Bedre klima ved hjelp av landstrøm

Bedre klima ved hjelp av landstrøm

Siemens har i samarbeid med Bellona, Elektroforeningen og Nelfo gjennomført en mulighetsstudie for landstrøm i norske havner. Funnene blir presentert i forbindelse med Arendalsuka.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Studien viser at landstrøm vil redusere utslippene av NOx tilsvarende utslipp fra 58 prosent av den norske personbilparken. Dette vil koste om lag 1, 5 milliarder norske kroner på landsiden (pluss anleggsbidrag knyttet til forsterkning av nettet). I tillegg viser studien at investeringen for både gods- og cruiseskip kan hentes inn gjennom store besparelser på redusert drivstofforbruk, servicekostnader og NOx-avgifter.

Denne studien tar utgangspunkt i utfordringene knyttet til klimagasser og lokale utslipp, analyserer mulighetene for landstrøm og skisserer et kostnadsbilde og finansiering av anlegg på land, samt løsninger på skipene. Vi har sett på løsninger for henholdsvis godstrafikk og cruisetrafikk i Norge.

I tillegg viser studien til beregninger som angir potensielle arbeidsplasser og kompetanseøkning som kan komme kystsamfunnene til gode.

Kort oppsummert setter studien fokus på at skipsfarten langs kysten står for store utslipp av klimagasser og partikler i norske havner. Dette skjer fordi skipene i dag må ha motorene i gang på et belastende turtall mens de laster, losser eller setter av cruisepassasjerer.

For å ta et eksempel slipper et stort cruiseskip som ligger til havn i åtte timer ut like mye NOx som 10 000 personbiler som kjører Oslo-Trondheim. Konsekvensene er enorme utslipp av uønskede partikler og miljøgifter som skaper ubehag og helseskader lokalt. I tillegg utsettes skipsmotorene for unødig slitasje som gir unødvendig høye servicekostnader. Alt dette kan unngås dersom skipene forsynes med strøm fra land.

Med andre ord er landstrøm, i følge studien, en smart løsning både for økonomi og miljø.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen