Bedre og raskere prosjektering

Bedre og raskere prosjektering

Sweco er med i et stort FoU-prosjekt sammen med ledende aktører i bransjen. Målet er bedre og raskere prosjektering i store samferdselsprosjekter.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Steinar G. Rasmussen (33) er Swecos representant i arbeidsgruppen. Han er ingeniør og tok mastergrad i Vegteknikk ved NTNU i 2016, med masteroppgaven «ICE (Integrated Concurrent Engineering) i samferdselsprosjekter». Det gir god bakgrunn for deltagelse i FoU-prosjektet, som har fått navnet «Samtidig prosjektering i samferdselsprosjekter».

– Målet er å redusere kalendertiden for prosjekteringen. Vi kan for eksempel bruke 500 arbeidstimer i løpet av to-tre måneder, i stedet for den samme arbeidstiden over et halvt år, sier Rasmussen.

Bak prosjektet står en bredt sammensatt gruppe av ulike bransjeaktører, bestående av Bane NOR, Metier, Epsis, ViaNova Plan og Trafikk, Rambøll, Trimble, NTNU og Sweco.

[factbox id="1"]

Halvert planleggingstid

I Nasjonal Transportplan for 2014-2023 har regjeringen et mål om å halvere den totale planleggingstiden for store samferdselsprosjekter. Det krever endringer blant annet i beslutningsprosessene, planleggingen og prosjektgjennomføringen.

Ved å jobbe tverrfaglig i samme BIM-modell (bygningsinformasjonsmodell) håper prosjektgruppen det er mulig å nå et slikt mål. Denne endringen i arbeidsprosessen utfordrer hvordan prosjektteamene arbeider og hvordan de er lokalisert.

Det store bildet

– ICE handler om hvordan vi kan gjennomføre prosjekter på en optimal måte. I dag sitter vi på forskjellige steder, vi utfører forskjellige ting til forskjellige tidspunkt, uavhengig av hverandre. Ofte er det få som ser det store bildet, sier Rasmussen, som konkluderer med at ICE-metodikken er godt egnet for samferdselsprosjekter.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA ved Jet Propulsion Laboratory benytter ICE. Det samme gjør den amerikanske bilindustrien, som på 1990-tallet opplevde at japanske produsenter kunne levere nye produkter raskere i markedet. I Japan tok det bare 36 måneder fra et prosjekt var godkjent til ferdigstillelse, mens det i USA og Europa tok mellom 48 og 63 måneder.

Bedre beslutninger

– Forskningsprosjektet har kommet langt det første året, sier Rasmussen om FoU-prosjektet som startet opp våren 2016, og etter planen skal avsluttes ved utgangen av 2019. I løpet av denne perioden skal metodene testes på en rekke ulike pilotprosjekter.

– Metodikken innebærer at fagpersoner som normalt ikke er involvert i en tidlig fase, blir med og gir innspill og føringer. Dermed bruker man mer tid i starten av prosjektet og mindre tid i sluttfasen.

Finner løsninger

Alle beslutningstagere og medarbeidere samles jevnlig til arbeidssesjoner i samme prosjektrom. Her gjennomgår man BIM-modellen og drøfter problemer, konflikter og løsninger.

– Vi skal diskutere og prosjektere tverrfaglig. Vi skal løse oppgavene der og da, og ikke ta beslutninger som i neste runde må endres. Hvis man ikke finner gode løsninger, går deltagerne hver til sitt og jobber videre med sine fagfelt. Så møtes de igjen, til ny diskusjon og nye beslutninger. Det krever at alle er disiplinerte og godt forberedt. Det finnes eksempler på at sesjoner blir avbrutt fordi én av deltagerne ikke var godt nok forberedt.

Rasmussen påpeker også at man må ha fleksible kontorfasiliteter, for eksempel to møterom.

– Det er ikke nødvendig at alle tar del i samtlige diskusjoner. Ved å disponere flere møterom kan én gruppe løse ett kontret problem, mens resten jobber videre med andre utfordringer, sier han.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen