- Alvorlig og beklagelig at feilen ikke ble fanget opp

- Alvorlig og beklagelig at feilen ikke ble fanget opp

En grov underdimensjonering av en skjøt utløste sammenbruddet av Perkolo bru. Det viser en rapport fra bruseksjonen i Vegdirektoratet.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Denne feilen skulle ha blitt fanget opp i kontrollkjeden. Det er alvorlig, og svært beklagelig at det ikke skjedde, sier Marit Brandtsegg, direktør i Vegdirektoratet.

Perkolo bru er en trebru som går over anleggsområdet på E6 ved Sjoa i Gudbrandsdalen. 17. februar i år kollapset bruen da en tømmerbil var i ferd med å krysse den.

Rapport fra bruseksjonen i Vegdirektoratet

I etterkant av kollapsen har en gruppe fra bruseksjonen i Vegdirektoratet gjennomgått hendelsen. Rapporten fra denne gruppens arbeid er nå klar.

- Rapporten peker på at det har vært en utløsende årsak, nemlig en underdimensjonert skjøt. Samtidig viser den at det totale årsaksbildet er sammensatt, sier Brandtsegg og legger til:

- Feilen skulle ha blitt fanget opp i kontrollkjeden. Det er alvorlig, og det er svært beklagelig, at det ikke skjedde. Vi må bare erkjenne at vi i dette tilfellet ikke har gjort en god nok jobb med tanke på kontrollansvaret.

[factbox id="1"]

- Avdekker svikt i systemet

- Hendelsen avdekker en svikt i systemet knyttet til kontroll av bruprosjekteringen. Dette tar vi på høyeste alvor og vil sette i gang tiltak for å hindre at lignende skjer i fremtiden, sier hun.

Analysen bru-ekspertene har gjort, viser altså at en grov underdimensjonering av en skjøt på trebruen var den utløsende årsaken til at bruen brøt sammen.

- Overveldende mengde dokumentasjon

Gruppens gjennomgang avdekker ikke feil i det meget omfattende regelverket for prosjektering av bruer. Rapporten viser derimot til at en svært omfattende mengde dokumentasjon knyttet til prosjekteringsunderlaget, og kvaliteten på denne, har vært utfordrende å håndtere. I alt 1236 sider med dokumentasjon foreligger i forbindelse med prosjekteringen av Perkolo bru.

- Det rapporten sier er at reglene er gode nok, men at dokumentasjonen må bli bedre både når det gjelder kvantitet og kvalitet. Med en så overveldende mengde med dokumentasjon er det svært krevende å utføre en kvalitetsmessig god nok kontroll, sier Brandtsegg.

- En viktig oppgave vil være at vi sammen med rådgiverbransjen, utdanningsinstitusjoner og andre relevante bransjeaktører tar en kritisk gjennomgang av mål og hensikt med dokumentasjonen, og at vi deretter tilpasser både mengde og innhold til det vi skal oppnå. Blant annet må vi ha en ambisjon om å redusere mengden til et håndterbart nivå, sier hun.

Flere svakheter funnet

Det er også funnet flere klare svakheter ved konstruksjonen av Perkolo bru. Blant annet påvises det svakheter ved sveisesystemet. Men det er ikke påvist at disse feilene medvirket til at bruen falt sammen.

- Vi har i dag 55 vegbruer, og 70 gangbruer i tre i Norge. Disse bruene anser vi som sikre, sier Brandtsegg.

- Enten Perkolo bru hadde kollapset eller ikke mener jeg det likevel er riktig at vi nå evaluerer de mange årene med erfaring vi fått med prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av denne brutypen, sier hun.

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen