2 timer kortere reisetid mellom Oslo og Trondheim

2 timer kortere reisetid mellom Oslo og Trondheim

Det er mulig å korte ned togturen mellom Oslo og Trondheim med 2 timer. Det viser mulighetsstudien som Rejlers har utført for Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Til tross for at strekningen mellom Lillehammer og Trondheim er sentral for transport av gods og reisende mellom to landsdeler, så har ikke nok blitt gjort for å sikre samfunnets krav om effektivitet. Strekningen er også utsatt for ras og flom.

Mulighetsstudien gjennomført av konsulentselskapet Rejlers viser at det er mulig å korte ned reisetiden med to timer på en av landets viktigste jernbanestrekninger.

To alternativer

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen har bestilt undersøkelsen. Forumet ønsker at de reisende skal komme seg raskere frem og overføre godstransport fra veg til bane. Det er viktig med tanke på både miljø og trafikksikkerhet

For å få dette til, foreslår Rejlers to alternativer:

Alternativ 1 - I det ene alternativet gjøres de største tiltakene sør i Gudbrandsdalen mens i det andre blir det største tiltaket gjennomført nord for Oppdal.

Alternativ 2 - Vurderes som best i et samfunnsøkonomisk perspektiv. I et trafikantnytteperspektiv er imidlertid Alternativ 1 noe bedre på grunn av flere passasjerer som kan dra nytte av utbedringene.

Rejlers anbefaler en trinnvis utbygging og en videre utredning av alternativene.

Et alternativ til fly

- To timer raskere reisetid vil si at toget kan konkurrere med fly i forhold til total tidsbruk. Det er utrolig bra. Å få flere reisende til å ta tog og å sikre gods på bane fremfor veg er svært viktig, blant annet med tanke på miljøet og trafikksikkerheten. For å få dette til, så er det viktig med bedre flyt i togtrafikken enn det er i dag. Denne strekningen må prioriteres i større grad av regjeringen.
For oss danner denne mulighetsstudien et viktig grunnlag for å belyse hva regjeringen bør ha økt fokus på i revisjon av Nasjonal transportplan 2018-2029, sier leder av Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen Anne Elisabeth Thoresen (Ap).

- Rejlers ser store muligheter ved å utnytte jernbanen mer offensivt i et fremtidig transportbilde. Da må vi i Norge gjøre fokuserte satsninger og utnytte ny teknologi for å redusere reisetiden. Norge har en helt spesiell utfordring med lange geografiske avstander og lange reisetider mellom de ulike landsdelene. Denne mulighetsstudien kan sees på som et innspill til hvordan vi kan skape økt konkurransekraft i Norge for generasjoner fremover, sier administrerende direktør i Rejlers Morten Thorkildsen.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen består av kommunene Rauma, Rennebu, Oppdal, Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Lillehammer og fylkeskommunene Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland.

Rejlers har spesialkompetanse innenfor planlegging, etablering, godkjenning, drift og oppfølging av banebaserte transportsystemer.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen