​- Dårlig styring av pengebruken i Jernbaneverket

​- Dårlig styring av pengebruken i Jernbaneverket

Mer penger til Jernbaneverket har ikke gitt mer presise tog eller bedre jernbanetilbud, viser Riksrevisjonens rapport om vedlikeholdet av norsk jernbane. – Dette er urovekkende dårlig styring, mener trafikantorganisasjonen NAF.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Jernbaneverket oppnår for lite med midlene de blir tildelt. Tid og forutsigbarhet er avgjørende for om folk velger bil fremfor kollektivt. Dersom politikerne virkelig vil oppnå klimamålsettingene og nullvekst i personbiltrafikk i byene, må de sørge for at tog kan konkurrere med bil, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

[img id="1"]

Riksrevisjonens rapport setter søkelyset på om Jernbaneverket også tar hensyn til fremkommelighet for kundene i vedlikeholdet av jernbanenettet. Den avdekker at de store økningene i bevillingene fra 2006 til 2014 ikke har resultert i bedre punktlighet eller mer stabil drift på jernbanen.

Tomt skryt

- På ti år har Jernbaneverket ikke klart å innfri forventningene, til tross for denne satsingen på vedlikehold. Vi må kunne stole på at økte bevilgninger faktisk har tilsiktet effekt. Hvis ikke blir det bare tomt politisk skryt, sier Sagedal i en kommentar.

Vedlikehold har vært forsømt

NAF har støttet økningen i bevilgningen til vedlikehold på jernbanen og mener det er urovekkende når det framkommer at dårlig styring og oppfølging har gitt lite igjen for pengene. I mange år har vedlikeholdet av jernbane vært forsømt.

- Det har både fra NAF og fra politiske myndigheters side vært fremholdt at det ikke handler om størrelsen i bevilgningene, men om hva som faktisk blir utført for midlene. Dette som Riksrevisjonen nå peker på er derfor svært urovekkende, avslutter hun.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen