Dobbeltspor Trondheim – Stjørdal til 10 milliarder

Dobbeltspor Trondheim – Stjørdal til 10 milliarder

Jernbaneverket har nå fått kostnadsberegnet de fire traseene som er aktuelle for dobbeltspor mellom Trondheim og Stjørdal. To av alternativene er beregnet til å koste ca 10 milliarder, de to øvrige alternativene blir vesentlig dyrere. Den samfunnsøkonomiske analysen vil avgjøre hva Jernbaneverket til slutt anbefaler.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Billigste alternativ koster 9,4 milliarder kroner

Av de fire sportraseene er det konsekvensutredningens alternativ A som er billigst, 9,4 milliarder kroner. Traseen går langs kysten som i dag, men nye tuneller gir rettere sportrasè. Kostnadsberegningen viser at alternativ D2 er mindre enn 200 millioner kroner dyrere. Alternativet har en langtunnel som gir mulighet for god hastighet, men har en sving innom Værestranda som på deler av strekningen kun gir 70 km/t. Det er tidligere konkludert med at laveste hastighet bør være 100 km/t, men om lavere hastighet er akseptabelt er en del av beslutningen som Jernbaneverket nå skal ta. Den samfunnsøkonomiske analysen forteller om de momentene som ikke kan prissettes, eksempelvis friluftsliv, og vil være klar i løpet av desember.

Jernbaneverket vil deretter bruke tiden noen uker på å konkludere med hvilket alternativ som blir foreslått i kommunedelplanen. Planen sendes over til Malvik kommune og Trondheim kommune i mars 2017.

Trasealternativene B og C er kostnadsberegnet til henholdsvis 12,6 og 10,6 milliarder kroner. Alternativ C har den ulempen at den har store utfordringer med kvikkleire og løsmasser, men en fordel ved at den beholder Vikhammer stasjon.

Når dobbeltsporet står ferdig vil det sammen med andre tiltak være lagt til rette for redusert kjøretid med ca 15 minutter fra Trondheim til Værnes. Dobbeltsporet gir også mulighet til å øke antall togpassasjerer fra 1 til 2 millioner årlig på strekningen.

Reduserer båndlagt areal

– Alt ligger til rette for at vi kan bestemme oss for en trasè, noe som gjør at vi ikke trenger å båndlegge så store arealer, særlig i Malvik, sier prosjektleder Torun Hellen i Jernbaneverket. Hun understreker at ingen konklusjoner er trukket ennå, men at dette vil foreligge i god tid til oversendelsen i mars. – Vi vil trenge noen uker fra vi mottar den samfunnsøkonomiske analysen før endelig konklusjon kan trekkes, forteller Hellen.

Finne alternativet som gir best jernbane

Kostnadsberegningene som Jernbaneverket nå legger fram har sitt utspring i «Konsekvensutredning for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer» og i «NTP 2014 – 2023». Planprogrammet ble fastsatt i de tre berørte kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal i 2014. Planprogrammet fastsatte blant annet fire traseer gjennom Malvik som nå har blitt kostnadsberegnet. Oppgaven er å finne det alternativet som gir best jernbane, og samtidig best nytte for samfunnet. Grunnforholdene er en viktig premiss for valg av trasè og det har derfor vært gjennomført grunnundersøkelser i 2015 og supplerende undersøkelser i år.

Jernbaneverket vil oversende konsekvensutredningen til alle tre berørte kommuner samt forslag til kommunedelplan med valg av trasè til Trondheim og Malvik kommuner i mars 2017.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen