Arkiv for: Vei

Motorvei og jernbanetrase til Hønefoss

Det planlegges for dobbeltspor for jernbane med hastighet inntil 250 km/t, og motorvei med 110 km/t. Ferdig utbygd vil Ringeriksbanen gi en reisetid fra Oslo til Hønefoss på en drøy halvtime – og reisetiden mellom Oslo og Bergen blir 50 minutter kortere.

– Beslutningen om trasé bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Jernbaneverket.

Unikt samarbeid

Utbyggingen er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen der Jernbaneverket har hovedansvaret. En risikoanalyse… Les videre


Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

I gjennomsnitt økte byggekostnadene for veganlegg med 1,7 prosent i 2016. Dette er samme vekst som i 2015. For drift og vedlikehold av veger var den gjennomsnittlige økningen på 1,2 prosent i 2016. Asfaltering av veger ble 0,3 prosent billigere som følge av reduserte materialkostnader .

Reduserte materialkostnader for bygging av veganlegg

Byggekostnadene for fjelltunnel økte med 0,6 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. I samme periode var det også en økning i kostnadene… Les videre


Anleggsstart for «den glemte vegen»

For 500 millioner skal trafikksikkerheten og framkommeligheten bedres langs riksveg 70 i Tingvoll kommune. Den nye vegen følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med breddeutvidelse, nye avkjørsler og underganger.

Den smale, svingete vegen på nestene ei mil er hovedvegen mellom Kristiansund og Oppdal. Flere har omtalt strekningen som den verste i Møre og Romsdal og på Nordmøre omtaler de vegen som «den glemte veg». Det er ingen tvil om at dette er et etterlengtet prosjekt…. Les videre


Sikrere tunneler gjennom kompetanseheving

NTSC – Norwegian Tunnel Safety Cluster – har etablert prosjektkontor ved SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland), og aktiviteten er i full gang. Helen Roth fra Rogaland fylkeskommune er en av to prosjektledere, og sier tunnelsikringsklyngen skal bli noe mer enn et diskusjonsforum.

– Vi er i god gang med en handlingsplan for 2017 og vi skal ha stor aktivitet. Dette er veldig viktig for oss, sier Roth.

– At Rogaland fylkeskommune er aktivt på banen er kjempeviktig…. Les videre


Norske vegprosjekter endres over tid

Leserinnlegg av Sindre Blindheim, avdelingsleder Plan & Samferdsel, Norconsult Ålesund.

Når større norske vegprosjekt endelig er kommet frem til konkretisering, og vedtak om realisering fattes, er det typiske at prosjektet er annerledes enn hva det «i starten» var. Det som ofte starter opp som et ønske om en ny vegstrekning, med skisser om eksempelvis tofelts veg og relativt enkle løsninger, ender ikke sjeldent opp i store firefelts motorveger med store kryssløsninger og bruer, samt… Les videre


Trafikantene blir grønnere

Et klart flertall, 70 prosent, er fornøyd både med vegstandarden i Oslo og med kollektivtilbudet. Andelen som er fornøyd med standarden på hovedvegnettet har økt siden forrige måling. Over 80% er fornøyd med tilretteleggingen for gående, og flere sykler til jobb enn i fjor.

– Hovedinntrykket i undersøkelsen er at trendene vi har sett tidligere styrkes, og det er en positiv utvikling, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – Det er generelt større… Les videre


Krav til økt trådfasthet

Flere av standardene i dagens utgave har utløpt og oppdragstaker har revidert disse og innhentet nye relevante spesifikasjoner. Med krav til lengre hengebruer i prosessen med utbyggingen av E39, stiller det også krav til nye spesifikasjoner og økt kvalitet på kablene.

– Det er 9 år siden sist revisjon, og vi vil i denne prosessen også innhentet metallurgisk kompetanse for å lage nye spesifikasjoner for høyere trådfasthet i kablene. Med en ferjefri E39 må vi… Les videre


Forsker på planter som tåler trafikk, flom og frost

Våren 2019, halvåret etter at ny fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen sentrum har åpnet, skal den drøye 700 meter lange strekningen beplantes med 278 trær og rundt 10.000 blomstrende stauder og prydgress.

Robuste planter i røft miljø

De skal tåle eksos og skitt fra biler, frost, snø, is og salt om vinteren og tidvis ekstremnedbør i sommerhalvåret.

Statens vegvesen legger nå grunnlaget for senere forskning for å finne planter og vekster som tåler røffe forhold… Les videre


135 omkom i 2016-trafikken

Åtte har mistet livet i desember-trafikken i år mot 10 i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Flest dødsuykker i 2016 har det vært i Rogaland (15), Buskerud (14) og Akershus (12), mens Aust-Agder (2), Oslo (4), Telemark (4), Sogn og Fjordane (4) og Troms (4) har hatt færrest.

– Dette er nedslående. Selv om tendensen over tid er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak… Les videre


Ny feieteknologi i kampen mot svevestøvet

Piggdekkavgift, miljøfartsgrense og støvdemping med MgCl2 er bare noen av tiltakene som er i bruk for å redusere svevestøvproblemene. I fjor gjennomførte Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim kommune og entreprenører et større forsøk med vinterrengjøring av tunnel og vei, for å teste ulike renholdsmaskiner. I vår ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å forberede et forsøk med forsterket renhold av veinettet også i Oslo.

– Forsøket kan settes i verk fra og med neste vinter…. Les videre


Fremtidens veier er grønne og smarte

«Power roads» er et prosjekt startet av NTNU og Sintef. Målet er svært ambisiøst: Å skape grønt gull av blant annet fornybar energi, løpende lading av elektriske biler og godstransport, samt god, gammel gråstein. Og dette skal skje innen samferdsel; ellers kjent som en notorisk versting innen CO2-utslipp og energiforbruk. Om ikke lenge skal store, tunge samferdselsprosjekter ikke bare kunne realiseres energinøytralt, men de skal også over tid kunne generere mer energi enn de… Les videre


Økt vegkapasitet gir mer kø

Allerede på sekstitallet beskrev både Dietrich Braess og Anthony Downs paradokset om at økt veikapasitet fører til mer kø. Det begge observerte var at komplekse systemer gir opphav til problemstillinger som ikke lar seg løse av den mest intuitive tilnærmingen. For Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, er dette en fascinerende problemstilling.

– Jeg jobber i dag med flere prosjekter innen fagfeltet. Et prosjekt kartlegger effektene av stengte kjørefelt i Smestadtunnelen og et annet ser… Les videre


Gigantkontrakt for Nye Veier til AF Gruppen

Entreprisen gjelder prosjektering og bygging av 23 km komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal. Arbeidet inkluderer alle fag og inneholder 4 doble bergtunneler, 30 konstruksjoner og masseflytting av 10 millioner kubikkmeter. AF har med seg Kruse Smith Entreprenør som samarbeidspartner på brubygging, Otera Infra på elektroarbeider og Norconsult på prosjektering.

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 3.200 eks. mva. Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode starter arbeidene vinteren 2017. Arbeidene skal ferdigstilles… Les videre


Kjempekontrakt til Bravida på elektro

Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.

Eiganestunnelen blir 3,7 km lang, og skal lede E39 utenom Stavanger sentrum. Hundvågtunnelen er en 5,6 km lang undersjøisk tunnel som inngår i Ryfast (Ryfylkes fastlandsforbindelse). Begge tunnelene får to løp.

Oppdraget som Bravida får omfatter blant annet trekking av ca 364.000 meter kraft- belysning- signal- ledelys og jordkabler, installasjon av litt… Les videre


Skal asfaltere landemerke i Finnmark

HAK Entreprenør med Ole Heggeli og Ole Johan Aas i spissen, har fått en solid posisjon i bygg- og anleggsmarkedet i Troms og Finnmark med deltakelse i en rekke store prosjekter som byggingen av Bøkfjord bru på E105 i Sør-Varanger og nå Tana bru på E6. Sistnevnte blir største bru i Øst-Finnmark, og et signalbygg for hele området.

– Vi er imponert over hvordan HAK Entreprenør har bygget seg opp i Troms og Finnmark, med… Les videre


Inngår tunnel- og brukontrakt med Vegvesenet

Norconsult skal prosjektere E6 Sørfoldtunnelene, parsell Sommerset – Tverrdalen i Sørfold kommune i Nordland. Strekningen omfatter to tunneler med lengde på henholdsvis ca. 3 km. og 1,2 km. samt en hengebru på ca. 815 meter over Leirfjorden. Det er snart ti år siden et oppdrag med prosjektering av en norsk hengebru sist ble utlyst blant rådgivere, og slike jobber er svært ettertraktede. Med dette prosjektet får Norconsult sin første hengebru i egenregi.

– Vi er… Les videre


Åpner for utprøving av selvkjørende kjøretøy i Norge

– Digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter. Utvikling og sammenkobling av førerstøttesystemer bidrar allerede i dag til økt trafikksikkerhet, og videre utvikling og tilrettelegging for bruk av slike systemer antas å kunne påvirke ulykkesutviklingen i positiv retning. Det er viktig at vi har et lovverk som ikke stopper teknologiutviklingen, men samtidig ivaretar både trafikksikkerhet, fremkommelighet, datasikkerhet og personvern, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Digitalisering i transportsektoren åpner for mange spennende muligheter

Regjeringen sender nå på høring… Les videre


Helt avhengig av snøskredvarslingen

NGI driver overvåking og snøskredvarsling på lokalt og regionalt nivå på oppdrag fra private og offentlige kunder. Dette er en abonnementstjeneste som dekker hele landet og er åpen for alle.

Strynefjellet fryktelig rasutsatt

– Vi er helt avhengig av skredvarslingen for å ivareta vår egen og trafikantenes sikkerhet, forteller Vidar Sanden, som er prosjektansvarlig for driftskontrakter hos entreprenøren Mesta.

Mesta har vintervedlikeholdet på riksvei 15 over Strynefjellet. Mellom to lange tunneler på høyfjellet krysser veien Grasdalen, og… Les videre


Skal legge 22 000 tonn asfalt midt på vinteren

At asfaltfabrikker går i vintermånedene er en sjeldenhet, og faktisk er det første gang i historien at Lemminkäinen Norges avdeling i Tromsø skal produsere asfalt i februar og mars, hvor snøen og kuldegradene stort sett dominerer veinettet. Byggingen av tunnelen på E6 gjennom Nordnesfjellet i Troms fylke, levert av det sveitsiske entreprenørselskapet Marti, gjør det imidlertid mulig.

– Vinterasfalteringen er en god løsning for å sikre at de øvrige byggeaktivitetene kan gjennomføres i riktig rekkefølge…. Les videre


Skanska rehabiliterer tunneler i Kristiansand

Prosjektet er en del av det omfattende rehabiliteringsprogrammet for riksveitunneler hvor målet er økt sikkerhet mot brann og trafikkulykker, samt tilfredstilling av kravene i Trafikkforskriftene.

– Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet enda en rehabiliteringskontrakt for Statens Vegvesen. Vi ønsker å være en markant aktør i dette markedet i årene som kommer, og har allerede en rekke lignende pågående prosjekter i porteføljen, uttaler Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for Skanska Anlegg.

Det er… Les videre