Avslag til Rieppi vindkraftverk

Avslag til Rieppi vindkraftverk

NVE har avslått søknaden om løyve til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune i Troms. I avslaget har NVE lagt vekt på negative verknader for reindrift, landskap, friluftsliv, reiseliv og fugl.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Rieppi vindkraftverk er etter NVEs vurdering et middels godt vindkraftprosjekt med tanke på økonomi og produksjon. Når miljøvirkninger i vid forstand tas med i vurderingen er vindkraftverket etter NVEs vurdering ikke et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt.

Ulempene ved realisering av vindkraftverket overstiger etter NVEs vurdering fordelene ved tiltaket. Vindkraftverket vil berøre et kjerneområde for Helligskogen reinbeitedistrikt, som er et distrikt med mange eksisterende og planlagte inngrep.

[factbox id="2"]

Det er knyttet usikkerhet til hvordan reindrift påvirkes av vindkraftverk, men området i og rundt Skibotndalen er etter NVEs vurdering så viktig at hensynet til reindrift bør vektlegges ut fra et føre var-prinsipp. I tillegg er virkninger for landskap, friluftsliv, reiseliv og fugl vektlagt.

NVE har lagt vekt på at Storfjord kommune er positive til prosjektet, men konstaterer samtidig at Fylkesmannen i Troms og Sametinget har fremmet innsigelse til søknaden.

 

TUNNEL/23. januar 2019

Verdens lengste og dypeste tunnel

– Dette blir verdens lengste og dypeste tunnel, og det tar nok en tid før denne rekorden blir slått også. Foreløpig er den budsjettert til 16,8 milliarder kroner, og den vil redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger med hele 40 minutter. Det er et formidabelt prosjekt vi snakker om. Les hele saken

Til toppen