Arbeidene på Oslo S går inn i sin siste uke

Arbeidene på Oslo S går inn i sin siste uke

- Det er bedre med en planlagt periode uten tog, enn å komme til en togstasjon hvor toget ikke kommer fordi det har oppstått en feil, sier Ketil-Solvik Olsen som 29. juli markerte åpningen av sporveksel nummer 100 som er byttet ut på Oslo S.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidene på Oslo S i sommer er en del av fornyelsen av infrastrukturen i Osloområdet og byggingen av nye spor for Follobanen og Østfoldbanen inn mot stasjonen. Målet er å få ned antall feil som skaper dårlig punktlighet i togtrafikken og å øke kapasiteten på stasjonen for å få til en bedre trafikkavvikling.

- Regjeringen mener jernbanen skal prioriteres for pendlerreisene i storbyområder, og på godstransport mellom byene. Da er det viktig at Oslo S, landets knutepunkt, fungerer som den skal, sier Solvik-Olsen og legger til at dette er et arbeid man aldri blir helt ferdig med.

- Men vi ønsker å skape forutsigbarhet for de reisende, alle som skal hente i en barnehage vet hvor viktig det er, sier han.

Tett trafikk

På en hverdag skal mer enn 1000 tog ut og inn av Oslo. Gjennom Oslotunnelen fraktes mer enn 60.000 passasjerer, og mer enn 50 millioner mennesker er innom Oslo S årlig.  Hvis det oppstår et problem i tunnelen eller på Oslo S rammer det fort togtrafikken på begge sider av Oslofjorden, og etterhvert store deler av Østlandet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen peker på at en av de største utfordringene for å få en driftsstabil jernbane og trafikkavvikling, er det store etterslepet i vedlikeholdet.

- Fornyelsen av strekningen Etterstad – Lysaker, inklusive Oslo S, startet i 2009 etter mange feil og ustabil infrastruktur gjennom hele 2008. Fornyelsen av strekningen har pågått hvert år frem til og med 2015. Oslo prosjektet pågår fortsatt i 2016 med resttiltak og nye tiltak på strekningen. Her er det frem til nå brukt drøye 1,9 milliarder av de 2 milliardene som er bevilget, poengterer infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund som sammen med fremmøtt presse guidet samferdselsministeren rundt på Oslo S for å fortelle hvordan de bevilgede midler er brukt.

Sommerjobben

Etter snart seks uker med arbeider dag og natt går arbeidet nå inn i sin siste uke for denne gang. Jobben som er gjort med sporet, signal og strømforsyning vil gi en mer stabil stasjon med færre feil. En oppgradert sentralstasjon vil også gi økt kapasitet og et bedre tilbud for publikum.

- Ett av flere kapasitetsøkende tiltak er omlegging av spor 13 hvor deler av plattform 13-14 i sommer forkortet med 50 meter, og 80 meter er blitt noe smalere. Dette muliggjør for samtidig inn- og utkjør i spor 12 og 13. Dette vil bidra til å øke kapasiteten når spor 12 og 13 ikke lenger er like avhengige av hverandre lenger, sier prosjektsjef Rune Olsen.

Målet med alle tiltak som Jernbaneverket gjør er å redusere forsinkelser og innstillinger av togavgangene på Oslo S samt øke oppetid og kapasitet. Togpassasjerene og godstransportørene skal få et konkurransedyktig tilbud med god punktlighet og regularitet.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen