Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet
(Illustrasjon: Sporveien)

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Arbeidet blir omfattende. Det skal anlegges ny trikkeinfrastruktur, nye fortau, ny belysning, universelt utformede holdeplasser og eget sykkelfelt. I tillegg skal en eldre og underdimensjonert forsyningsledning for vann til Oslo skiftes. Det skal også etableres nytt overvannsanlegg i området. Prosjektet estimeres å være ferdig utpå nyåret 2020.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Prosjektet er en del av Fremtidens byreise, et arbeid for å oppgradere trikkenettet frem til nye trikker kommer i 2020-2024. Sporveien er byggherre for prosjektet, men sentrale samarbeidspartnere er Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten. Selskapet Implenia Norge AS er generalentreprenør i prosjektet.

Arbeidet skal foregå i faser hvor første fase er vann- og avløpsarbeider nederst i Grefsenveien, mellom Storokrysset og Engveien. Graden av endringer på dagens kjøremønster vil variere gjennom anleggsperioden. I tiden frem til november blir det ingen større trafikkomlegginger. Da går også trikken som normalt. Den store endringen skjer i november når hovedarbeidet starter. Da blir det nødvendig å stenge Grefsenveien for biltrafikk, mens kollektivtrafikken – buss for trikk – kjører i veien under hele anleggsperioden.

Varsling på sms skal skape mer forutsigbarhet

Bakgrunnen for å utelate biltrafikk i Grefsenveien, mens bussen fortsatt vil gå, er å skape tilstrekkelig arbeidsro til at prosjektet blir ferdig i tide. Men det er ikke slik at entreprenøren arbeider på hele strekningen samtidig. Dette foregår i faser, som kan bety at det åpnes opp for noe biltrafikk enkelte steder etterhvert som prosjektet blir ferdig. Det er imidlertid vanskelig på nåværende tidspunkt å si hvor og når dette skjer. Dette vil det bli informert om underveis i anleggsperioden.

Det innebærer at bilister må finne alternative kjøreruter, men disse skal merkes godt. Prosjektet skal bruke sms-varsling til områdets beboere slik at de enklere kan planlegge hverdagen sin.

Samme frekvens på bussen, og samme holdeplasser

Under hele anleggsperioden kan prosjektet tilby et godt kollektivtilbud på strekningen. Bussen betjener også de samme holdeplassene som det trikken gjør i dag; med få unntak når det skal arbeides der hvor holdeplassene er, men dette blir det informert om. I utgangspunktet går bussen med samme frekvens som trikken og den vil kjøre hele strekningen fra Kjelsås og ned til Storokrysset, hvor den snur og kjører tilbake til Kjelsås. Det betyr at alle trikkelinjer går som normalt fra byen og opp til Storo, hvor passasjerer som skal videre opp mot Kjelsås må bytte til buss.

Trafikkavvikling og trafikksikring

Sporveien har stor forståelse for at det noen ganger blir frustrerende å bo og ferdes i området. Vi anstrenger oss derfor for å gjøre anleggsperioden så smidig og forutsigbar som mulig. Vi vil fortløpende vurdere tiltak for å lette på situasjonen. Her det viktig å både sikre fremkommelighet for bilister og sørge for at myke trafikanter kan ferdes trygt.

Hvilke tiltak som iverksettes, hvor og når, jobber Sporveien med i dag sammen med Bymiljøetaten, Ruter og Bydel Nordre Aker. Når det er klart hvilke tiltak som blir iverksatt blir dette varslet bredt om. For eksempel gjennom beboerbrev i posten, oppslag i lokalavisene, informasjon på holdeplasser og informasjonsskriv til skoler og barnehager.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen