Den fornybare kraften må tas i bruk

Den fornybare kraften må tas i bruk

Energiminister Tord Lien la frem regjeringens energimelding. Meldingen fremhever norsk vannkrafts viktige rolle og potensial for fremtiden. Den viser også vei for hvordan vi skal utnytte kraftoverskuddet på en måte som gir både klimaeffekt og næringsvekst, mener Energi Norge.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Energimeldingen tegner et fremtidsbilde der vannkraften spiller en avgjørende rolle. Økt bruk av fornybar energi gir bedre klima og næringsvekst. Det skal skje gjennom elektrifisering av blant annet transportsektoren og videreutvikling av norsk industri. Det er positivt at Enova nå får et tydelig klimamål, sier administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Kutter subsidier

Han er også fornøyd med at regjeringen går inn for å avvikle elsertifikatordningen etter 2021, slik at videre utbygging av fornybar energi må baseres på etterspørsel, ikke subsidier.

– Det er positivt at regjeringen har lyttet til Energi Norges råd om å droppe nye støtteordninger for "moden" fornybar energi etter 2020. Nå må vi først ta det store kraftoverskuddet i bruk. Deretter må vi la etterspørselen i kraftmarkedet styre utbyggingen av ny produksjon, fastslår Ulseth.

Høyt skattetrykk

Meldingen fastslår at lønnsomheten i vannkraftsektoren er vesentlig svekket de siste årene, samtidig som det er et økende behov for reinvesteringer i eldre kraftverk. Dette er ikke fulgt opp i meldingen. Ifølge NVE bør det investeres over 50 milliarder kroner i eksisterende anlegg frem mot 2030.

– Vi trenger en omlegging av skattesystemet for vannkraft, der kraftselskapene gis den samme skattereduksjonen som annet næringsliv og der skjermingsfradraget i grunnrenteskatten økes. Skattesystemet gir ikke nødvendige incentiver for investeringer, sier Ulseth.

Tar kraften i bruk

Energimeldingen balanserer hensyn til energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling. Dette helhetssynet på tvers av politikkområder har Energi Norge etterlyst i en årrekke.

– Det er positivt at meldingen ser energiproduksjon og -bruk på tvers av sektorer i sammenheng, der alle er avhengige av et velfungerende kraftsystem. En fullelektrifisering av personbilparken vil for eksempel kreve 7 TWh kraft, som er godt innenfor dagens kraftoverskudd, påpeker Ulseth.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen