Begynner bygging av Roan vindpark

Begynner bygging av Roan vindpark

I går begynte byggingen av Roan vindpark, den første av vindparkene til Fosen Vind som bygges ut.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det første som skal gjøres er å bygge de to adkomstvegene opp til Roan vindpark, fra Einarsdalen og fra Tostendalen.

Entreprenørselskapet Johs. J. Syltern fra Åfjord har fått dette oppdraget av Statkraft, som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind AS.

[factbox id="1"]

Arbeidet med adkomstvegene er planlagt ferdigstilt i oktober 2016, og omfatter:

  • Rigging; tilkjøring av utstyr, etablering av bolig-, kontor- og utstyrsrigg
  • Skogshogst i veglinjene i Einarsdalen og Tostendalen
  • Vegbygging, totalt 13 km
  • Sprenging og nedknusing av fjell til bygging av veg gjøres i veglinjene
  • Omlegging; 22kV- og telefonlinje i Einarsdalen (utføres av Telenor og TrønderEnergi Nett).
  • Terrengarrondering, revegetering

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen