3000 villrein nær riksveg 7

3000 villrein nær riksveg 7

Omtrent 3000 villrein oppholder seg nå noen kilometer sør for riksveg 7 på Hardangervidda. I tråd med en avtale mellom Miljødirektoratet og Statens Vegvesen, er det er innført stans forbudt mellom bommene. Vegen kan bli stengt for å gi dyrene ro til å krysse, men vil uansett være åpen fra 18. desember til over nyttår.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Stenging vil kunne tilrådes

Miljødirektoratet ga mandag Statens vegvesen beskjed om at tre villreinflokker på til sammen omtrent 3000 dyr oppholder seg noen kilometer sør for seg riksveg 7.

Etatene har derfor økt beredskapen og intensivert overvåkningen av villreinen i området. For å redusere sjansen for å skremme villrein er det innført stans forbudt mellom bommene på Haugastøl i øst og Maurset i vest. Målet er at villreinen ikke skal skremmes av trafikken på riksveg 7, men kunne trekke nordover uten å blir forstyrret. Tilsier forholdene at det er sannsynlig at dyrene vil gå nordover og kanskje krysse vegen, vil stenging kunne tilrådes.

Kan vegen bli stengt i juleferien?

Det er flere hensyn som skal tas med i en vurdering av om riksveg 7 skal være stengt eller åpen. I forbindelse med juleferien legger avtalen mellom etatene opp til en restriktiv praksis for stenging av vegen av hensyn til villrein. I situasjoner hvor det er spesielt vanskelige kår for villreinbestanden, kan vegen stenges også i jula. Vi har ikke en slik situasjon slik vinteren er nå. For jula 2015 er stenging av riksveg 7 av hensyn til villrein derfor ikke aktuelt i perioden fra førstkommende fredag til over nyttår.

Historien bak

Stortinget bestemte i 2007 at riksveg 7 over Hardangervidda ikke er å betrakte som helårsveg, men at den likevel skal vinterbrøytes. Riksveg 7 kan imidlertid ha en barriereeffekt for villreinens naturlige trekkmønster, og splitter opp leveområdet. Stortinget har bedt Miljødirektoratet og Statens vegvesen inngå en egen avtale som gir bestemmelser for mulig midlertidig stengningen av riksveg 7 av hensyn til villreinen. Avtalen ble første gang inngått i 2003, og siden da er veien kun stengt en gang.

Viktig å ta hensyn til villrein

Norge forvalter de siste bestandene av den opprinnelige ville fjellreinen i Europa. Tidligere var det få, men store sammenhengende leveområder for villrein. Ulike typer inngrep og forstyrrelser som for eksempel infrastruktur, kraftmagasiner og fritidsboliger har imidlertid gjort at leveområdene blir stadig mindre og mer oppsplitta. De norske villreinstammene forvaltes i dag i 23 mer eller mindre atskilte forvaltningsområder i Sør-Norge. Villreinen forflytter seg i svært liten grad mellom disse områdene.

Hovedhensikten med overvåkingen

Hardangervidda er vårt største villreinområde. Det er dokumentert at riksveg 7 har en avstøtningseffekt som bidrar til at beitearealer i tilknytning til, og på nordsiden av, vegen er lite utnyttet. Hovedhensikten med overvåking av villrein i nærheten av riksveg 7 er å kunne varsle når dyrene nærmer seg og ser ut til å kunne krysse riksveg 7. Basert på en faglig vurdering kan Miljødirektoratet tilråde stenging av riksveg 7 hvis det anses som sannsynlig at villreinen kan komme til å krysse vegen.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen