Bokomtale: Kompakt byutvikling

Bokomtale: Kompakt byutvikling

Den eldste bymessige bebyggelsen som er blitt utgravd i Oslo ligger i Gamlebyen og går tilbake til ca. 1025. Bygårdene hadde en spredt bebyggelse av bolighus og bygninger for handel, håndverk og jordbruksvirksomhet som var delt med skigarder med samme orientering som bygningene. Allerede på tusentallet ser man at byutvikling var en ordnet prosess, og at bebyggelsen ikke vokste tilfeldig frem.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Økonomisk vekst og økt velstand har gitt oss drabantbyer, firefelts motorveier, og shoppingsentre med enorme parkeringsplasser, men også forurensning, bilkøer, og gentrifisering av bykjernen. Begrepet «kompakt byutvikling» oppstod som en reaksjon mot denne utviklingen.

De fem største byene i Norge vokser fortsatt og andelen av befolkning som bor i tettsteder utgjør i dag 80 prosent. I antologien «Kompakt byutvikling» ser flere anerkjente forskere nærmere på hvilke prosesser, interesser, konflikter, og avhengigheter som styre utviklingen av moderne byer.

Fra 90-tallet og frem til i dag har den «kompakte byen» vært den rådende strategien for byutvikling. Kompakt byutvikling, også kalt, nyurbanisme (eng. New Urbanism), er en strategi for å reversere utbyggingen av forsteder og det tilhørende behovet for transportmidler inn til bykjernen.

Ønsket om å bevare grøntarealer og redusere behovet for transport har ført til et økt fokus på fortetting. En utvikling som har skapt en bred debatt om hvordan byrommet skal utformes. Boken er et forsøk på å gi en oversikt over de ulike temaene som er relevante for denne debatten.

Fortetting eller byspredning

[factbox id="1"]

Sentralt i moderne byutviklingen ligger ønsket om fortetting og utvikling av multifunksjonelle områder der bolig, arbeid og rekreasjon kan foregå slik at behovet for transport reduseres. Boken definerer og forklarer begreper tilknyttet fortetting som transformasjon, intensivering, og ekspansjon innenfor tettstedsgrensen.

Samtidig gir boken et innblikk i hvordan politikere, byplanleggere, næringslivsinteresser, og miljøhensyn ivaretas gjennom samhandling og incentiver. Boken gir i tillegg innsikt i de ulike argumentene i slike prosesser.

Knutepunktutvikling

For å redusere behovet for transport står begrepet knutepunktutvikling sentralt. Byplanleggere ønsker å koble sammen boligområder, næringsområder, og tjenesteyting i nærheten av offentlig transport for å redusere behovet for privatbilisme.

Boken viser til flere interessante prosjekter hvor knutepunktutvikling har vært retningsgivende. Samtidig ser boken på hvordan en polysentrisk byutvikling er en naturlig retning for utvikling av regioner. Polysentrisk byutvikling har til hensikt å bygge flere bykjerner som kobles sammen med kollektivtransport.

Bærekraftig utvikling og blågrønn strategi

Boken har også et eget kapittel om hvordan miljømessig bærekraft kan ivaretas i kompakt byutvikling. Kapittelet sammenligner hvordan parker, idrettsanlegg, og grøntareal er prioritert i Oslo og Trondheim.

Den flerfunksjonelle grønnstrukturen har som hensikt å både ivareta behovet for håndtering av overvann og flomrisiko samtidig som befolkningen får økt livskvalitet gjennom tilgang på grøntareal.

Byer er mer enn bygninger

Byer skal ikke bare være effektive produksjonssentra, de skal også være et sted hvor mennesker trives. Bokvalitet og sosial bærekraft er derfor viet et eget kapittel som ser på fire casestudier fra Oslo, Trondheim, Ski og Sola.

De viktigste bokvalitetene er typiske urbane kvaliteter som nærhet til kollektivtrafikk, butikker og servicetilbud. I tillegg bestemmes bokvalitet av opplevelsen av felles uteareal og innfallet av dagslys. Boken konkluderer med at det er behov for mer forskning som belyser hele planprosessen og hvilke resultater det gir for bokvalitet.

Grunnlag for videre debatt om byutvikling

Boken er et viktig bidrag til økt forståelse for hvilke prosesser som bestemmer byens utvikling. Boken stiller flere viktig spørsmål om strategier for byutvikling. Byplanleggere må vurdere om byens funksjon skal være å tilrettelegge for den «kreative klassen» og konkurranse om arbeidsplasser med andre byer eller være åpen og inkluderende med rom for alle.

Om man tar seg en tur rundt i Oslo, eller andre storbyers gater, har boken mye å lære både politikere og byplanleggere. «Kompakt byutvikling» er et godt utgangspunkt for å skape en bred debatt om de mange forholdene som må ivaretas for å skape et kreativt, funksjonelt, miljøvennlig, og sosialt inkluderende byliv.

Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad og Inger-Lise Saglie er bokens redaktører og er et resultat av mange års samarbeid mellom NIBR, NMBU og NTNU.

Kompakt Byutvikling
Sider: 304
ISBN: 9788215024219
Kjøp boken her

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen