Derfor kollapset Skjeggestadbrua

Derfor kollapset Skjeggestadbrua

Skjeggestadskredet, ved Mofjellbekken broer ved E18 i Holmestrand, ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid i tiden rett før skredhendelsen. Det var konklusjonen da Norges vassdrags og energidirektorats (NVE) undersøkelsesgruppe presenterte sin utredning.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Mandag 2. februar i år sank den 14 år gamle Skjeggestadbrua på E18 ned på midten som resultat av et kvikkleireskred. Det var totalt tre ras som ble utløst og som dro med seg en av pillarene. Broen ble senere sprengt for å tillate utbedring av grunnen og gjenbygging av broen. Arbeidene etter brokollapsen er ennå ikke fullført og har foreløpig kostet et sted mellom 30 og 40 millioner kroner.

Etter skredhendelsen satte NVE ned en ekspertgruppe sammen med NGI og NTNU for å teknisk og faglig utrede hvordan skredet ble utløst. I dag kunne NVE presentere resultatene fra utredning om "Skjeggestadskredet".

- Tidligere planerings- og utfyllingsarbeid i området frem til 2006 har bidratt til å reduserer stabiliteten i skråningen. Til tross for denne aktiviteten viser beregninger at det fortsatt var god sikkerhet mot skred utløst av naturlige årsaker. Vår konklusjon er derfor at skredet ble utløst av utfylling- og planeringsarbeid, sier Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør i NVE

- Til sammen er skredarealet på 10.000 kvm og anslagsvis 100.000 kubikkmeter med masse  var i bevegelse. Det er også presset ut kvikkleire som er funnet hele 500 meter nedstrøms i bekken, sa Stein-Are Strand som ledet undersøkelsen.

NVE har gjennomført denne undersøkelsen for å lære. Kunnskapen er viktig å få ut til planmyndigheter og bransjen.

- Vi har fått bekreftet hvor viktig det er å gjøre grunnundersøkelser før man setter i gang arbeid, spesielt under marin grense. Følges NVEs veiledere for sikkerhet mot skred unngår man med all sannsynlighet slike ulykker, sier Leifseth.

I tillegg til utfyllings- og planeringsarbeid vurderte også undersøkelsesgruppen både naturgitte forhold, som erosjon og nedbør, og andre menneskeskapte inngrep som kan ha utløst skredet. Ingen av disse forholdene har hatt noen direkte sammenheng med at skredet ble utløst.

Statens vegvesen håper å kunne åpne E18 over Skjeggestadbrua for trafikk før fellesferien.

Last ned rapporten her.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen