I 2015 sysselsatte anleggssektoren over 20.000 personer. De aller fleste av disse satt sannsynligvis i et tungt kjøretøy mens de var på jobb.
I 2015 sysselsatte anleggssektoren over 20.000 personer. De aller fleste av disse satt sannsynligvis i et tungt kjøretøy mens de var på jobb. (Foto: SINTEF Byggforsk)

Anlegg har noe å lære fra bygg

Leser du statistikk over klimagassutslipp, kommer utslipp fra transportsektoren høyt på lista. SSB-statistikk viser at veitrafikken sto for utslipp av 9.9 millioner tonn CO2 i 2016, 18.6% av de totale klimagassutslipp fra norsk territorium. Når den norske nybil-parken i 2025 går på fornybare drivstoffkilder, hvilken rolle vil da utbygging av den norske veginfrastrukturen spille i klimaregnestykket?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kronikk av Berit Laanke, Forskningssjef SINTEF Byggforsk.

Neste bølge

For å sikre tilstrekkelig infrastruktur til person- og varetransporten i Norge for framtiden, opplever vi en storstilt aksjon. Nasjonal Transportplan tilrettelegger for investeringer nær tusen milliarder kroner og Nye Veier er etablert for å være 'en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier' – altså: bygger mer vei for færre kroner.

Avstanden mellom anlegg og bygg burde ikke være lenger enn at tiltakene kan overføres.

- Berit Laanke

Neste bølge vil rette fokus mot utbygging av veginfrastrukturen, både byggeprosessen i seg selv, men ikke minst materialbruk. Fossilfri bygge- og anleggsplass har allerede blitt et kjent uttrykk i sektoren, mye takket være Oslo Kommune sin strategiske satsning på fossilfritt utstyr og maskiner ute på kommunale byggeprosjekter. Her er det fokus på elektrifisering av utstyr, fossilfritt drivstoff og fossilfri oppvarming av råbygget. Men postensialet er større. Anleggssektoren har stort forbruk av fossile energikilder, primært til masseforflytning og materialtransport. I 2015 omsatte anleggssektoren for 58 milliarder NOK (SSB) og sysselsatte over 20.000 personer. De aller fleste av disse satt sannsynligvis i et tungt kjøretøy mens de var på jobb.

Anlegg har noe å lære av bygg – og transportsektoren

– Vi ønsker å etablere et felles veikart som viser hvor sektoren må sette inn ressurser for å løse utfordringer som til sist gjør bransjen grønnere, sier Berit Laanke, Forskningssjef SINTEF Byggforsk. Foto: SINTEF Byggforsk

Byggsektoren har lenge satt sin aktivitet i et livsløpsperspektiv med hensyn til miljøbelastning. Bygg miljøsertifiseres og energieffektiviseres, byggeprosessen effektiviseres gjennom digitalisering og produksjonsprosesser optimaliseres. Sirkulær økonomi introduseres for å redusere ressurs- og råvareforbruk. Avstanden mellom anlegg og bygg burde ikke være lenger enn at tiltakene kan overføres. Likevel lot ikke kommentarene vente på seg da både Pon og Nasta lanserte elektrisk gravemaskin for anleggssektoren vinteren 2017/18. Hvorfor har ikke bransjens egne medarbeidere tro på at anleggsmaskiner kan drives fossilfritt når AVINOR lanserer elektriske fly innen 2040 og ferjer og skip allerede jobber med hydrogenløsninger og induktiv lading av batterier?

Nettverk for grønn anleggssektor

Høsten 2017 etablerte sentrale aktører i anleggssektoren sammen med SINTEF et nettverk for Grønn Anleggssektor. Vi tror at dette kan bli en arena for samspill mellom offentlig og privat sektor, et samspill som til daglig vanskeliggjøres av tilbudskonkurranser og pågående prosjekter. Vi tror også at nettverket kan bidra til kunnskapsformidling på tvers av verdikjeden og skape ideer til både innovasjon og forskningsprosjekter. Ikke minst ønsker vi å etablere et felles veikart som viser hvor sektoren må sette inn ressurser for å løse utfordringer som til sist gjør bransjen grønnere.

Hvorfor har ikke bransjens egne medarbeidere tro på at anleggsmaskiner kan drives fossilfritt?

- Berit Laanke

Allerede på første samling, samlet nettverket seg om et konsept som setter 3 områder i fokus:

  • Fossilfri anleggsdrift; fossilfrie anleggsmaskiner og utstyr, energieffektivitet og produktivitet på anleggsplass
  • Byggematerialer og løsninger: tunge byggematerialer med lave karbonfotavtrykk, optimale løsninger og gode kombinasjoner av materialer
  • Masser og materialtransport: kortreist stein, gjenbruk av gravemasser, optimal logistikk og gode planløsninger for massehåndtering
Konseptet i nettverk for Grønn Anleggsplass samler seg om bærekraftige løsninger for anleggsdrift, byggematerialer, transport og logistikk. Foto: SINTEF Byggforsk

På tvers av disse temaene, går nøkkelord som sirkulær økonomi, forretningsmodeller som fremmer miljø og bærekraft, offentlige innkjøp som oppfordrer til nyskaping og innovasjon blant aktørene og livsløpsanalyser, dokumentasjon og sertifisering.

Et nettverk løser ikke sektorens utfordringer, men intensjonen er å skape bevegelse gjennom samspill på felles arena, felles terminologi, felles veikart og felles initiativer for forskningsprosjekter. Hver enkelt aktør vil selv kunne ta kunnskap og motivasjon over i innovasjon i egen bedrift. Nettverket er godt i gang med 2 samlinger høsten 2017, samt workshop og webinar i januar 2018. Alle bedrifter tilknyttet anleggssektoren kan delta i nettverket. Les mer her.

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen