COWI skal prosjektere ny Rv 23

COWI skal prosjektere ny Rv 23

COWI skal utarbeide konkurransegrunnlaget og byggeplanen for ny riksvei 23-strekning for Statens vegvesen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Rv 23 er en ny firefelts veg på strekningen mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune. Veien skal erstatte dagens vei som har dårlig standard og er en miljøbelastning for de som bor langs denne.

[factbox id="1"]

Dagens strekning oppfyller heller ikke gjeldende krav til vegbredde, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. Dagens lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for beboere i området.

Den nye vegstrekningen er en del av kompletteringen av Rv. 23 Oslofjordforbindelsen utenfor Oslo som binder sørvestlige deler av Norge sammen med de sørøstlige delene og Sverige.

Viktige verneverdier

[img id="1"]

Veistrekningen ligger nær Linnesstranda naturreservat med store botaniske og ornitologiske verdier. Bygging og drifting av ny rv. 23 må derfor gjøres slik at det ikke gir indirekte uheldige virkninger for verneverdiene, for eksempel ved avrenning, endringer i vannbalansen eller støy.

- Statens vegvesen har gjennom hele planleggingen vært opptatt av at direkte og indirekte påvirkning av Linnesstranda naturreservat skal være så liten som mulig, sier prosjektleder i COWI, Frode Geir Bjørvik.

I tillegg skal prosjektet ivareta det lokale vegnettet og gang- og sykkelveger på strekningen. Det vil også bli planlagt tiltak for å begrense støy og for å ta hensyn til vilt.

Samfunnsmessig nytte

Stekningen er på 5,5 km, hvorav 2,2 km er tunnel. Uten den nye riksvegstrekningen med tunnel vil man i 2040 ha ca. 29 800 biler i døgnet på eksisterende veg. Dette reduseres til ca. 7 500 biler i 2040 med den nye vegstrekningen.

- Prosjektet vil ha en stor samfunnsmessig nytte både når det gjelder trafikksikkerhet, miljø og tilgjengeliggjøring av sjøen. For oss som planleggere representerer prosjektet også særlig spennende faglige utfordringer innenfor geoteknikk, geologi og hydrogeologi, forteller Bjørvik.

I tillegg til prosjektering, omfatter oppdraget også oppfølging i anleggsfasen. Kontraktssummen er på ca. 45,5 millioner kroner.

Prioritert strekning

Prosjektet er prioritert med statlige midler i Nasjonal transportplan (NTP) 2014–23 og er en del av en prioritert samferdselsstrekning mellom Vestfold og Østfold. Byggingen skal finansieres med bompenger og statlige midler. Totalkostnaden er beregnet til 2,1 milliarder kroner i 2014-kroner.

Prosjekteringen av prosjektet skal foregå i 2015 og 2016. Prosjektet planlegger å starte opp med forberedende arbeider i 2016, før byggingen starter for fullt i 2017. Ny veg skal etter planen stå ferdig i 2021.

TUNNELREHABILITERING/21. februar 2019

Lieråsen tunnel rehabiliteres etter 50 år

–Tunnelen ble bygget i løpet av en 10 års periode, fra begynnelsen av 1960-tallet. Den ble åpnet i 1973. Siden da den gang har både regelverk og materiell som trafikkerer strekningen endret seg betydelig. Det er på høy tid med en rehabilitering. Les hele saken

Til toppen