Dobling av reiser med Sporveien
(Foto: Sporveien)

Dobling av reiser med Sporveien

– Antall reiser med kollektivtrafikk vil øke sterkt i årene fremover. Frem til 2030 vil behovet for reiser med trikk i Oslo nær fordobles fra dagens 51 millioner årlige reiser, til 100 millioner reiser pr. år.

  • Trikk
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

For å sikre at det er kapasitet til å dekke dette behovet, skal Sporveien på vegne av Oslo kommune kjøpe 87 nye trikker. Eksisterende flåte på 72 trikker erstattes i sin helhet. Sporveien skal enkelte steder fornye skinnegangen som trikken kjører på.

– Når skjer kontraktinngåelsen for innkjøpet, fungerende trikkedirektør Jan Egil Meling?

– Forventet kontraktinngåelse med den valgte leverandøren er i løpet av 2018.

Trikkeprogrammet

– Arbeidet med anskaffelsen av nye trikker er organisert i et Trikkeprogram. Oslo kommune har gitt Sporveien AS det overordnede ansvaret for å lede Trikkeprogrammet, der målet er å gi hovedstaden et kollektivtilbud med nye, moderne trikker som i tillegg har god kapasitet. Ved hjelp av Trikkeprogrammet skal Oslo og byens befolkning få et attraktivt, robust og kostnadseffektivt trikketilbud.

– Hva betyr dette for hver enkelt kunde?

– Det betyr at kunder og reisende kan glede seg til moderne og komfortable trikker, et kollektivtilbud med god kapasitet og en investering som er økonomisk forsvarlig, sier han.

  • Trikkeprogrammet består av tre delprosjekter:
    Oppgradering av infrastruktur, trikkeskinner, gater og byrom.
  • Kjøp av 87 nye trikker.
  • Utvikling av trikkebaser til parkering og vedlikehold.

De nye trikkene er planlagt levert for testing i Oslo fra og med 2020. De gamle trikkene vil suksessivt bli erstattet med nye trikker. Målet er at alle nye trikker skal være på plass i Oslos gater i løpet av 2024.

Kunder og reisende kan glede seg til moderne og komfortable trikker, et kollektivtilbud med god kapasitet og en investering som er økonomisk forsvarlig.

- Jan Egil Meling

– Hva er tanken bak selve Trikkeprogrammet, og hva vil det bety for et eventuelt bilfritt sentrum?

– Trikkeprogrammet skal utvikle neste generasjons trikketilbud i Oslo gjennom å anskaffe nye, moderne trikker og oppgradere infrastruktur og trikkebaser, innleder Meling.

– Før de nye trikkene kommer til Oslo skal Sporveien og Bymiljøetaten gjennomføre om lag 30 små og store byggeprosjekter. Hensikten er å tilrettelegge bedre for sykkel, utbedring av fortau, holdeplasser og byrom, og oppgradering og utskifting av trikkespor.  

– Hvem er det som sørger for at Trikkeprogrammet blir realisert?

– Trikkeprogrammet ledes av Sporveien, som samarbeider tett med Bymiljøetaten, Ruter, Vann- og avløpsetaten og Oslo Vognselskap om gjennomføringen av de ulike prosjektene.

De nye trikkene

De nye trikkene har fått navnet SL 18 (SL betyr sporvogn leddet og 18 viser til året de ble bestilt). Leverandør er spanske CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA). Selskapet leverer skinnegående materiell til trikk, tog og t-bane over hele verden. Trikketypen Urbos 100 som CAF skal levere til Oslo er allerede levert til byer som Freiburg, Budapest, Edinburgh og Birmingham. CAF har også blitt tildelt kontrakter for leveranser av Urbos 100 til byer som Amsterdam, Newcastle, Utrecht og Antwerpen.    

God plass

De nye trikkene blir hundre prosent lavgulvtrikker med universell utforming som gir enkel av- og påstigning for ulike brukergrupper. Det blir god plass om bord til alt fra barnevogner til rullestoler. Trikkene får bedre kapasitet enn de gamle trikkene, for å møte det økende antall reisende i årene fremover. Passasjerkapasitet på de nye trikkene er 220 plasser. De nye trikkene har air condition.

– Hvordan vil du beskrive de nye trikkene?

– De nye trikkene er velutprøvde, funksjonelle, pålitelige og er tilpasset norske forhold. Han iler også til med å argumentere for å bruke selve trikken: Den er arealeffektiv og gir forutsigbar reisevei. Trikken bidrar til en oversiktlig trafikksituasjon og er forutsigbar for både passasjerer og fotgjengere. Mange av sentrumsgatene i Oslo er så smale at ekstra store leddbusser ikke kan kjøre der. En fordel for trikken er at den kan kjøre i gågater og egne trikketraseer i sentrum uten biltrafikk.

– Trikketilbudet i hovedstaden øker kraftig når hele 87 nye trikker er på plass i 2024. Frem til da skal deler av skinnegangen skiftes og gater opprustes – og fornyelsen er godt i gang, avslutter han.

Til toppen