Åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15-25 millioner kroner i opptil åtte år.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Sentertildelingene ble annonsert av olje- og energiminister Tord Lien på Forskningsrådets energikonferanse i dag. Oppstart blir i 2017.

Viktige for klimaet og samfunnsutviklingen

De åtte nye forskningssentrene skal bidra til å redusere klimagassutslippene nasjonalt og internasjonalt, bruke energi mer effektivt og øke produksjonen av fornybar energi. En viktig oppgave er å vise frem resultatene av forskningen og bidra til en kunnskapsbasert debatt om miljøvennlig energi.

[factbox id="1"]

Sentrene dekker områdene vannkraft, smarte strømnett, energieffektiv industri, miljøvennlig transport, CO2-håndtering, solceller, biodrivstoff og nullutslippsområder i byene. Totalt er det bevilget ca. 160 millioner kroner i året til forskningssentrene for miljøvennlig energi.

Spydspisser

FME-ordningen er en langsiktig satsing som skal bidra til å løse klima- og energiutfordringer og til næringsutvikling. Sentrene er satt sammen av sterke forskningsmiljøer og et stort antall brukerpartnere fra næringslivet og offentlig forvaltning. Brukerpartnere skal delta aktivt i senterets styring, finansiering og forskning.

– FME-ordningen skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom fremragende forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning innenfor miljøvennlig energi. De gode økonomiske betingelsene og varigheten til hvert enkelt senter gir økte muligheter til å få fram svært viktige resultater innenfor energi- og klimaområdet som også kan utnyttes til verdiskapning i næringslivet. I tillegg må sentrene levere vitenskapelige resultater på internasjonalt høyt nivå, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

Sentrene er valgt ut på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet, potensial for innovasjon og verdiskaping og i hvilken grad de oppfyller myndighetenes mål knyttet til energi og klimagassutslipp.

I tråd med nasjonale strategier

Den nasjonale strategien for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi - Energi21 - har forskning på vannkraft og fleksible energisystemer øverst på prioriteringslisten. De får nå hvert sitt senter. Andre prioriterte områder som solenergi, energieffektivisering og CO2-håndtering får også egne sentre.

Porteføljen av FME-ene sammenfaller dessuten godt med Regjeringens fem prioriterte områder i arbeidet for å redusere klimagassutslippene.

Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år (5 + 3). En midtveisevaluering vil avgjøre om senteret skal videreføres etter fem år.

De åtte første FME-ene ble etablert i 2009 og er nå inne i sitt siste driftsår. Ytterligere tre samfunnsvitenskapelige FME-er ble etablert i 2011 og avsluttes i 2018.

I alt 13 norske forskningsmiljøer har i denne søknadsrunden konkurrert om å få status som FME i ordningen som administreres av Norges forskningsråd.

VEGTEKNOLOGI/ 9. april 2019

Informasjon i sanntid om alle på veien

– Trafikksentral sør har informasjon i sanntid fra alle som har vår teknologi installert, og som befinner seg ute på veien. Dette letter informasjon til publikum, og gir en bedre produksjonsflyt og flåtestyring for alle som gjør en jobb ute på veien – både sommer og vinter. Les hele saken

TEKNOLOGI/ 9. april 2019

Nordmann testpilot for utvikling av teknologi

– Det er klart det var moro å bli spurt, og enda morsommere å være med på prosessen. Det var mye spennende som skjedde, og mye å sette seg inn i. Men resultatet ble veldig bra, og jeg synes jo at det er litt artig å ha vært med på utviklingen. Les hele saken

Til toppen