Anbefaler etablering av VA-senter på Ås

Anbefaler etablering av VA-senter på Ås

Det bør arbeides videre med etablering av et nasjonalt kompetansesenter for vannbransjen i Norge. Senteret bør plasseres i tilknytning til NMBU på Ås og utvikles til et nasjonalt senter for forskning, utvikling, utprøving og opplæring i framtidsrettet ledningsteknologi i tilknytning til NMBU i Ås, skriver Rørinspeksjon Norge (RIN) på sine nettsider.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det er anbefalingen i en rapport som nå er under utarbeidelse og som vil bli presentert under Norsk Vanns årskonferanse i Kristiansand 2.-og 3.september.

Styringsgruppa, under ledelse av avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV, vil trolig foreslå en modulbasert oppbygging, som legger til rette for at de ulike miljøene kan utfylle og styrke hverandre gjensidig og for å sikre en kostnadseffektiv drift.

Kompetansesenter for VA

Målet er at kompetansesenteret skal øke kvalitet i alle ledd i VA-utdannings-, forsknings- og innovasjonskjeden og bidra til å utdanne en ny generasjon av forvaltere, byggherrer med ansvaret for prosjektering og utbygging, og driftsoperatører av VA-ledningsanlegg. Senteret skal også styrke kompetanse hos de som utfører slike anlegg.

Et viktig moment ved et slikt anlegg er å styrke utdanningsmiljøene, som i dag er spredt på mange institusjoner, og er små og sårbare, og ofte avhengig av enkeltpersoner.

Styringsgruppa vil trolig også foreslå at videre arbeid med prosjektet forankres i Norsk Vann-prosjektsystemet. For å sikre anlegget en god og stabil drift og tilknytning til utdanningsinstitusjonene, samt faglig nøytralitet, håper styringsgruppa at Staten kan bli en viktig bidragsyter til grunnfinansiering av kompetansesenteret.

Stort behov for oppgraderinger

Situasjonen for norsk vannbransje blir av enkelte karakterisert som kritisk. Vannforsynings- og avløpsanlegg er blant de infrastrukturer som ikke klarer å møte framtidens utfordringer dersom drift, vedlikehold og investeringsnivået holdes på samme nivå som i dag. Rådgivende Ingeniørers Forening slår fast i State of the Nation-rapporten for 2015 at avløpsanleggene er så dårlig at funksjonaliteten er truet.

Vannforsyningsanlegg er vurdert slik at det må forventes ekstraordinært vedlikehold for å opprettholde drift og at framtidige investeringer er nødvendig. Oppgradering og fornyelse av ledningsanlegg, utdanning og rekruttering av VA-personell, og en betraktelig økning av dagens beskjedne omfang av norsk forskning og utvikling på dette feltet er helt avgjørende for å sikre denne delen av norsk infrastruktur.

–Målet med vannbransjens nasjonale kompetansesenter for ledningsteknologi er derfor å bidra til å videreutvikle kunnskap og kompetanse innen alle aspekter ved ledningsteknologi, er en av uttalelsene som er ventet framlagt når rapporten legges fram under Norsk Vanns årskonferanse i Kristiansand 2. og 3. september.

Nedsatt styringsgruppe fra VA-bransjen

Ideen om å etablere vannbransjens nasjonale kompetansesenter har sitt utspring i et forslag fra Rørinspeksjon Norge, som i 2007 så et klart behov for å etablere et testfelt/opplæringsfelt for ledningskontroll i tilknytning til NMBU på Ås. Ideen fikk imidlertid en lunken mottakelse av ulike aktører i norsk vannbransje, men i fjor ble ideen igjen løftet fram under Norsk Vann sitt årsmøte på Hamar.

35 representanter fra ulike deler av norsk vannbransje innen ledningsnett, med representanter fra RIN, SSTT, Olimb Group, Brødrene Dahl, VA- og VVS produsentene VVP, noen store kommuner og interkommunale selskaper, Norsk Vann, sentrale fagpersoner tilknyttet NMBU og Sintef drøftet forslaget fra RIN om å etablere et test- og opplæringsfelt for ledningsteknologi i tilknytting til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU på Ås. Ideen skapte interesse blant deltakerne på møtet og det ble nedsatt en styringsgruppe som skal drive prosessen videre til et forprosjekt.

Planlegger åpning om fire år

Selv om det allerede er gått åtte år siden RIN fremmet forslag er det fortsatt en lang vei å gå før kompetansesenteret blir en realitet. Målet er imidlertid at senteret skal være i funksjon i løpet av fire år, og hovedutfordringen for styringsgruppa pr i dag er å få klare føringer på hvilke tanker ledelsen ved NMBU gjør seg.

Les hele artikkelen på RIN.

Til toppen