Den skjulte infrastrukturen er truet

Den skjulte infrastrukturen er truet

Under bakken ligger vann- og avløpsanlegg som trenger utskifting. Og det snart. - Gjenanskaffelsesverdien på det ledningsnettet, som ligger i bakken i dag, er anslått til å ligge på 1.050 milliarder kroner, sier Carl Christian Sibbern, direktør i Olimb Group AS.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Ledningsnettet i Norge er altså i en sånn forfatning at det øyeblikkelig må investeres 290 milliarder kroner for å opprettholde den standarden vi har i dag, forklarer Sibbern til Samferdsel & Infrastruktur.

Sibbern er opptatt av at samtidig som arbeidet må gjøres, må også kvaliteten være høy. Da må det tas i bruk produkter som har varighet på over en generasjon.

– Dette skal vi ha i et klima som er tøffere enn hos de fleste, i en topografi som går rett opp og ned, og i en klimasetting med økt nedbør og våtere og villere vær, sier han.

Siden de eldste rørene ble lagt for over 100 år siden, har det blitt utviklet nye materialer og nye rørtyper. Sibbern forklarer at mye av det dårligste som ligger i bakken i dag, ikke er fra lenger tilbake enn 70-tallet.

– Etterslepet er stort, og det er bare feiet under teppet. Vann og avløpsnettverket ligger på andre eller tredje plass over ting som man må gjøre noe med, forklarer han.

Fornyelsestakten må dobles

Toril Hofshagen, direktør i Norsk Vann, utdyper behovet for å få oppgradert vann- og avløpssystemene i Norge.

– Gjennomsnittlig alder på det offentlige vann- og avløpsledningsnettet er om lag 35 år. Nytt ledningsnett for vann og avløp skal ha en levetid på minst 100 år, men det er dessverre ikke tilfelle for store deler av det eksisterende ledningsnettet og heller ikke for alle ledningsarbeider av nyere dato.

– For å komme opp på tilfredsstillende fornyelsestakt for det eksisterende ledningsnettet, er det på nasjonalt nivå behov for å doble fornyelsestakten frem til 2040, sier Hofshagen og viser til analyser utført av en arbeidsgruppe i Norsk Vann.

– Det er derfor avgjørende med tilfredsstillende kompetanse og kvalitet i alle ledd for å sikre at det som utføres av ledningsarbeider i dag, vil ha tilstrekkelig kvalitet og levetid. Bestillerkompetanse og kompetanse for utførelse og kontroll av arbeidet er helt sentralt.

[img id="1"]

Bestiller må ha kompetanse

Olimb Group AS er markedsleder som tilbyder av nye rør uten graving eller rivning. Sibbern er opptatt av at bestiller er godt orientert om hvilke produkttyper som finnes der ute. Det mener han er avgjørende for at vi skal få et godt vann- og avløpsnett i fremtiden.

– Kommunene sliter ofte med mange oppgaver fordelt på få ressurser. I tillegg kommer utfordringen med å sette seg inn i spesialfelt og alternative metoder. Samlet sett kan dette noen ganger gå på bekostning av bestillerkompetansen.

Sibbern mener for eksempel at bestiller i VA-etatene alltid bør vurdere om det finnes gravnings- og rivningsfrie løsninger da dette er en stor gevinst for økonomi, miljø, gjennomføringshastighet og innbyggernes trivsel dersom metodene kan nyttes.

– Vi fokuserer veldig på bestillerkompetanse, og i samarbeid med konkurrenter, konsulenthus og flere andre har Olimb laget en veiledning for privat sektor og en for offentlig sektor når det kommer til denne typen produkter, forklarer han.

Hofshagen utdyper. Hun forklarer at kompetansen selvsagt vil variere fra organisasjon til organisasjon og fra person til person.

– Men dette er anskaffelser som gjøres relativt hyppig, så det finnes normalt godt etablerte rutiner for anskaffelse av ledningsarbeider i den enkelte organisasjon. En del bestillere baserer seg på rammeavtaler. Noen har egen anleggsavdeling som gjør visse typer prosjekter.

– Det er imidlertid avgjørende at den enkelte bestillerorganisasjon jevnlig evaluerer sine systemer og rutiner for anskaffelser og justerer kravspesifikasjoner med videre, i takt med erfaringer, ny kunnskap og nye løsninger og ambisjoner. Det er eksempelvis viktig at bestiller gjør en vurdering av hva som er mest aktuell fornyelsesmetode i det enkelte prosjektet, sier Hofshagen, og viser til gravefrie løsninger.

– De vil kunne ha mange fordeler i forhold til tradisjonell oppgraving, der det er relevant å benytte gravefrie metoder. Flere bestillere bør også ta i bruk mulighetene som ligger i å kjøre innovative anskaffelser, da det er et stort innovasjonspotensiale i vannbransjen. Mange kommuner har egen kommunal eller interkommunal innkjøpsenhet, og det er selvsagt avgjørende med god dialog internt i bestillerorganisasjonen mellom de som har innkjøpskompetansen og de som har den vann- og avløpsfaglige kompetansen.

Kan få store konsekvenser

– Hva slags problemer kan oppstå når bestiller mangler kompetanse? Hva er de mest alvorlige konsekvensene ved "feil" løsning?

– Hvis ledningsnettet ikke er prosjektert, bygget og vedlikeholdt tilfredsstillende, kan det få store konsekvenser for de viktige vann- og avløpstjenestene som innbyggerne og næringslivet er helt avhengige av. Et velfungerende vannledningsnett er viktig for å sikre kvaliteten på drikkevannet, unngå avbrudd i vannforsyningen og unngå lekkasjer og vannskader. Et velfungerende avløpsledningsnett er viktig for å hindre utslipp av forurensninger til miljøet, for å hindre tilstopping og vannskader og for å hindre at det blir tilført såkalt fremmedvann til avløpsrenseanleggene.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen