Anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg

Anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg

- Flytilbodet på kortbanenettet er ein viktig del av vårt samferdselstilbod. I nytt anbod for flyruter i Sør-Noreg vil regjeringa sikre eit godt tilbod til flypassasjerane og samstundes styrkje konkurransen om flyrutene, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbod på regionale flyruter i Sør-Noreg. Anbodsfristen for flyselskapa er 7. juli 2015. På tre flyruter med kommersielt potensial blir statleg regulering og kjøp oppheva. Samstundes leggast det til rette for auka konkurranse om dei rutene som staten framleis skal kjøpe.

[factbox id="1"]

På grunn av svake passasjertal kjem staten ikkje til å kjøpe flytransport på ruta Fagernes-Oslo etter 1. april 2016. Dette blei vedteke av Stortinget i samband med behandlinga av statsbudsjettet for 2015.

Meir konkurranseorientert luftfartspolitikk

På strekningar med eit stort passasjerpotensial er det ikkje naturleg at staten subsidierer flyruter. Situasjonen for kvar flyrute blir vurdert ved kvart anbod. Frå 1. april 2016 blir det ikkje statleg regulering og kjøp av flytransport på rutene Florø – Oslo, Florø – Bergen og Ørsta-Volda – Oslo. Desse rutene er no vurdert som trafikksterke flyruter med potensial for konkurranse og tilbod på kommersielle vilkår.

Meir fleksible krav vil gi eit betre flytilbod

Dei samla setekapasitetskrava blir auka for dei fleste rutene, og det er gjort justeringar for betre å leggje tilbodet til rette i tråd med lokale reisevanar. I tidlegare anbodsrundar har Samferdselsdepartementet sett rigide krav til dagleg frekvens og setekapasitet på flyrutene. I denne anbodskonkurransen er det i staden krav til setekapasitet per år. Dette opnar for at flyselskapa kan auke talet på avgangar på dagar med høg etterspurnad og redusere flytilbodet på dagar med låg etterspurnad.

Samferdselsdepartementet vil ikkje setje generelle krav til flystørrelse i denne anbodsrunden. Samstundes gjeld krav om setekapasitet per år. Fleksibilitet med flystørrelse gjer at flyselskapa betre kan vurdere om det er best å auke talet på passasjerar ved å ha høg frekvens og færre flysete per avgang, eller lågare frekvens men fleire passasjerseter per avgang.

Strenge krav til flytryggleik

Samferdselsdepartementet held fram med å stille strenge krav til flytryggleik i anbodet. Flyselskap som vinn i anbodsrunden må bruke trykkabin og satelittbasert instrumentinnflyging. Det er òg krav til treningsprogram for flyging på kortbaner.

Kjøp av flytransport sikrar eit godt flytilbod over heile landet

For å sikre eit tilbod på dei flyrutene som det ikkje er bedriftsøkonomisk lønsamt å drive, kjøper staten flytransport etter ein anbodskonkurranse blant flyselskapa. Flyselskapet som vinn ein anbodskonkurranse, får einerett til drift av ei rute, eller eit ruteområde, i eit gitt tidsrom. Samferdselsdepartementet kan setje krav til drifta av flyrutene. Desse krava omfattar setekapasitet, ruteføring og maksimalpris på billettar.

Samferdselsdepartementet skriv som hovudregel under kontrakt med flyselskap som tilbyr å drive ei flyrute eller eit ruteområde til den lågaste kostnaden for staten.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen