Arkiv for: Vei

Prosjekterte vei i rekordfart

Integrert planlegging – en metodikk hvor man designer og utvikler samtidig – har blitt mye brukt i oljebransjen, men er foreløpig en relativt ny metode i infrastrukturprosjekter. Philip Hon, BIM-strateg i Sweco, beskriver tradisjonelle prosesser innenfor fagfeltet som nokså langdryge, og mener de kan kortes ned drastisk ved å effektivisere og forkorte planleggingsprosessen med riktig teknologi.

Torstein Ryeng, senioringeniør i Statens vegvesen, var oppdragsgiver da Sweco i november 2015 fikk i oppgave å komme med… Les videre


Ny E6 skal gå utenom Berkåk

Hovedalternativet innebærer at ny E6 vil passere tettstedet i tunnel og få tilkobling rett nord for sentrum. Dette innebærer store muligheter for å utvikle Berkåk som et funksjonelt handels- og servicesenter i årene fremover.

Det har vært klaget på standarden på norskeveier, og Nye Veier AS er etablert for å få fortgang i byggingen av nye strekninger. Oppstartsporteføljen er på 130 milliarder kroner, og omfatter 8 prosjekter i Sør-Norge. E6 Ulsberg-Melhus (unntatt E6 Vindåsliene–Korporal… Les videre


Lemminkäinen med ny asfaltrekord

Mandag denne uken produserte og la asfaltoperatører fra selskapets avdelingen på Forus 3 100 tonn asfalt for TT Anlegg og Statnett i Setesdalen.

– På det meste hadde vi 34 biler i sving opp og ned Setesdalen, som fraktet asfalt fra Kristiansand til utleggerlaget i arbeid på anlegget i Åseral, sier Stian Sele, avdelingssjef ved Lemminkäinen Norges avdeling på Forus.

Rekorden ble satt i arbeid for TT Anlegg, som har hovedentreprisen på byggingen av tre kilometer… Les videre


Ny direktør for Styring og strategi i Statens vegvesen

Grimsrud overtar etter Lars Aksnes som over nyttår går av med pensjon.

– Dette er en uhyre spennende jobb. Statens vegvesen er en stor og viktig samfunnsaktør, og ikke minst er Vegvesenet helt sentral med tanke på å finne løsninger på dagens, og fremtidens, klimautfordringer. Jeg gleder meg til å bli del av en slik organisasjon, sier Grimsrud.

– Selv om jeg føler meg trygg i rollen jeg nå skal inn i, så er det ingen… Les videre


Elektrojobben på E134 er i gang

Det er arbeidsfellesskapet ABB og Nettpartner Drift som vant kontrakten. På første delstrekning Damåsen-Tislegård er montørene i Nettpartner Drift i gang med å trekke kabler langs de nye vegtraseene på Damåsen som nå er under hektisk bygging.

Mye utstyr

Utover i 2017 vil arbeidene også starte på de andre delstrekningene på den 13,2 kilometer lange vegen fra Damåsen i Øvre Eiker til Saggrenda i Kongsberg.

Spesielt i de fire tunnelene blir det omfattende arbeider med montering av… Les videre


2017 gir et solid riksveibudsjett

Statsbudsjettet som regjeringen la fram gir Statens vegvesen 30,5 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder (3,7 %) over 2016-budsjettet.

– Vi har hatt store økninger i flere år. Vi har kommet på et bevilgningsnivå der vi forvalter store midler og løser store oppgaver, sier vegdirektøren.

Investeringer og utbedringer på riksvegene øker fra 10,5 til 11,5 milliarder kroner.

Store prosjekter i startfasen

Det er lagt opp til anleggsstart for E39 Bjørset – Skei i… Les videre


Rambøll med ny avtale for Nye Veier

– Vi er svært glade for å få enda en avtale med Nye Veier. Vi ser fram til nye utforinger og vil bidra til å realisere kundens mål om helhetlig og kostnadseffektiv veibygging, sier Hilde Nordskogen, direktør for Samferdsel & byutvikling i Rambøll.

Nye Veier har behov for å kjøpe tekniske rådgivningstjenester for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av veier. Rammeavtalen omfatter bistand innen fagområdene vegplanlegging, konstruksjon, tunnel, landskapsarkitektur, VA og støyberegninger, geoteknikk og geologi.

Tilsammen… Les videre


Klare for mottak av masser på Kløfta

Behovet for massemottak øker i takt med utviklingen av infrastrukturen. For å møte etterspørselen åpner Feiring Bruk et helt nytt massemottak på Rogndalsbekken, langs Fylkesveg 450 (Gamle riksvei 2) mellom Kløfta og Borgen. Det nye mottaket åpnet for innkjøring av masser 19. september, og har kapasitet for å ta i mot inntil 1,5 millioner tonn rene gravemasser.

– Fyllmassene på det nye mottaket vil bidra til økt sikkerhet for hus i nærområdet som ligger i… Les videre


Fire skal konkurrere om å bygge E18 Rugtvedt – Dørdal

– Vi er glad for den store interessen rundt prosjektet Rugtvedt-Dørdal. Det var en skarp konkurranse og mange godt kvalifiserte søkere. NyeVeier har valgt å gå videre med fire entreprenører som nå skal konkurrere om oppdraget. Kontrakt vil bli inngått innen mars 2017 og veistrekningen skal ferdigstilles i desember 2019, sier administrerende direktør i NyeVeier, Ingrid Dahl Hovland.

Konkurransen om bygging av E18 Rugtvedt-Dørdal ble kunngjort 10. juni 2016. Ved fristens utløp 16. august 2016… Les videre


Trekløver gjør asfalten grønnere

– Vi ønsker å være ledende på miljø i vår bransje, og gjør nå en rekke miljøtiltak over hele fjøla. Asfaltfabrikkene er der vi har størst utslipp, og blir derfor prioritert høyt. Vi starter nå i Moss og på Stange, men vurderer tilsvarende omlegginger flere steder, sier teknisk direktør Eivind Olav Andersen i Veidekke Industri.

Asfalt blir laget ved å blande steinmateriale med oljeproduktet bitumen. Dette krever typisk temperaturer på opp mot 180 grader, og… Les videre


Flyplasskrysset åpner for trafikk

Siden sommeren 2015 har NCC på oppdrag for Statens vegvesen bygget nye nordvendte ramper i krysset mellom E6 og E16 ved Jessheim og to nye felt på E6 mellom kryss E6/E16 og avkjøringen til Jessheim. Mellom disse to kryssene er det også skiftet rekkverk og veglys.

Åpner før nytt terminalbygg på OSL

NCC er nå ferdig med arbeidene, og onsdag 14. september klokken 05.00 ble den nye rampen fra E6 nordfra i retning Gardermoen tatt i… Les videre


ABB sikret stor veikontrakt med Vegvesenet

Et arbeidsfellesskap bestående av ABB i Norge og Nettpartner Drift har vunnet elektro- og automatiseringskontrakten med Statens Vegvesen for den nye delen av europavei 134 (E134) fra Damåsen til Saggrenda ved Kongsberg.

– ABB har brukt mye energi på å jobbe mot vei- og tunnelprosjekter, og dette er et gjennombrudd for oss innen veibygging her i Norge. Denne kontrakten viser at vårt utstyr og vår kompetanse, som sikkerhetsbevisste industribedrifter har nytt godt av i mange… Les videre


Vil ha elbilene ut av kollektivfeltet

– På det verste fikk vi hverken matpauser eller tid til å gå på do, sier tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet (YTF), Egil Paulsen. Han er ansatt i Unibuss og kjører på Mosseveien.

– Vi mener at bussen med opptil 50 passasjerer må ha fortrinnsrett på veien, og at det blir en stor utfordring når en bil med to passasjerer får skape forsinkelser for mange andre, sier Paulsen. I tillegg blir sjåførene utslitt av å… Les videre


Starter arbeidet med reguleringsplan for E16

– Reguleringsplanen gjennomføres som kommunal plan med Hole kommune som planmyndighet og utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 3-7, forteller planleggingsleder Tore Bjørkøyli i Statens vegvesen.

Detaljregulere ny firefelts veg

Gert Myhren er prosjektleder for E16-prosjektet, som nå er skilt ut fra Fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen.

Formålet med reguleringsplanarbeidet er å detaljregulere ny 4-feltsveg med tilhørende anlegg på E16 mellom Skaret og Høgkastet, og ny 2-felts fylkesveg mellom fv. 285 ved Homledal og fv. 155… Les videre


Limtrebruer er trygge

Etter at Perkolo bru over ny E6 i Gudbrandsdalen kollapset i vinter, opprettet vegmyndighetene en faggruppe som skulle kontrollere øvrige fagverksbruer i tre. Kontrollrapporten er nå klar og viser at det ikke er funnet lignende prosjekteringsfeil på noen av de andre bruene.

Grundig undersøkelse

Direktør Rune Abrahamsen i Moelven Limtre AS – bedriften som leverte Perkolo Bru og mange av de andre kontrollerte bruene – understreker viktigheten av at Statens Vegvesen opprettet faggruppen.

– På… Les videre


Satser på den røde asfalten

– Det stemmer, sier daglig leder Terje Rykhus ved Feiring Asfalt.

– Vi har laget en helt egen produksjonslinje som gjør rød asfalt tilgjengelig både i større og ikke minst mindre mengder for områder på søndre del av Østlandet. Produksjonen er i gang, og vi får jevnlige henvendelser om vårt røde produkt og også om muligheten for andre farger forteller han.

Vi snakker egentlig om helt vanlig asfalt tilsatt en utprøvd mengde jernoksid i det ferdige… Les videre


Nye Veier for Rambøll

Rambøll skal utføre en komplett reguleringsplan for Langangen-Rugtvedt, en ny 4-felts motorvei. Strekningen er på nesten 18 kilometer. I planen inngår ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru og seks tunneler på tilsammen rundt ni kilometer. Prosjektet inngår i utbyggingen av E18 Langangen – Grimstad.

Komplett rådgiver

– Vi har svært god kompetanse på veiutbygging i Rambøll. For å sikre en solid og komplett rådgiver for dette prosjektet, har vi i tillegg knyttet til oss en nøye utvalgt gruppe… Les videre


Vil kreve flere egne ansatte hos entreprenørene

Samarbeid med bransjen

– Hvor mye høyere kravet vil bli skal vi komme frem til sammen med bransjen, forteller avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

– Vi er opptatt av at kravene våre skal oppleves som realistiske og oppnåelige for bedriftene i bransjen. Derfor tenker jeg det er naturlig å tenke en trinnvis økning slik at bedriftene får nødvendig tid til å tilpasse seg kravene, legger hun til.

Gir mer kontroll i prosjektene

Sandvin tror flere egne, fast… Les videre


Må satse på førerløs fremtid i NTP

Det etatene har lagt inn om intelligente transportsystemer (ITS), viser ikke vei inn i en fremtid med selvkjørende biler som «snakker» sammen.

– Dette må regjeringen ta tak i. I den endelige NTP-en må ny teknologi få en sentral rolle, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Neste NTP skal gjelde helt frem til 2029. I samme tidsperiode kommer det til å skje kvantesprang innen ny teknologi. Ekspertene mener at fullt ut selvkjørende biler, der sjåføren… Les videre


Ti selskaper ønsker å bygge ny E18

– Vi er svært fornøyd med at det er stor interesse også for denne andre totalentreprisekonkurransen i regi av Nye Veier AS. Ti selskaper har søkt om å bli kvalifisert til konkurransen om å bygge E18 Rugtvedt – Dørdal. Av disse er det fire norske selskaper. Vi vil nå gjennomføre en grundig evaluering av de ti selskapene, før vi velger fire til seks selskaper som får være med i den videre konkurransen. Vi forventer å være ferdig… Les videre