3D skanner asfalterte veier

3D skanner asfalterte veier

Det produseres årlig over 6 millioner tonn asfalt i Norge til en verdi av 5 milliarder kroner. Vedlikeholdskostnadene er store, men ny teknologi kan gjøre jobben mer effektiv.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Asfalt som legges på et bæredyktig og telefritt fundament kan vare i minst 20 år. Ved sterk trafikkslitasje reduseres denne levetiden. I snitt reasfalteres riksveier omtrent hvert 10. år, mens fylkesveier og kommunale veier reasfalteres hvert 20. år.

Med utviklingen i fornyelsestakten som vi har sett de seneste årene vil gjennomsnittlig tilstandsnivå på store deler av vegnettet bli dårligere. Estimerte kostnader ved etterslepet på vedlikehold av veinettet er på over 1000 milliarder, i følge rapporten State of the Nation utarbeidet av RIF.

Besparelser

Fremtidig veiplanlegging og reparasjoner av eksisterende veinett er en kostbar og krevende oppgave. Ved hjelp av egenutviklet teknologi for oppmåling ønsker selskapet EXACT og spare både tid og penger.

[img id="1"]

– Med EXACT Street kan du oppnå betydelige besparelser ved veibygging, forlenge levetiden til reparasjonsarbeider og samtidig redusere behovet for å stenge veier. Fra EXACT Street produseres nye og riktige veiprofiler slik at du får visualisert IRI-verdier, drenering, langsgående og tverrgående ujevnhet og veibanens helling, sier Lars Gulbrandsen, salgssjef i EXACT Norge.

EXACT Street er et oppmålingsprodukt basert på 3D laser-scanning med presisjon på 3 mm av eksisterende asfaltflate, ny beregnet optimalisert veiflate og deretter maskinstyrt fresing før ny asfaltering. Avslutningsvis utføres ny 3D scanning for geometrisk kontroll.

– Teknologien gjør at man reduserer kostnader ved unødvendig ombygging og i stedet fokuserer på å oppnå et jevnt veidekke med enhetlige asfaltlag og hensiktsmessig drenering, noe som bidrar til langvarig kjørekomfort, Miljø og sikkerhet, fortsetter han.

Lovende pilotprosjekter

Pilotprosjekter utført i Skandinavia og Tsjekkia viser at man oppnår meget høy kvalitet på ny asfalt. I tillegg blir materialbruken optimalisert og man oppnår en mer effektiv produksjon.

– Vi har vært i møter med asfalt- og freseentreprenører som alle ser potensialet i EXACT Street. Vegdirektoratet derimot er en «vanskeligere» aktør å overbevise om at dagens metoder bør moderniseres, avslutter Gulbrandsen.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen