Det store gjennombruddet for vei og bane
(Foto: NHO)

Det store gjennombruddet for vei og bane

- Dette er en historisk satsing full av gode nyheter for alle som frakter varer og som skal på jobb, sier NHOs Per Øyvind Langeland om Regjeringens Transportplan NTP.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

De årlige bevilgningene til investeringer i vei og jernbane blir om lag tredoblet i løpet av bare ti år.

Hele satsingen har en total ramme på opp mot tusen milliarder kroner. Investeringene blir på rundt lag 550 milliarder. I mange tiår manglet politikerne viljen til å satse på veier og jernbane. Bedriftene fant seg ikke i det. Nå opplever vi et gjennombrudd vi lenge har arbeidet hardt for. Det er gledelig at mange prosjekter som er viktig for næringslivet er prioritert. Samtidig opplever vi at noen av disse prosjektene er skyvet ut i NTP perioden, noe som er uheldig for næringslivet.

Planleggingstiden må kuttes

Denne planen handler også om hvordan vi planlegger raskere og bruker pengene mer effektivt. Det er viktigere enn noen gang at vi kutter planleggingstiden fra ti til fem år og NHO har en rekke ganger skissert hvordan dette er mulig bl.a. gjennom strammere tidsfrister, stikkprøvebasert kvalitetssikring i siste fase og økt bruk av statlig plan. Her skulle vi ønsket at NTP var mer konkret.

#205

Blant de viktigste store prosjektene finner vi InterCity jernbanen som vil binde Østlandet sammen til ett stort arbeidsmarked på drøye to millioner mennesker. Dette vil også skape et sunnere boligmarked i hele regionen da det blir lettere å bo og arbeide hvor man vil. Vi skulle ha ønsket at hele prosjektet ble realisert senest i 2029 og ikke i 2034, men samtidig er satsingen på en ekstra jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum avgjørende for hele Østlandet.

Fergefritt E-39 langs kysten

Minst like viktig nasjonalt er bygging av et fergefritt E-39 langs kysten mellom Kristiansand og Trondheim. Ikke minst vil en ny vei med nye tunneler mellom Stavanger og Bergen sørge for en ny dynamikk og optimisme i et arbeidsmarked på 900 000 personer. Reisetiden mellom de to største byene på Vestlandet vil bli redusert fra fire til to timer. Men NTP inneholder en lang rekke andre satsinger som strekket Voss- Bergen, nye tunneler på Møre, motorvei fra Trondheim til Steinkjer og satsing ved innfartsveier i Bodø og Tromsø og langs andre stamveier i Nord-Norge.

Konsekvensene er store for bedrifter

- For bedriftene handler dette blant annet om å redusere ulemper og kostnader med lange avstander til sine markeder, om de er i Norge eller til markedene i Europa. Det handler også om sikkerhet langs vei og bane og lavere klimagassutslipp.

Vi er avhengig av å vedlikeholde den infrastrukturen man allerede har. Regjeringen har stoppet veksten i forfallet og har begynt arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. I NTP legger man opp til at man skal redusere vedlikeholdsetterslepet på vei og jernbane med en tredjedel i løpet av perioden. Dette er en god start, men vi skulle gjerne sett at ambisjonene på dette området hadde vært noe høyere for å sikre blant annet konkurransekraften for godstransport på jernbane.

I NTP er det skissert en rekke godstiltak som kan bidra til dette, bl.a. utbygging av kryssingsspor og prioritering av godsterminaler. Alnabruterminalen er navet i dagens godstransport på jernbane. Det har lenge vært behov for oppgradering og modernisering av denne og det er da positivt at regjeringen i NTP prioriterer denne i første periode.

Avdelingsdirektør Per Øyvind Langeland understreker at det er helt sentralt å få et bredest mulig politisk flertall bak alle disse prioriteringene for å sikre at planen faktisk blir fulgt opp i de årlige budsjettene, uavhengig av regjeringer.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen