Den fornybare kraften må tas i bruk

Den fornybare kraften må tas i bruk

Energiminister Tord Lien la frem regjeringens energimelding. Meldingen fremhever norsk vannkrafts viktige rolle og potensial for fremtiden. Den viser også vei for hvordan vi skal utnytte kraftoverskuddet på en måte som gir både klimaeffekt og næringsvekst, mener Energi Norge.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Energimeldingen tegner et fremtidsbilde der vannkraften spiller en avgjørende rolle. Økt bruk av fornybar energi gir bedre klima og næringsvekst. Det skal skje gjennom elektrifisering av blant annet transportsektoren og videreutvikling av norsk industri. Det er positivt at Enova nå får et tydelig klimamål, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Kutter subsidier

Han er også fornøyd med at regjeringen går inn for å avvikle elsertifikatordningen etter 2021, slik at videre utbygging av fornybar energi må baseres på etterspørsel, ikke subsidier.

– Det er positivt at regjeringen har lyttet til Energi Norges råd om å droppe nye støtteordninger for "moden" fornybar energi etter 2020. Nå må vi først ta det store kraftoverskuddet i bruk. Deretter må vi la etterspørselen i kraftmarkedet styre utbyggingen av ny produksjon, fastslår Ulseth.

Høyt skattetrykk

Meldingen fastslår at lønnsomheten i vannkraftsektoren er vesentlig svekket de siste årene, samtidig som det er et økende behov for reinvesteringer i eldre kraftverk. Dette er ikke fulgt opp i meldingen. Ifølge NVE bør det investeres over 50 milliarder kroner i eksisterende anlegg frem mot 2030.

– Vi trenger en omlegging av skattesystemet for vannkraft, der kraftselskapene gis den samme skattereduksjonen som annet næringsliv og der skjermingsfradraget i grunnrenteskatten økes. Skattesystemet gir ikke nødvendige incentiver for investeringer, sier Ulseth.

Tar kraften i bruk

Energimeldingen balanserer hensyn til energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling. Dette helhetssynet på tvers av politikkområder har Energi Norge etterlyst i en årrekke.

– Det er positivt at meldingen ser energiproduksjon og -bruk på tvers av sektorer i sammenheng, der alle er avhengige av et velfungerende kraftsystem. En fullelektrifisering av personbilparken vil for eksempel kreve 7 TWh kraft, som er godt innenfor dagens kraftoverskudd, påpeker Ulseth.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen