Bussveien klar frå 2021 til 2023

Bussveien klar frå 2021 til 2023

Statens vegvesen har lagt fram ny framdriftsplan for Bussveien. Den viser at heile Bussveien opnar i 2023.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi har tidlegare sagt at Bussveien opnar sommaren 2021. Vi har nå gått detaljert gjennom alle planane og ser at vi ikkje greier å bli ferdige med heile Bussveien i 2021, opplyser Vegard Thise, prosjektleiar for planlegging av Bussveien i Statens vegvesen.

  • Fylkesveg 44 frå Stavanger til Sandnes er den høgast prioriterte strekninga for Bussveien. Den kan stå klar i desember 2021
  • Riksveg 509 mellom Stavanger og Risavika kan ha bussvei klar i 2023
  • Frå Ruten i Sandnes til Vatnekrossen er også opninga sett til 2023

Opnar del for del

Sjølv om ikkje alle strekningane er ferdige før i 2021 eller 2023, blir mange delstrekningar ferdige før.

– Kvar delstrekning opnar så fort den er ferdig, noko som gjer tilhøva betre og betre for dei som reiser kollektivt. Planlegging av Bussveien tar tid, men vår jobb er å sikre at Bussveien får best mogleg kvalitet, fortel Vegard Thise.

Komplisert å planlegge i by

Det er fleire grunnar til at Bussveien ikkje står heilt ferdig i 2021. Kompliserte planar i tette byområde er ein av dei viktigaste.

– Sjølv med effektiv planlegging er det ikkje mogleg å bli ferdig før. Planane er svært krevjande. Vi skal sikre at bussane går uhindra og vi skal ta omsyn til dei som syklar og går. Byen er i endring og Bussveien må tilpassast framtidige utbyggingsområde. Dette er faktorar som gjer planlegginga komplisert. I tillegg skal innbyggjarar og politikarar bli høyrte i planprosessane, poengterer Thise.

Effektiv planlegging

Fleire grep er tatt for å effektivisere arbeidet med Bussveien. Fleire delprosjekt blir nå slått saman, slik at talet på delprosjekt i Bussveien går frå 26 til 22.

– Vi har også eit svært godt og effektivt samarbeid med fylkeskommunen og kommunane på Nord-Jæren, for å sikre kvalitet og framdrift i prosjekta, fortel Thise.

Den oppdaterte framdriftsplanen for Bussveien blir lagt fram for styringsgruppa i Bypakke Nord-Jæren måndag 14. mars. Det er ein svært ambisiøs tidsplan. Thise understreker at den nye framdriftsplanen er etter best mogleg framdrift, endringar kan skje.

– Dersom vi må gjere nye utgreiingar eller ta omsyn til nye faktorar blir Bussveien ytterlegare forseinka.

Bussveien er det største prosjektet i Bypakke Nord-Jæren. Over 90 prosent av den 50 kilometer lange Bussveien skal gå i eigne bussfelt, heilt uhindra.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen