Avrunder ni års forbedringsjobb

Avrunder ni års forbedringsjobb

Etter seks uker med sommerarbeider åpner Oslo S for full togtrafikk mandag 7. august. Dette markerer slutten på en fornyelsesinnsats som har pågått siden 2009.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– I denne perioden har vi brukt ca. 2,5 milliarder kroner på oppgradering og fornyelse av tekniske anlegg på aksen Lysaker-Oslo S-Etterstad. Vi blir aldri «ferdige», men nå har vi hentet inn etterslepet. Heretter snakker vi om vanlige fornyelses- og vedlikeholdsarbeider. Du kan si at disse starter på mandag, smiler prosjektsjef Rune Olsen i Bane NOR.

– Systemene har nå blitt vesentlig mer robuste og fleksibiliteten på strekningen har økt, samtidig som vi har hatt en stor trafikkvekst de siste årene. Likevel er punktligheten nå på 88 prosent i rushtiden rundt Oslo S, mens den var nede i 81,6 prosent i 2011. Målet vårt er en punktlighet på 90 prosent innen neste sommer, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR.

[factbox id="1"]

I dag betjener Oslo S over 1.000 tog i døgnet, og det er 90.000 av- og påstigninger. Togtettheten gir stor slitasje, og deler på de mest belastede sporvekslene må skiftes etter 6-8 år.

– Vi må kontinuerlig bytte ut komponenter som er utslitt, og vi er avhengig av bevilgninger på samme nivå som er blitt brukt siden 2009 for å nå dette målet, sier Frimannslund.

Statsrådbesøk

Tirsdag 1. august hadde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tatt turen til Oslo S for en orientering om prosjektet.

- Tog er et svært effektivt transportmiddel, men samtidig er jernbanen en rigid struktur hvor det er krevende å gjøre utbedringer. For å jobbe effektivt kreves det perioder med nedstenging, og Bane NOR har en utfordring med å avvikle dette på en god måte, sa Solvik-Olsen.

- Jeg opplever at det er gjort mye god organisering, både når det gjelder gjennomføringen av arbeidene og avviklingen av trafikken med buss for tog. Noen har reagert på kostnadene, men alternativet – ingen buss for tog – hadde vært verre. Vi er opptatt av å bygge nytt og utvide jernbanenettet, men vedlikehold er enda viktigere, framholdt han.

I rute til mandag

- Sommerens arbeider er i rute, og alt tyder på at togtrafikken vil gå som normalt fra mandag morgen den 7. august. I forkant stenges hele Oslo S lørdag og søndag for sluttkontroll av signalanlegget, sier prosjektsjef Rune Olsen.

- Vi startet planleggingen for ett år siden, og alle aktivitetene gjennom de seks ukene er planlagt ned på timesnivå. Noen uforutsette ting vil alltid oppstå, men det tar vi høyde for og løser underveis, sier prosjektsjefen, som opplyser at mellom 400 og 500 personer har deltatt i arbeidene.

- Vi har gjort en rekke tiltak som vil bedre driftsstabiliteten. Blant disse vil jeg trekke fram en ny sporsløyfe som gjør det mulig med samtidig innkjøring mot Oslo S fra Hovedbanen og Gardermobanen. De som bruker strekningen fast vil nok sette pris på at det blir mange færre stopp for å vente på grønt lys i Romeriksporten når denne sporsløyfen fases inn 25. september, sier Rune Olsen.

I tillegg til arbeidene med fornyelse og vedlikehold rundt Oslo S, har det også vært jobbet høyt og lavt på Østfoldbanen og Spikkestadbanen i sommer. Sist men ikke minst er det også gjort omfattende anleggsarbeider knyttet til byggingen av Follobanen; både med innføringen mot Oslo S, samt på Ski stasjon.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen