400 millioner ekstra til fornyelse av jernbanen

400 millioner ekstra til fornyelse av jernbanen

Bane NOR vil bruke 400 millioner ekstra til fornyelsesarbeidet i 2017. Dermed vil over to milliarder kroner brukes i 2017 til å bedre standarden på jernbanenettet.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Vi er veldig glade for at vi fikk til dette. Det betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke kommer til å øke og at de reisende vil oppleve fortsatt bedring av standarden på norsk jernbane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Å bringe banestrekninger til standard som ny

Dette er prosjekter som i all hovedsak settes ut i entreprenørmarkedet. Etter avklaringer med Jernbanedirektoratet er det omdisponeringer i de samlede budsjettrammene til Bane NOR som har gitt muligheten å øke fornyelsesbudsjettet.

Fornyelse innebærer å bringe banestrekninger til standard som ny. Det er et viktig grep for å bedre punktligheten og gjøre banestrekningene mer robuste slik at de blant annet tåler vanskelige værforhold bedre.

INTERCITY/17. august 2018

InterCity gjennom Hamar: Bruløsning tatt ut av det vestre traséalternativet

- Alternativet med bru over Hamarbukta vil gi svært store ulemper i Hamar by. Vi anser det derfor ikke som realistisk å bygge Dovrebanen med en slik løsning. Da er det heller ingen grunn til å bruke tid og penger på å planlegge denne løsningen videre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen