Dovrebanen - Det nærmer seg åpning langs Mjøsa

Dovrebanen - Det nærmer seg åpning langs Mjøsa

Tirsdag 1.desember åpnes Dovrebanen for trafikk på 17 kilometer ny bane langs Mjøsa. Det gamle svingete enkeltsporet fra 1880 erstattes av moderne dobbeltspor for 200 km/t.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er første parsell på Dovrebanen som med dette får dobbeltspor. Den nye strekningen langs Mjøsa går fra Langset rett nord for Minnesund til Kleverud like sør for Espa. Utbyggingen er gjennomført som et felles prosjekt for Dovrebanen og E6 der Jernbaneverket og Statens vegvesen har hatt felles prosjekt- og byggeledelse.

[factbox id="1"]

Klokken 02.30 tirsdag 1.desember åpnes Dovrebanen for trafikk på den nye strekningen etter en måned med omfattende arbeider for å legge om banen fra gammel til ny trasé. I perioden er det bygget nye spor og kontaktledning der den gamle banen krysset gjennom den nye traséen, det nye signalanlegget er koplet til og det er utført omfattende målinger, tester og justeringer før den avsluttende funksjonskontrollen.

– Vi er godt fornøyd med resultatene fra tester og kontroller så langt, forteller Jernbaneverkets prosjektleder for fellesprosjektet E6/Dovrebanen, Anne Braaten. – Noe er det selvsagt å rette på og følge opp, men i forhold til den reviderte tidsplanen ser alt ut til å gå bra, sier hun.

Bedre punktlighet

Fra 1. desember blir det en mer fleksibel trafikkavvikling på den tett trafikkerte Dovrebanen langs Mjøsa.

Strekningen har stor trafikk med intercitytog, fjerntog og ikke minst stor godstrafikk. Nå kan togene møtes hvor som helst på dobbeltsporstrekningen.

– Men det er først når vi får sammenhengende dobbeltspor både sør og nord for denne strekningen at vi virkelig får tatt ut den store gevinsten, sier Anne Braaten. Slik er det med jernbanebygging, det krever lange sammenhengende strekninger før reisetiden og kapasiteten virkelig tar av, sier hun.

[img id="1"]

Med de planene som nå er vedtatt for intercityutbyggingen skal reisetiden Oslo – Hamar komme under timen i 2024 når dobbeltsporet blir sammenhengende hele veien.

Beskrivelse

Fellesprosjektet E6/Dovrebanen består av 17 kilometer ny jernbane og 22 kilometer firefelts motorveg. I prosjektet inngår også 18 kilometer med ny lokalveg og ny turveg langs Mjøsa på den gamle jernbanetraseen. Det er bygd tre vegtunneler med to tunnelløp på til sammen 3,5 kilometer og det er bygd tre jernbanetunneler på til sammen 4,7 kilometer. Anlegget omfatter 27 store konstruksjoner som bruer, betongtunneler, underganger og støttemurer. Samlet kostnadsramme er 11,7 milliarder kroner, hvorav jernbanen utgjør 5,3 milliarder.
Arbeidene har vært delt opp i tre parseller. Langset – Brøhaug med Hæhre Entreprenør AS, Brøhaug – Strandlykkja med Veidekke/Hochtief som entreprenør og Strandlykkja – Kleverud/Labbdalen med Hæhre Entreprenør AS. Jernbanetekniske arbeider er utført av Infranord Norge AS (spor og kontaktledning), Eltel Networks (tele og elkraft) og signalanlegget er levert av Thales Norway gjennom Jernbaneverkets rammeavtale.

Offisiell åpning

Markering og offisiell åpning av strekningen Langset - Kleverud er planlagt til lørdag 12.desember.

Siste del av den nye firefelts motorvegen langs Mjøsa ble åpnet i juni i år, og med åpningen av den nye jernbanetraseen er fellesprosjektet E6/Dovrebanen nesten fullført.

– Nå går vi i gang med de avsluttende arbeidene som omfatter bygging av lokalveger og etablering av gang- og sykkelveg på den gamle jernbanetraseen, sier Anne Braaten. Dette skal være ferdig i løpet av neste år.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen