Avinor høster internasjonal anerkjennelse for miljøprosjekter

Avinor høster internasjonal anerkjennelse for miljøprosjekter

Hele fire Avinor-prosjekter er inkludert i Aviation Climate Solutions, en samling av 100 gode eksempler på hvordan global luftfartsindustri samarbeider og bidrar til å redusere CO2-utslipp.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Luftfartsbransjen spiller en vital rolle i verdensøkonomien ved å sørge for effektiv infrastruktur og tilrettelegging for handel. Vår industri har tatt en ledende rolle i klimaarbeidet, ved å definere felles rammer og mål for å redusere utslippene fra en samlet luftfart. «Aviation Climate Solutions” er en rapport som inneholder 100 gode eksempler fra ulike deler av bransjen over hele verden, inkludert Avinors fire tiltak. Prosjektene er viktige bidrag for å redusere vår klimapåvirkning, forklarer Michael Gill, direktør i Air Transport Action Group, som står bak rapporten.

De fire tiltakene initiert og gjennomført av Avinor er:

1. Som verdens første internasjonale hub vil Avinor i samarbeid med Air BP og SkyNRG tilby biojetdrivstoff til alle flyselskap som fyller drivstoff på Oslo Lufthavn. Lufthansa Group, KLM og SAS har allerede signert kontrakter. Biodrivstoffet vil bli distribuert via det sentrale tankanlegget på flyplassen.

2. Oslo Lufthavn tilbyr gratis lading av elektriske kjøretøy for sine passasjerer og ansatte. I dag er det etablert 240 ladepunkter ved flyplassen. I 2014 hadde Oslo Lufthavn en kollektivandel på 68 %, noe som var opp 3 % fra året før. Oslo Lufthavn har et uttalt mål om at 70 % av alle OSLs passasjerer skal bruke kollektivtransport. Dette målet håper vi å nå innen få år.

3. I forbindelse med utbyggingen av Oslo Lufthavn lages det også et nytt snødeponi. Her skal ren snø lagres ved at man legger sagflis over, og kulden fra smeltevannet skal brukes til nedkjøling av den nye passasjerterminalen, Pir Nord.

4. Siden 2012 er det gjennomført over 7500 kurvede innflygninger på Oslo Lufthavn. Flygningene utnytter satelittbasert navigasjonsteknologi for å redusere den totale støybelastningen og utslipp av klimagasser. Innflygingsprosedyrene vil etter planen bli innført på permanent basis.

- I internasjonal målestokk er ikke Avinor en veldig stor aktør, men våre innovasjons- og miljøprosjekter blir lagt merke til. Det at vi har fått hele fire prosjekter med i denne rapporten er jeg veldig stolt av. Vårt miljøarbeid blir anerkjent langt utover landets grenser, og jeg håper dette kan være til inspirasjon for andre og enda større aktører internasjonalt, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

“Aviation Climate Solutions” blir lansert denne uken under konferansen Global Sustainable Aviation Summit i Geneve.

I 2008 ble luftfartsbransjen den aller første som satt globale miljømål for en hel bransje. Industrien har som mål å stabilisere netto CO2-utslipp fra år 2020 gjennom et karbonnøytralt konsept. Flytrafikken vil fortsette å øke for å møte etterspørselen fra markedet, men utslippene skal holdes på samme nivå. Det langsiktige målet er å redusere CO2-utslippene fra luftfartsbransjen til halvparten av 2005 nivået- i 2050.

TEKNOLOGI/20. februar 2018

Bygger tidsmaskin for å redusere forsinkelser i kollektivtrafikken

Stavanger-området er noe mindre snørikt enn andre deler av landet i disse dager, men forsinkelser i kollektivtrafikken har også rogalendingene kjennskap til. Mobilitetsleverandøren Kolumbus har nå gått grundig til verks for å komme forsinkelser og kundeklager til livs. Les hele saken

JERNBANE/20. februar 2018

Bedre transporttilbud i fremtidens jernbanesystem

- Regjeringen satser stort på å styrke jernbanen. Jernbanebudsjettet er i 2018 over 50 prosent høyere enn i 2013. I Nasjonal transportplan 2018-29 legges det opp til fortsatt høy vekst og store ambisjoner om å utvikle jernbanen som attraktiv transportløsning inn i fremtiden. Mitt mål i NTP-perioden er at vi passerer over 100 millioner reisende med jernbanen. Da må vi få både økt avgangsfrekvens, større kapasitet på togmateriell og en bedre infrastruktur, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen