Avinor i rute med utbyggingsprosjekter

Avinor i rute med utbyggingsprosjekter

Avinor hadde i første halvår driftsinntekter på om lag fem milliarder kroner, og et resultat etter skatt på 346 millioner kroner.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi leverer god drift og et tilfredsstillende resultat i første halvår. I en periode preget av store utbyggingsprosjekter, er vi særlig fornøyde med å levere en sikker og effektiv tjeneste til millioner av reisende, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Konsernet har en gjennomsnittlig regularitet (andelen avganger som er gjennomført som planlagt) på 99 prosent og en punktlighet (andelen avganger som er i rute) på 88 prosent over siste 12 måneder. Norske regionale lufthavner er blant de mest punktlige i verden, mens Oslo Lufthavn er blant de mest punktlige i Europa.

Økt trafikk

Flytrafikken i første halvår 2016 målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte med 1,6 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Trafikken på Vestlandet er fortsatt preget av konjunkturene innen olje og gass, men nedgangen kompenseres noe av vekst ellers i landet. Bergen lufthavn, Flesland og Stavanger lufthavn, Sola hadde en samlet trafikkreduksjon på 3,8 prosent, mens Oslo Lufthavn økte med 4,3 prosent. Øvrige lufthavner økte med 1,1 prosent.

Preget av engangseffekter

Konsernets driftsinntekter i perioden 01.01 - 30.06.16 utgjorde 5 043, mot 5 156 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat etter skatt er i samme periode redusert fra 566 millioner kroner til 346 millioner kroner. Resultatet er påvirket av økte avskrivninger, endret periodiseringsprinsipp for feriepenger samt kostnader knyttet til å opprettholde god drift og sikker trafikkavvikling parallelt med kapasitetsutvidelsen på Oslo Lufthavn, Gardermoen.

I rute

Konsernets moderniseringsprogram har god fremdrift med en foreløpig innsparingsprognose bedre enn målsetning. Programmets mål om kostnadsbesparelse på 600 millioner kroner per år fra 2018 ligger fast.

Utbyggingsprosjektene ved Oslo lufthavn, Gardermoen, og Bergen lufthavn, Flesland, følger fremdriftsplan og budsjett. Prosjektet på Oslo Lufthavn var ca. 95 prosent ferdigstilt og Bergen lufthavn var ca. 88 prosent ferdigstilt per 30.06.2016. Begge prosjektene er i henhold til tidsplan og budsjett i 2017.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen