Bygger ny E6 ved hjelp av Gemini-løsninger

Bygger ny E6 ved hjelp av Gemini-løsninger

Gemini-løsninger fra Powel Construction spiller en viktig rolle når nye E6 Sør mellom Trondheim og Melhus planlegges og bygges. Veien skal sørge for bedre forhold for gående, syklende, kollektiv- og biltrafikk. Prosjektet skal også sørge for at en av dagens store flaskehalser blir eliminert.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

E6 Sør skal bygges om fra tofelts til firefelts vei. Miljøpakken Trondheim finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre. Peab Anlegg ble tildelt hovedentreprisen etter konkurranse med flere andre entreprenører. Den rekordstore kontrakten er verdt 1,16 milliarder kroner og er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt noen gang har inngått.

Per Selnæs fra Peab Anlegg AS er stikningssjef for prosjektet og forteller om hva slags nytteverdi de har av Gemini-løsninger på dette krevende prosjektet. Selnæs har brukt Gemini i rundt ti år og sier løsningene dekker de aller fleste operasjonene han har bruk for.

- Vi har holdt på med dette prosjektet i rundt ett av tre år nå, forarbeidet er ferdig og vi er godt i gang med byggingen. I arbeidet bruker vi Gemini Terreng, blant annet til behandling av måledata og masseberegning.

Effektive prosesser med «alt» i samme system

Nye E6 skal bygges hovedsakelig i dagens trasé, samtidig som det daglig passerer opp mot
30 000 biler. Det skal være to felt gjennom anlegget i hele byggefasen. Hele prosjektet består av byggingen av 8,1 kilometer firefelts E6, samt nybygging og ombygging av toplanskryss. I tillegg kommer 6,2 kilometer gang- og sykkelveger, viltovergang og flere kilometer med støytiltak. I deler av området som blir bygd ut finnes det også store kvikkleireforekomster og det er behov for stabilisering og omlegging av bekken Søra.

- Gemini dekker jo de fleste behovene vi har på et slikt omfattende prosjekt og jeg er veldig fornøyd med å ha det som hoved-prosjekteringsverktøy. Det dekker våre behov for 3D fagmodeller, VIPS veimodeller og punktskyer, og vi kan gjøre det meste i ett og samme system. Maskinstyring bidrar jo også til effektivisering av arbeidet. Prosjekterte modelldata fra Gemini blir sendt direkte til maskinstyringssystemene i gravemaskinene, sier Selnæs.

Store datamengder krever god dataflyt

Et slikt prosjekt krever mange ansatte og prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom Peabs norske og svenske anleggsvirksomhet. Peab i Sverige har også tatt i bruk Gemini og flere av svenskene på dette prosjektet har med seg erfaring fra mange tilsvarende og større vegprosjekter i Sverige.

- Den største utfordringen er jo størrelsen på prosjektet og at vi har så enormt store datamengder å forholde oss til. Måten vi jobber på er at noen av oss jobber med innsamling av data ute i felt, mens andre sitter på masseberegning og dokumentasjon og er inne i systemene og henter data. Til sammen er vi 15-16 stykker som holder på med stikning, masseberegning og dokumentasjon i felt og på kontoret. Vi er helt avhengige av god dataflyt og alt av data internt mellom stikkerne går gjennom Gemini, forklarer Selnæs.

Veistrekningen, som går mellom Jaktøyen i Melhus kommune og Sentervegen ved kjøpesenteret City Syd i Trondheim skal åpne våren 2019.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen