Arkiv for: Vei

Etablerer asfaltfabrikk i Tromsø

NCC har nylig vunnet en asfaltkontrakt med Statens vegvesen og skal denne sesongen legge asfalt til en verdi på om lag 19 millioner kroner i Tromsø.

– Vi har stor tro på markedet i Tromsø og legger opp til å gjennomføre kontrakten med Statens vegvesen og er i dialog med andre aktuelle kunder om andre asfaltoppdrag, sier asfaltdirektør Joar Caspersen i NCC Industry.

Interessant marked

Caspersen mener markedet i Troms er meget interessant med en rekke store… Les videre


Seks av åtte asfaltkontrakter i vest

Med de seks kontraktene på plass har NCC et godt grunnlag for en god asfaltsesong på Vestlandet. Kontraktene gir stabilitet og muligheter i fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

De siste årene har vært relativt magre for NCC på Vestlandet og anbudsåpningen 21. mars gir derfor gode muligheter i markedet og høy aktivitet for NCC.

– Vi er meget godt fornøyd med denne anbudsrunden og det er veldig gøy at vi lykkes så godt som… Les videre


Skjeggestadtunnelen rehabiliteres

Kontrakten er på 27,1 millioner kroner og ble skrevet under av avdelingsleder Ole Rune Varhaug hos Kruse Smith Entreprenør AS og prosjektleder for tunnelrehabiliteringsprosjektet i Statens vegvesen Region sør, Jan Helge Egeland. Arbeidene i og ved tunnelen starter etter påske. I starten foregår arbeidene utenfor tunnelen med å sette opp tekniske bygg.

Prosjektet starter til høsten

I midten av august 2017 starter arbeidene inne i selve tunnelen. Det betyr at i om lag fem uker i byggeperioden… Les videre


Ny leder for anlegg i Veidekke

Øivind Larsen er fra Hjartdal i Telemark, er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en MBA fra University of Colorado, Boulder USA. Han begynte i Veidekke som EDB-koordinator i 1988 før han ble anleggsleder, kvalitetssikringssjef, IT-sjef, økonomisjef, prosjektdirektør og konserndirektør i 2000. I 2001 ble han banksjef i Hjartdal og Gransherad Sparebank, og han ble styreleder for Eika Gruppen AS i 2012. I 2016 vendte Larsen tilbake til Veidekke og stillingen som… Les videre


Styringssystem for veibelysning som sparer strøm

Det finnes flere løsninger for å redusere strømforbruket langs norske veier. En av disse løsningene er Comlight, et styringssystem for belysning som dimmes når det ikke er trafikanter på veien.

Samferdsel og Infrastruktur dekket denne teknologien tidligere, og har nå tatt opp tråden med Siri Skøien, grunnlegger og administrerende direktør i Comlight. Hun forteller at de klør seg i hodet over tregheten i å ta i bruk innovativ teknologi i Norge.

Nordmenn er for skeptiske

Comlight har… Les videre


Lemminkäinen med storkontrakter i nord

– Leonhard Nilsen og Sønner AS er en svært viktig og kompetent entreprenør i regionen. Vi er glade for at de har valgt oss som partner i disse prosjektene. Vi ser fram til et godt samarbeid med LNS, forteller Kenneth Tangen, avdelingssjef i Lemminkäinen Finnmark/Harstad.

Kan kjøre E6

I prosjektet «E6 Alta vest» skal Statens Vegvesen oppgradere dagens E6 til stamveistandard. Strekningen Storsandnes-Langnesbukt er én av seks delstrekninger. Her skal noe vei oppgraderes, og det skal… Les videre


Signerte sin åttende kontrakt med bybanen

– Bybanen Utbygging har igjen valgt NCC noe som vi er utrolig stolte over. Vi har gang på gang vist at vi klarer å gjennomføre store kompliserte prosjekter for kunden, og selv om dette er et av de mindre prosjektene, så betyr ikke det at det er mindre komplisert av den grunn, sier Henning Simonsen, distriktssjef i NCC.

500 000 kubikkmeter med steinmasser

Oppdraget NCC nå har fått i denne forbindelsen består av å fylle ut… Les videre


Vil stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift

– Vi må få i gang skiftet fra avgiftsfri rød diesel til biodrivstoff eller elektrisk drift. Vegvesenet kommer til å stille krav om mer miljøvennlig anleggsdrift i kontraktene, sier Karl Sigurd Fredriksen.

Han leder prosjektet Krav om Klimakutt i Konkurransegrunnlag (KraKK) i Statens vegvesen.

Tilgangen på «avansert biodiesel»

Den viktigste problemstillingen i dag er tilgangen på «avansert biodiesel» som ikke kommer til fortrengsel for produksjon av mat, eller fører til storstilt skogsdrift som tapper skogens C02-lagre.

– Den… Les videre


Ny driftsentreprenør på Romerike øst

Kontrakten gjelder for drift og vedlikehold av fylkesveier, samt gang- og sykkelveier langs enkelte fylkesveger, med tilhørende sidearealer i hele Aurskog/Høland og deler av Fet, Sørum og Nes. Området grenser til Østfold i sør, Sverige i øst, Glomma i vest og Hedmark i nord. Oppdraget omfatter et vegnett som består av rundt 470.605 km veg – av dette er 439.389 km fylkesveg og 31.216 km gang- og sykkelveg.

Blir målt på kvalitet på veiene hver… Les videre


Signerer brøytekontrakter for 150 MNK

Tilbudsåpningen skjedde onsdag 25. januar. De nye kontraktene strekker seg over fem år, fra 1. september 2017. I alt er det snakk om fem brøytekontrakter, gjeldende for områdene Alta, Langfjord, Masi, Kautokeino og Loppa/Hasvik.

Totalt er det 616 kilometer veg som skal holdes i stand, fordelt på fem kontrakter. 338 kilometer er riksveg, 245 kilometer fylkesveg og 31 kilometer gang- og sykkelveg.

Svært viktige kontrakter

– Drift og vedlikehold er en av kjerneoppgavene til Statens vegvesen,… Les videre


Store besparelser å hente ved “NoDig”

Samlebegrepet «NoDig» dekker ledningsfornyelse der det skjer minimal eller ingen graving, og er benyttet i Norge i over en mannsalder. Teknikken har hatt en formidabel utvikling både utstyrsmessig og kompetansemessig, takket være engasjerte ledningseiere, entreprenører, produktleverandører, rådgivere og den skandinaviske «NoDig»-foreningen Scandinavian Society for Trenchless Technology.

Mange fordeler med “NoDig”

– Det er store kostnader å spare, dessuten er det mer skånsomt for trafikk, innbyggere og virksomheter. Dessuten er det ofte miljømessige besparelser med kortere anleggstid og med kortere maskinbruk og mindre omfang av stengning av veier, framhever Hansen.

For… Les videre


Norsk firma verdensledende på tunnelventilasjon

Arbeid i tunneler og gruver krever effektive ventilasjonsløsninger som sørger for frisk luft og transport av gasser og støv ut av produksjonsområdene. Vi har snakket med Kjell Thoen i Protan for å høre hvordan de møter utfordringer forbundet med dette.

Lang historie

Protan er en av verdens ledende produsenter av systemer for ventilasjonsrør og leverer til gruver og tunneler over hele verden. Produksjonen av Ventiflex Air startet i 1949 og var det første fleksible ventilasjonsrøret… Les videre


Smart veibelysning gir store energibesparelser

Veibelysningen på norske veier kan være opptil 50 år gammel og utgjør en betydelig utgift for kommuner, og indirekte for trafikanter i form av veiavgifter. Olje- og energidepartementet har tidligere bestemt at strømforbruket til veilys skal måles, ikke bare beregnes slik praksisen har vært tidligere. Samtidig ønsker man å effektivisere strømforbruket med LED-pærer og aktiv styring av veibelysning.

For å møte disse utfordringene har selskapet Comlight utviklet en løsning for optimal bruk av utendørs belysning,… Les videre


Betong er velferdens fundament

– Når penger skal tjenes og når noe varig skal formes, er betongens industrielle kvaliteter utvilsomt ettertraktet. Den er et ekko av vår uendelige effektivitet, og nettopp derfor kan den for noen oppfattes som syndens materiale. Betongen var alt fra starten dømt til å bli utskjelt og fornektet, noe blant annet diskursen rundt arkitekt Erling Viksjøs brutalistiske verk: Høyblokken i regjeringskvartalet og Norsk Hydros bygg på Frogner testamenterer, mener førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, Erling Dokk Holm.

Viksjø utviklet naturbetongen av sand, småstein og sement, og det satt… Les videre


Veier som produserer energi

Plusshus er bygninger som genererer mer energi enn det som brukes til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending. Dette er allerede en realitet. Hva om vi tenker at plussveier også er mulig i framtida?

Miljødirektoratet har beregnet at transportsektoren står for 30% av Norges samlede CO2-utslipp. Hvordan vi bygger og drifter konstruksjonene som skal bære denne transporten er også viktig, men forskning på bærekraftig infrastruktur henger langt etter i forhold til den utviklingen vi… Les videre


Selvkjørende biler: Hvem skal dø når det først smeller?

Å kjøre bil har aldri vært kun en privatsak, og mindre privat skal det bli. Med selvkjørende biler kommer større offentlig kontroll, mer overvåking og nye terrortrusler.

Intelligente transportsystemer (ITS) er allerede en realitet på europeiske veier, men er foreløpig kun i startfasen. Selvkjørende biler er en del av ITS-systemene.

ITS kan registrere og formidle trafikk, samt samle inn informasjon om den aktuelle trafikkavviklingen. Dette genererer informasjon som blant annet gir trafikanter mulighet til å velge… Les videre


Store forventninger til LED-lys på norske veier

I fremtiden vil veilysene være LED, som demper seg når det ikke er trafikk på veien og økes når det kommer trafikk eller fotgjengere, samt at lysene følger fotgjengeren som en følgespot, og som også varsler når en lampe er mørk.

LED har vært under utprøving, men har fått kritikk. I følge en masteroppgave skrevet av Erik Pedersen ved NTNU, er noe av dette uberettiget. Snarere kan vei- og gatebelysning i Norge gi store økonomiske… Les videre


Statens vegvesen lyser ut to konkurranser

Tiltakene skal være ferdig bygd innen utgangen av 2017.

Målet er å gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter

Formålet med tiltakene er å få ned hastigheten gjennom tettstedene, og gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter. Tiltakene skal også legge til rette for at lokalt næringsliv og kommuner skal kunne utvikle tettstedene slik de ønsker det.

Vil engasjere entreprenører til å gjøre denne jobben

Statens vegvesen vil denne uken lyse to konkurranser for tiltakene som skal… Les videre


Knuser stein til ny veg

Knuseverket ble etablert rett før jul. For en ukes tid siden kom knuseverk nr. 2 på plass. Det betyr at det ene verket produserer grove masser og det andre finere masser. De er plassert blant omliggende bedrifter i næringsparken. Men når knusingen pågår vil det bli støy også inn mot boligene i nærheten. Statens vegvesen har forståelse for at naboer reagerer på støyen, som et uvant innslag i nærmiljøet.

Men knusing av masser er en… Les videre


Første kvinnelige sivilingeniør har brøytet vei

Det er 8. mars. En grei dag å fortelle om Sidsel Sandelien og hvordan hun har satt faglige, og fargerike, spor etter seg i Statens vegvesen. Men det var under tvil at mannfolka i Vegdirektoratet ville ansette henne i det herrens år 1970:

Hun var nemlig noe så sjelden som landets første kvinnelige byggingeniør fra NTH etter krigen. Men hun hadde tross alt gode karakterer og en diplomoppgave der hun hadde tegnet inn og analysert… Les videre