Bredbånd og mobilnett like viktig som vei og jernbane

Bredbånd og mobilnett like viktig som vei og jernbane

– Elektronisk kommunikasjon er en vesentlig del av hverdagen vår. Nå har vi for første gang et felles dokument som viser retningen for utviklingen av vårt digitale samfunn og hvordan vi kan sikre utbygging av nødvendig infrastruktur for databaserte arbeidsplasser i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Ekom og internett som fungerer er grunnleggende nødvendig for næringslivet, forvaltningen og ikke minst for folk flest. Elektronisk infrastruktur er like viktig å diskutere som infrastruktur for vei og jernbane, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ekomplan

Ekomplanen er en del av regjeringens stortingsmelding Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Ekomplanen utgjør Del IV av stortingsmeldingen.

Ekomplanen berører tema som mobil- og bredbåndsdekning, robuste ekomnett, markedsregulering, valgfrihet på internett og sikkerhet i ekomnett og -tjenester. Planen er en selvstendig del av Digital Agenda som presenterer den helhetlige IKT-politikken.

– Det skal være lønnsomt for tilbyderne å investere i ekom. Det skal være enkelt å være ekomkunde og vi skal få nye tjenester til en rimelig pris. Nye aktører i markedet, nye forretningsmodeller, nye tjenester, nye teknologier og ikke minst nye brukervaner krever ny og oppdatert regulering, sier samferdselsministeren.

–Regjeringens mål er å gjøre ekomnettene til et konkurransefortrinn for nasjonen. Nordmenn er allerede verdensledende i bruk av internett og elektronisk kommunikasjon, men vi skal også sikre gode vilkår for datarelaterte virksomheter og arbeidsplasser i Norge, sier Solvik-Olsen.

Dekning der folk bor, jobber og ferdes

Innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha tilbud om minst 100 Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om høyhastighetsbredbånd.

– Det skal være god mobildekning der folk bor, jobber og ferdes. Dette gjelder ikke minst for pendlere på tog. Dette krever godt samarbeid mellom ekomtilbydere, togselskapene og Jernbaneverket. Det er nå inngått avtaler med både Telenor og Telia om strategisk utbygging langs jernbanen, sier samferdselsministeren.

Markedsstyrt bredbåndsutbygging

– Norske ekomtilbydere investerer stadig mer i nett og tjenester. Hver fjerde krone som sektoren tjener i Norge går tilbake til investeringer. Dette er bra for de norske ekomkundene. Regjeringen vil derfor videreføre den markedsbaserte tilnærmingen til bredbåndspolitikken og kun gi økonomisk støtte til områder der det er opplagt at markedet ikke strekker til, sier Solvik-Olsen.

Norge er ett av de landene i Europa med størst andel av husstandene som har fibertilknytning. I tillegg bygges det ut et landsdekkende 4G mobilnett.

– Vi skal fortsatt arbeide for minst tre konkurrerende mobilnett. Dette er nødvendig for å få til god konkurranse, sier Solvik-Olsen.

Sikre og robuste ekomnett

Et av hovedmålene i ekomplanen er at det skal være trygt å kommunisere i ekomnettene og at ekomnett og -tjenester skal være forsvarlig sikret mot uvær, feil og angrep.

– For å bedrerobustheten i mobilnettene er tilbyderne pålagt å ha to til fire timers reservestrøm i sine nett. Staten skal på sin side sikre tre døgns reservestrøm på steder som er viktige for samfunnssikkerheten og lokalt rednings- og beredskapsarbeid.

Slik vil myndighetene følge opp

Ekommyndigheten skal veilede forvaltningen i kjøp av ekomtjenester til samfunnskritiske funksjoner. For eksempel har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) laget en veileder for kommunene med råd om hva de skal legge vekt på ved kjøp av ekomtjenester. – Videre vil vi se på muligheter for bedre samordning av offentlige anskaffelser av ekomtjenester med tilstrekkelig sikkerhet og robusthet, sier samferdselsministeren

Samferdselsdepartementet og Nkom skal i samarbeid med Justisdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og underliggende etater fremme tiltak for bruk av moderne teknologi i nødmeldetjenesten, styrke sikkerhet og robusthet i ekomnettene og legge til rette for fremtidige kommunikasjonsløsninger for nød- og beredskapsetatene. For eksempel skal det innføres krav som øker nøyaktigheten på posisjonsdata fra håndsettet/mobil ved anrop til nødetatene og det skal innføres nødanropsløsninger i kjøretøy (eCall).

Databasert industri og arbeidsplasser

Regjeringen skal legge til rette for utvikling av datasentre og digital industri i Norge. Regjeringen har allerede innført redusert sats for el-avgiften for store datasentre fra 2016. I tillegg vil ekommyndigheten kartlegge etterspørsel etter og tilgjengeligheten til infrastruktur som kan nyttiggjøres av store datasentre.

Regjeringen skal utarbeide en strategi for samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling av databasert industri i Norge.

Nettnøytralitet gjennom felleseuropeisk ordning

Regjeringen ønsker en reell nettnøytralitet. Målet om å beholde internett som en åpen og ikke-diskriminerende plattform skal ivaretas gjennom en felleseuropeisk ordning.

– Men vi må følge utviklingen nøye og ved behov vurdere nasjonale tiltak innenfor rammene som den europeiske nettnøytralitetsreguleringen gir, sier samferdselsministeren.

Bredbåndsforum

Bransjeaktørene og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har opprettet et bredbåndsforum for å finne løsninger på felles utfordringer. Moderniseringen av kobbernettet for å levere raskt bredbånd er en aktuell problemstilling. Vi må utnytte de ressursene vi har tilgjengelige. Ikke alle får fiber umiddelbart, men vi kan sikre mange høye hastigheter mens de venter på fiber.

DRONER/21. januar 2019

Norsk Dronesenter etablert

Helt på slutten av 2018 ble selskapet Norsk Dronesenter etablert. Selskapet har som målsetning å fasilitere for test og utprøving av dronesystemer i Norge og Europa. Utviklingen av dronesystemer holder en høy takt, men det finnes ikke mange egnede steder i Europa for test og utprøving. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

VEG/17. januar 2019

Nye Veier får tre nye vegstrekningar

– Nye Veier vart etablert for å bygge vegar i Noreg på ein betre og meir effektiv måte slik at vi får meir veg for pengane. Selskapet har så langt levert gode resultat. Regjeringa ønsker no å gje selskapet ansvaret for å bygge ut tre nye vegstrekningar. Eg har stor tru på at Nye Veier vil bygge ut desse strekningane på ein rask og kostnadseffektiv måte, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen