Bygger ut høyhastighetstog i Sverige

Bygger ut høyhastighetstog i Sverige

Europakorridoren er lobbyorganisasjon som eies av 50 byer og regioner i Sør-Sverige. Organisasjonen ble etablert i 1993 for å fremme en beslutning om utbygging av høyhastighetstog. Den endelige beslutning for å starte byggingen ble tatt i 2014.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Bakgrunnen for prosjektet var at vi så fremtidige kapasitetsproblemer på jernbanen i sør-sverige. Vi samlet en del aktører i regionen for å finne en løsning på dette. Vi konkluderte med at høyhastighetstog var løsningen og trafikkverket jobber nå for fult med å bygge ut dette nettet, innleder Gunnar Sibbmark, CEO for Europakorridoren.

Helhetlig planlegging

Det totale budsjettet for prosjektet er på 400 milliarder. 140 milliarder går til høyhastighetstog, mens det resterende går til bygging av boliger og annen infrastruktur.

[img id="1"]

- Når vi begynte ble vi møtt med latter. Kritikerne mente det var for lav befolkningstetthet til at det skulle være lønnsomt. Hele Sverige har 21 innbyggere pr. kvadratkilometer, men om du ser på Sør-Sverige er situasjonen annerledes. I denne delen av Sverige er det mellom 65 og 100 innbyggere pr. kvadratkilometer, avhengig av bredden på korridoren. Denne befolkningstettheten kan sammenlignes med Sentral-Europa, sier han.

Privatisering av jernbanen

Sverige er kommet langt med privatisering av jernbanen. Sibbmark er svært positiv til dette, men ser problemer forbundet med kapasiteten.

- Jeg synes privatiseringen er bra siden den har ført til bedre konkurranse og høyere grad av service. Problemene kommer som et resultat av kapasiteten. Det er mange som vil kjøre tog på det svenske jernbanenettet, og dette fører til problemer med punktlighet og annet. EU har besluttet privatisering av jernbanenettet så dette vil komme over hele Europa, sier han.

- Europakorridoren vil også være konkurranseutsatt. Både Deutsche Bahn, SI, eller andre vil kunne kjøre på nettet. Det finnes mange som leverer høyhastighetstog, blant annet Bombardier, Siemens og Alstom. I tillegg finnes det produsenter i Italia, Frankrike, Japan, og Kina, sier han.

Kobles til Femern-tunnelen

Megaprosjektet mellom Danmark og Tyskland, Femern-tunnelen, nærmer seg godkjennelse og vil åpne en ny forbindelse mellom landene.

[img id="2"]

- Hamburg og Lübeck er medlemmer i Europakorridoren. Vi ønsker høyere hastighet på Femerntunnelen, helst opp mot 250 km/t. Begrensningene ligger på den tyske siden av forbindelsen, hvor det er 100 – 160 km/t. På dansk side er det besluttet at jernbanen skal ha minst 200 km/t, sier han.

- Høyhastighetstoget i Japan hvor man nettopp kjørte i 600 km/t fungerer bare på magnetiske jernbanespor. Jeg tror ikke denne teknologien vil benyttes andre steder enn i Japan da slike tog ikke kan kjøre på vanlig jernbane, sier han.

Nordisk jernbanetriangel

Sibbmark ønsker også økt koordinering av utbyggingen av jernbane i Skandinavia. Han ser for seg en jernbanetriangel med høyhastighetstog mellom de skandinaviske storbyene.

- Jeg har snakket en del om det nordiske trianglet som et EU-prosjekt, og regjeringene har sagt ja til dette. Vi ønsker en utbygging av forbindelsen Stockholm-Oslo, Oslo-København, og Stockholm-København. Vi ønsker å ha 250 km/t mellom Stockholm-Oslo, 250 km/t mellom Oslo og København, og 320 km/t mellom København og Stockholm, sier han.

- Vi må skille godstog, saktegående persontog, og høyhastighetstog fra hverandre. Vi må også kjøre høyhastighetstog med rask akselerasjon og rask nedbremsing slik at oppholdet på stasjonen blir kortest mulig. Om vi får til dette vil tog bli mer attraktivt enn fly på regionale reiser, sier han.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen