Disse korridorene skal utredes fra Tønsberg til Larvik

Disse korridorene skal utredes fra Tønsberg til Larvik

Den 6. februar presenterte Bane Nor mulige trasékorridorer for dobbeltspor på strekningen Tønsberg-Larvik. Her kan du se presentasjonen som ble holdt for distriktets politikere og lese hvilke korridorer vi vil utrede videre.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Formannskapene i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik kommuner fikk høre hvilke korridorer Bane NOR planlegger å utrede videre. Dette arbeidet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet, som er Norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.

Flere tog gir flere klimavennlige reiser

Bakgrunnen er Stortingets vedtak om å øke jernbanens kapasitet og konkurransekraft, slik at flere velger å reise kollektivt.

– Når vi går fra enkeltspor til dobbeltspor skal det gi oss flere togavganger, økt punktlighet og kortere reisetid, sier planleggingssjef for strekningen Tønsberg-Larvik, Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Togstasjonene skal ligge sentralt plassert i byene. Det oppfyller politiske føringer om god arealutnyttelse og fortetting i bysentra. Dette skal bidra til aktivitet i sentrum og flere klimavennlige reiser.

Korridorene velges etter strenge kriterier

I mars legges planprogrammet for strekningen Tønsberg-Larvik ut på høring. Dokumentet inneholder de korridorene som Bane NOR vil utrede videre i kommunedelplanen. Til slutt skal en sitte igjen med en anbefalt, sammenhengende korridor for hele strekningen Tønsberg-Larvik. Hele strekningen består av tre delstrekninger: Tønsberg-Stokke, Stokke-Furustad og Furustad-Larvik. Her vil vi utrede to til tre korridorer på hver delstrekning.

[factbox id="2"]

Tønsberg-Stokke

Her utredes to korridorer.

Vear-korridoren: Starter i Jarlsbergtunnelen og svinger raskt vestover i kulvert/tunnel under nordenden av Slottsfjellet. Den nye stasjonen vil ligge i området Eckersbergsgate-Farmannsveien. Korridoren krysser videre over Kjelleveien og fortsetter på bro over Byfjorden, sør for Ilene naturreservat. Herfra går den delvis i tunnel og delvis i dagen, videre mot Stokke.

Nøtterøy-korridoren: Starter i Jarlsbergtunnelen og går til en ny stasjon i området ved dagens stasjon. Videre følger korridoren det gamle havnesporet og krysser over Kanalen i bro. Deretter går korridoren i tunnel under Teieskogen, på bro over Vestfjorden og fortsetter i dagen mot Stokke.

Stokke-Furustad

I Sandefjord, mellom Stokke og Furustad, utredes tre korridorer:

Torp vest: Starter i Stokke og går på vestsiden av Torp Sandefjord lufthavn. Her vil den nye stasjonen ligge i nærheten av terminalen på lufthavnen. Korridoren går videre i tunnel gjennom Mokollen til ny stasjon ved Sandefjordsveien. Fra stasjonen følger korridoren dagens jernbanetrasé til Furustad.

Unneberg: Starter i Stokke, går på østsiden av Torp Sandefjord lufthavn, og dreier vestover i tunnel gjennom Mokollen til en ny stasjon ved Sandefjordsveien. Fra stasjonen følger korridoren dagens jernbanetrasé til Furustad.

Gokstad: Starter i Stokke, går på østsiden av Torp Sandefjord lufthavn, og følger eksisterende jernbanetrase til dagens stasjonsområde. Her planlegges nye Sandefjord stasjon. Deretter følger korridoren dagens jernbanetrasé til Furustad.

[img id="1"]

Furustad-Larvik

Mellom Furustad i Sandefjord og Larvik utredes to korridorer:

Kongegata-korridoren: Starter på Furustad i Sandefjord, går videre gjennom Tjølling og på bro over Lågen ved Hegdal. Herfra i tunnel gjennom Byskogen inn mot sentrum til en ny stasjon. Den vil ligge delvis under bakken ved Kongegata og Johan Sverdrupsgate. Fra stasjon krysser korridoren Farriselva og Hammerdalen på bro før den kobler seg til Kleivertunnelen.

Indre havn-korridoren: Starter på Furustad i Sandefjord, går videre gjennom Tjølling og på bro over Lågen ved Hegdal. Herfra i tunnel gjennom Mesterfjellet til østenden av dagens stasjonsområde, hvor det planlegges ny stasjon. Korridoren fortsetter på bro langs eksisterende jernbane gjennom Hammerdalen, før den kobler seg til Kleivertunnelen.

Planlegger til Larvik i 2030

I mars legges planprogrammet for hele strekningen Tønsberg-Larvik ut på høring. Dette dokumentet inneholder de korridorene som Bane NOR vil utrede i kommunedelplanen. Etter at kommunene vedtar planprogrammet for dobbeltsporstrekningen Tønsberg-Larvik i 2017 gjennomføres kommunedelplanarbeid mellom Tønsberg og Sandefjord i 2017-18, og mellom Sandefjord og Larvik i 2018-19. Dette forutsetter at Bane NOR får bevilget penger til videre planlegging neste år.

– Vi planlegger for ferdig utbygd dobbeltspor i 2030, forsikrer Solhaug.

[factbox id="1"]

Korridorer som ikke skal utredes

Tønsberg-Stokke: To tidligere vurderte korridorer vil ikke bli videre utredet: Jarlsberg-Stokke og Jarlsberg-Torp. Disse fulgte dagens jernbanesløyfe i Tønsberg sentrum, derfra over Jarlsbergjordene, før de gikk mot henholdsvis Stokke og vest for Torp flyplass.

– Disse korridorene ville gitt vesentlig dårligere reisetid enn de som utredes videre. Vanskelige grunnforhold gjør at alternativene også får investeringskostnader som er like høye som Vear- og Nøtterøy-korridoren, sier Solhaug.

Bane NOR har derfor konkludert med at alternativene over Jarlsberg ikke vil utredes videre da disse vil få vesentlig dårligere samfunnsøkonomisk nytte enn korridorene over Vear og Nøtterøy.

Stokke-Furustad: En korridor som tidligere er vurdert på strekningen, er ikke tatt med videre: dobbeltspor vest for Torp flyplass, videre til Gokstad og derfra til dagens stasjonsområde.

– Det er svært vanskelige grunnforhold og store høydeforskjeller fra Torp vest ned til Gokstad. Denne korridoren vet vi ikke sikkert om er praktisk mulig å bygge. I tillegg vil reisetiden være lenger enn for øvrige alternativer, forteller planleggingssjefen.

Bane NOR har derfor konkludert med at alternativet er ikke vil utredes videre.

Furustad-Larvik: En tidligere vurdert korridor vil ikke bli videre utredet: Bisjord-korridoren.

– Den går gjennom et flomutsatt område. Å legge dobbeltsporet her ville krevet omfattende ombygginger av veier og tilpasning av jernbanen for å overholde flomkrav. Bisjord-korridoren gir oss lengre reisetid enn de andre alternativene, mens investeringskostnadene er på samme nivå. Det gir dårligere samfunnsøkonomisk nytte, sier Solhaug.

Bane NOR har derfor konkludert med at Bisjord-korridoren ikke vil utredes nærmere.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen