Det finnes bedre løsninger for et grønnere samfunn

Det finnes bedre løsninger for et grønnere samfunn

Grønn skattekommisjon kunne ha utgjort en stor forskjell i norsk klimapolitikk og i omstillingen av norsk økonomi. Slik ble det ikke. Det finnes nemlig langt bedre løsninger for hvordan skatter og avgifter kan gi oss et grønnere samfunn enn det kommisjonen presenterer.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kommisjonens oppgave var å fremme forslag til grønne skatteskift som vrir beskatningen mot miljøskadelige aktiviteter. Derfor burde rapporten de leverte fremmet nettopp slike forslag og ikke motsatte det. Skattekommisjonen velger heller å svinge pisken ved å innføre kjøttavgift og avvikling av støtte til skogsbilvei. Erfaringer fra elbilpolitikken viser at gulrot er et vel så godt alternativ.

Elbilpolitikken viser at markeder responderer på positive stimuli

Politikk handler om å legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling. Norsk elbilpolitikk har vist at det er mulig å bidra til å etablere markeder for nye produkter gjennom målrettet og aktiv bruk av økonomiske og juridiske virkemidler. Salget av elbiler har økt formidabelt.

På samme måte viser avgiftsendringen på biodiesel at politikk virker. Når biodieselen blir konkurransedyktig, kjører flere store transportører grønnere. Stabile rammevilkår er viktig for at en grønnere veitransport skal bli en realitet.

Stort potensiale til verdiskaping fra de grønne og klimavennlige næringene

Nå bør regjeringen bruke erfaringene fra elbilpolitikken og stimulere til utviklingen av markeder for nye produkter basert på fornybare biologiske ressurser fra hav, skog og jordbruk i tillegg til den verdikjeden vi har i dag.

Anslag fra NIBIO, vist på Mat og Landbruk 2016, viser at jord, skog og hav kan øke verdiskapingen fra 250 milliarder til 750 milliarder de neste 25 årene. Norge trenger en skatte- og avgiftspolitikk som stimulerer til økt grønn verdiskaping.

Skal verden og Norge oppnå store og ambisiøse klimamål, må biomasseressurser utnyttes der de finnes. FNs klimapanel er klokkeklar på at skogen er en viktig brikke for å løse klimakrisen.

Skogråstoff må ikke forbli kun i skogen

I Norge har vi store uutnyttede skogressurser. Men vi får ikke frem flere verdensledende bedrifter, som eksempelvis Borregaard, om skogråstoffet forblir stående i skogen. Verdikjeden for skog trenger tvert om bedre ordninger langs hele verdikjeden. Skogeieren trenger fortsatt støtte til å bygge nye skogsbilveier, og industrien trenger gode avskrivningsregler for å investere i ny og moderne teknologi.

Ingen god idé å avgiftsbelegge norsk kjøttproduksjon

FNs klimapanel frykter vi kan gå mot en matkrise. Dagens utslippstakt av klimagasser vil gi en temperaturøkning på om lag 4 grader. Dette vil gi omfattende hetebølger, tørke og mer ekstrem og intensiv nedbør. Matsikkerhet vil komme høyere på banen også i Norge. Det norske jordbruksarealet brukes hovedsakelig til å produsere fôr. For å utnytte det ressursgrunnlaget vi har, trenger vi både lam og storfe. Det er ikke et mål at verken den norske befolkningen eller i andre deler av verden skal spise mest mulig kjøtt. Når det er sagt, er det mer fornuftig å produsere kjøtt i Norge enn de aller fleste land vi kan sammenligne oss med.

Norsk kombiku

Nyere forskning fra NMBU viser at norsk kjøttproduksjon er blant de mest klimavennlige i verden. Norge har en kombiku som produserer både kjøtt og melk. Den norske grisen er meget fôreffektiv. Vi er i front på god og målrettet avl. Brede avlsmål, med stor vekt på fruktbarhet og dyrehelse, har gjort norske husdyrgener attraktive i et internasjonalt marked.

En støtte- og avgiftspolitikk som vil gjøre det vanskeligere å produsere kjøtt i Norge, vil ikke redusere de globale klimagassutslippene. Spiser vi like mye kjøtt som før, vil kjøttproduksjon flyttes til land som produserer kjøtt mindre klimavennlig og med dårligere dyrevelferd enn hva vi gjør i Norge. I en situasjon med for lite storfekjøttproduksjon her til lands, er det derfor mer fornuftig å stimulere at norske bønder øker produksjonen av storfekjøtt.

Regjeringen må vise at de vil ha grønn omstilling

Arbeidet til Grønn skattekommisjon burde blitt et steg mot et grønnere samfunn, men lykkes ikke helt med det. Heldigvis finnes det bedre løsninger. Regjeringen har alle muligheter til å velge enn grønn og næringsvennlig skatte- og avgiftspolitikk. Gevinsten er en verdiskaping på 750 milliarder fra jord, skog og hav i 2040. Da er det dumt å la være.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen