Bidrar i arbeidet om ny standard for anleggsarbeid

Bidrar i arbeidet om ny standard for anleggsarbeid

Franzefoss vil ivareta pukkprodusentenes syn og sørge for at den nye standarden blir praktisk gjennomførbar.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Pukkprodusenter må deklarere sine produkter i henhold til retningslinjer satt av Statens Vegvesen og Norges Vassdrags- og energidirektorat, i tillegg til felles europeiske standarder. Standardene inneholder krav om blant annet korngradering, kornform og mekaniske egenskaper, men ingen av standardene dekker masser hvor største steinstørrelse er over 90 millimeter. Det mener kvalitetssjef i Franzefoss, Knut Li, er en utfordring.

– I vegbygging og anleggsarbeid brukes ofte grovere materialer, og da faller standardene utenfor. Det betyr at det er store deler av materialet det ikke finnes standardiserte metoder å dokumentere på. Det har gjort at det har vært en del synsing på hvilke materialer som er gode nok og ikke, og ulike tolkninger på hvilke krav som gjelder, sier han.

Ønsker en tydeligere standard

For å få klarere definert hva pukkprodusentene skal kontrollere og dokumentere, er Franzefoss på vegne av Bergteknisk komite i Norsk Bergindustri med i en arbeidsgruppe som jobber med å lage en ny norsk standard som tar for seg materialer over 90 millimeter.

– Formålet med en slik standard er å gi en felles og omforent måte å beskrive grove steinmaterialer på. Den nye standarden skal angi et system for beskrivelse, klassifisering og dokumentasjon av de groveste materialene, og vil være til hjelp for både bestillere og leverandører, sier Li.

Vil gjøre den praktisk gjennomførbar

Grunnen til at Franzefoss ville være med i en slik gruppe, er for å ivareta produsentens syn på hvordan en slik standard bør være og sørge for at den blir praktisk gjennomførbar.

– Om vi skal teste de grovere materialene på lik linje som de finere materialene, krever det store prøvemengder. Det blir uhåndterlig for laborantene og det kan gå utover helsen og arbeidshverdagen deres, sier Li.

Forventes ferdig i 2017

Mekaniske egenskaper på det groveste materialet kan dokumenteres med vanlige metodestandarder, men utfordringen er å finne en fornuftig måte å teste korngradering og største steinstørrelse på, mener Li.

– Å ta full sikteanalyse på alt er ikke aktuelt med tanke på helse, miljø og sikkerhet (HMS). En måte å teste de største massene på kan være å ta forenklet analyse på det grove materialet og full sikteanalyse på det minste. Vi har også sett på muligheter for bildeanalyse, noe som ville vært veldig HMS-vennlig, sier Li.

Den nye norske standarden får tittelen Grove steinmaterialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid, og forventes å bli ferdigstilt i desember 2017.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen