Avslag til Rieppi vindkraftverk

Avslag til Rieppi vindkraftverk

NVE har avslått søknaden om løyve til Rieppi vindkraftverk i Storfjord kommune i Troms. I avslaget har NVE lagt vekt på negative verknader for reindrift, landskap, friluftsliv, reiseliv og fugl.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Rieppi vindkraftverk er etter NVEs vurdering et middels godt vindkraftprosjekt med tanke på økonomi og produksjon. Når miljøvirkninger i vid forstand tas med i vurderingen er vindkraftverket etter NVEs vurdering ikke et samfunnsmessig rasjonelt prosjekt.

Ulempene ved realisering av vindkraftverket overstiger etter NVEs vurdering fordelene ved tiltaket. Vindkraftverket vil berøre et kjerneområde for Helligskogen reinbeitedistrikt, som er et distrikt med mange eksisterende og planlagte inngrep.

[factbox id="2"]

Det er knyttet usikkerhet til hvordan reindrift påvirkes av vindkraftverk, men området i og rundt Skibotndalen er etter NVEs vurdering så viktig at hensynet til reindrift bør vektlegges ut fra et føre var-prinsipp. I tillegg er virkninger for landskap, friluftsliv, reiseliv og fugl vektlagt.

NVE har lagt vekt på at Storfjord kommune er positive til prosjektet, men konstaterer samtidig at Fylkesmannen i Troms og Sametinget har fremmet innsigelse til søknaden.

 

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen