Avinor i rute med utbyggingsprosjekter

Avinor i rute med utbyggingsprosjekter

Avinor hadde i første halvår driftsinntekter på om lag fem milliarder kroner, og et resultat etter skatt på 346 millioner kroner.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi leverer god drift og et tilfredsstillende resultat i første halvår. I en periode preget av store utbyggingsprosjekter, er vi særlig fornøyde med å levere en sikker og effektiv tjeneste til millioner av reisende, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Konsernet har en gjennomsnittlig regularitet (andelen avganger som er gjennomført som planlagt) på 99 prosent og en punktlighet (andelen avganger som er i rute) på 88 prosent over siste 12 måneder. Norske regionale lufthavner er blant de mest punktlige i verden, mens Oslo Lufthavn er blant de mest punktlige i Europa.

Økt trafikk

Flytrafikken i første halvår 2016 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 1,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Trafikken på Vestlandet er fortsatt preget av konjunkturene innen olje og gass, men nedgangen kompenseres noe av vekst ellers i landet. Bergen lufthavn, Flesland og Stavanger lufthavn, Sola hadde en samlet trafikkreduksjon på 3,8 prosent, mens Oslo Lufthavn økte med 4,3 prosent. Øvrige lufthavner økte med 1,1 prosent.

Preget av engangseffekter

Konsernets driftsinntekter i perioden 01.01 - 30.06.16 utgjorde 5 043, mot 5 156 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat etter skatt er i samme periode redusert fra 566 millioner kroner til 346 millioner kroner. Resultatet er påvirket av økte avskrivninger, endret periodiseringsprinsipp for feriepenger samt kostnader knyttet til å opprettholde god drift og sikker trafikkavvikling parallelt med kapasitetsutvidelsen på Oslo Lufthavn, Gardermoen.

I rute

Konsernets moderniseringsprogram har god fremdrift med en foreløpig innsparingsprognose bedre enn målsetning. Programmets mål om kostnadsbesparelse på 600 millioner kroner per år fra 2018 ligger fast.

Utbyggingsprosjektene ved Oslo lufthavn, Gardermoen, og Bergen lufthavn, Flesland, følger fremdriftsplan og budsjett. Prosjektet på Oslo Lufthavn var ca. 95 prosent ferdigstilt og Bergen lufthavn var ca. 88 prosent ferdigstilt per 30.06.2016. Begge prosjektene er i henhold til tidsplan og budsjett i 2017.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen