Aker Solutions skal bygge jernbanebru

Aker Solutions skal bygge jernbanebru

Bane NOR har etter en anbudskonkurranse valgt Aker Solutions AS som entreprenør for riving og bygging av ny jernbanebru (Launes 3) ved Egersund, samt flomreduserende tiltak.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kontrakten har en verdi på om lag 65-70 millioner kroner. Brua som skal skiftes i år er én av tre bruer ved Launes. Aker Solution AS, avdeling Egersund hadde også utførelsesentreprisen for Launes 1, som ble byttet ut sommeren 2016.

Løsninger for ny brukonstruksjon

I desember 2015 forårsaket stormen Synne en stor flom som medførte store skader på jernbanebruene over Launes-sundet. Stor vannføring og høy vannstand i Tengsvågen førte til at landkarene av Launes 3 jernbanebru ble undergravd, og det ble iverksatt midlertidige tiltak for å opprettholde togframføring.

Framtidig ekstremvær har aktualisert flomsikringstiltak i Launes-sundet. Det er utarbeidet en tiltaksplan for utskifting av eksisterende jernbanebru Launes 3, og samtidig utføre tiltak for å forbedre flomsituasjonen i Launes sundet. Tiltaksplanen omfatter en utredning av hydrologiske og grunntekniske forhold og løsninger for ny brukonstruksjon.

Skal graves ut ca 5700 kubikkmeter med løsmasser

Eksisterende bru Launes 3 skal rives og det skal bygges et brusystem på ståltrau med gjennomgående ballastpukk. Den nye ståltraubrua bygges i to spenn på 26 og 28 meter. Den totale brulengden blir 54 meter. Til sammenligning er eksisterende bru er 10,6 m.

I begge ender skal den nye brua skal legges opp på nye landkar av betong som fundamenteres på stålkjernepeler til fjell. Eksisterende fyllinger/brukar i begge ender av brua skal graves ut slik at sundet blir åpnet for å øke vanngjennomstrømningen i Launes-sundet.

Det skal graves ut ca 5700 kubikkmeter med løsmasser og erosjonssikres under den nye brua.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen