Bred og dyp utredning om Hadselfjorden

Bred og dyp utredning om Hadselfjorden

Sykehustilbud og videregående skoler er en del av utredningen om Hadselfjorden. Det samme er geologiske undersøkelser av undersjøiske forhold og framtidas ferjeteknologi.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidig kryssing av Hadselfjorden.

I tillegg til møter med kommuner, næringsliv og andre interessenter, er konsulentfirmaet Menon Economics engasjert til å se nærmere på hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for tilbudene innen helse, utdanning og lufthavner i Lofoten og Vesterålen.

Torsdag 31. august holder Statens vegvesen et møte med den politiske ledelsen i berørte kommuner og Nordland fylkeskommune, for å informere om utredningsarbeidet så langt og drøfte overordnede mål for arbeidet.

Flere tunnelutfordringer

Utredningen vil vurdere alternativer til dagens ferjekryssing av Hadselfjorden. Både bru og undersjøisk tunnel kan være alternativer. Tunnel ble også vurdert i forbindelse med utredningen av Lofotens fastlandsforbindelse på 1990-tallet, men det gjøres nå en ny vurdering basert på oppdaterte geologiske undersøkelser.

Siden forrige utredning har det kommet strengere krav til maksimal stigning i undersjøiske tunneler, i tillegg til nye sikkerhetskrav. Kravene innebærer at tunnelene må bygges lengre og at tunneler over 10 kilometer må ha egen parallell rømningsveg.

På 1990-tallet ble det stilt spørsmål om fare for jordskjelv var til hinder for å bygge tunnel i området. En ny seismisk undersøkelse viser at dette ikke er noen aktuell problemstilling.

Imidlertid er det kartlagt flere forkastningssoner i havgrunnen, som kan begrense aktuelle trasévalg for en undersjøisk tunnel.

Mange alternativer

I tillegg til å se på alternativer for fast vegforbindelse over eller under sjøen, skal utredningen vurdere alternativer til dagens sjøtransport. En mulighet er å flytte ferjesambandet, slik at overfarten blir kortere. Andre former for båttransport med bedre tilrettelegging for syklister og kollektivtransport, blir også vurdert.

Hele utredningen med Statens vegvesens anbefalinger av framtidig løsning skal etter planen leveres innen utgangen av året.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen