Arkiv for: Vei

Elektroarbeider i Granstunnelen

I disse dager jobber rundt 15 personer blant annet med å trekke kabler inne i Granstunnelen.

De to tunnelløpene i Granstunnelen var ferdig sprengt ut i slutten av mai 2015. Siden da har det blitt gjort mye arbeid inne i de to tunnelløpene. Blant annet er det montert vann- og frostsikring, vegbanen gjennom de to løpene på 1,7 kilometer er bygget og asfalt lagt. I disse dager jobber omkring 15 representanter fra Aventi Techology… Les videre


Ifjordfjellvegen får Vakre vegers pris 2016

I perioden 2010 til 2015 er det foretatt en fullstendig ombygging av høyfjellsovergangen, som samlet har en lengde på knapt 30 km. Utfordringene med snø er løst ved å heve veglinja, slik at vinden feier vegbanen fri for snø. En slik endring er svært krevende i et åpent og visuelt eksponert høyfjellslandskap.

Et fremragende eksempel

Ifjordfjellvegen er et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veglinje, der overordnede hensyn til vinterdrift… Les videre


Matnyttig med hydrogen på tanken

Fire hydrogenbiler og ti gaffeltrucker drevet på hydrogen skal ut på veiene og inn på lager hos Asko Midt-Norge i løpet av 2018, som de første av sitt slag i landet. Drivstoffet skal logistikkselskapet produsere selv fra neste år, via solcellepaneler på taket og et lokalt hydrogenproduksjonsanlegg. Flere biler og anlegg kan komme, dersom pilotprosjektet blir vellykket.

– Det er artig å være i forkant av ting. Vi føler oss priviligerte som får lov til… Les videre


Stor interesse for kommende OPS-prosjekter

Mye tyder på skarp konkurranse om Statens vegvesens OPS-prosjekter. OPS er forkortelse for offentlig-privat-samarbeid. 250 bransjefolk møtte på torsdagens informasjonsmøte på Gardermoen.

Interessant for både norske og utenlandske entreprenører

Prekvalifiseringen til det første prosjektet – rv. 3/rv.25 i Hedmark – starter i slutten av mars, mens prosjektet i Hålogaland trolig kommer i markedet neste år og Sotra-forbindelsen i 2018/2019.

– Størrelsen på kontraktene gjør dem interessante både for norske og utenlandske entreprenører, konstaterer direktør… Les videre


Oslo kommune vil temme vannmasser på avveie

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune lagde i 2010 en veileder for utbyggere, fordi det ble noe komplisert hvordan man skulle forholde seg til overvannsproblematikk i byggesaker.

– Vi begynte å jobbe med en ny strategi i 2012, og den ble vedtatt i 2014. Overvannsprosjektet har en handlingsplan med 18 punkter som nå er til behandling, sier overingeniør Cecilie Bråthen i Vann- og avløpsetaten.

Arbeidet har to hovedmålsettinger. For det første må man begrense risikoen… Les videre


Skal legge 42 000 tonn på ny E134

– Vi er veldig glade for å kunne informere om ny kontrakt på legging av 42 000 tonn asfalt på E134. Et viktig prosjekt for Lemminkäinen Norge, sier Åsbjørn Skrettingland, kunde- og salgsdirektør i selskapet

Entreprenørene Bertelsen & Garpestad, Metrostav og HAG Anlegg forestår bygging av strekningen Trollerudmoen – Saggrenda, et prosjekt som blant annet inkluderer bygging av to tunneler og en stor bro over Kobberbergselva i Saggrenda. Delstrekningen er siste etappe i utbygging… Les videre


Motorvei og jernbanetrase til Hønefoss

Det planlegges for dobbeltspor for jernbane med hastighet inntil 250 km/t, og motorvei med 110 km/t. Ferdig utbygd vil Ringeriksbanen gi en reisetid fra Oslo til Hønefoss på en drøy halvtime – og reisetiden mellom Oslo og Bergen blir 50 minutter kortere.

– Beslutningen om trasé bidrar sterkt til rask framdrift for prosjektet, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Jernbaneverket.

Unikt samarbeid

Utbyggingen er et fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen der Jernbaneverket har hovedansvaret. En risikoanalyse… Les videre


Kostnadene for veganlegg økte 1,7 prosent i 2016

I gjennomsnitt økte byggekostnadene for veganlegg med 1,7 prosent i 2016. Dette er samme vekst som i 2015. For drift og vedlikehold av veger var den gjennomsnittlige økningen på 1,2 prosent i 2016. Asfaltering av veger ble 0,3 prosent billigere som følge av reduserte materialkostnader .

Reduserte materialkostnader for bygging av veganlegg

Byggekostnadene for fjelltunnel økte med 0,6 prosent fra 3. kvartal 2016 til 4. kvartal 2016. I samme periode var det også en økning i kostnadene… Les videre


Anleggsstart for «den glemte vegen»

For 500 millioner skal trafikksikkerheten og framkommeligheten bedres langs riksveg 70 i Tingvoll kommune. Den nye vegen følger i hovedsak eksisterende riksveg 70 med breddeutvidelse, nye avkjørsler og underganger.

Den smale, svingete vegen på nestene ei mil er hovedvegen mellom Kristiansund og Oppdal. Flere har omtalt strekningen som den verste i Møre og Romsdal og på Nordmøre omtaler de vegen som «den glemte veg». Det er ingen tvil om at dette er et etterlengtet prosjekt…. Les videre


Sikrere tunneler gjennom kompetanseheving

NTSC – Norwegian Tunnel Safety Cluster – har etablert prosjektkontor ved SASIRO (Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland), og aktiviteten er i full gang. Helen Roth fra Rogaland fylkeskommune er en av to prosjektledere, og sier tunnelsikringsklyngen skal bli noe mer enn et diskusjonsforum.

– Vi er i god gang med en handlingsplan for 2017 og vi skal ha stor aktivitet. Dette er veldig viktig for oss, sier Roth.

– At Rogaland fylkeskommune er aktivt på banen er kjempeviktig…. Les videre


Norske vegprosjekter endres over tid

Leserinnlegg av Sindre Blindheim, avdelingsleder Plan & Samferdsel, Norconsult Ålesund.

Når større norske vegprosjekt endelig er kommet frem til konkretisering, og vedtak om realisering fattes, er det typiske at prosjektet er annerledes enn hva det «i starten» var. Det som ofte starter opp som et ønske om en ny vegstrekning, med skisser om eksempelvis tofelts veg og relativt enkle løsninger, ender ikke sjeldent opp i store firefelts motorveger med store kryssløsninger og bruer, samt… Les videre


Trafikantene blir grønnere

Et klart flertall, 70 prosent, er fornøyd både med vegstandarden i Oslo og med kollektivtilbudet. Andelen som er fornøyd med standarden på hovedvegnettet har økt siden forrige måling. Over 80% er fornøyd med tilretteleggingen for gående, og flere sykler til jobb enn i fjor.

– Hovedinntrykket i undersøkelsen er at trendene vi har sett tidligere styrkes, og det er en positiv utvikling, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen i Statens vegvesen. – Det er generelt større… Les videre


Krav til økt trådfasthet

Flere av standardene i dagens utgave har utløpt og oppdragstaker har revidert disse og innhentet nye relevante spesifikasjoner. Med krav til lengre hengebruer i prosessen med utbyggingen av E39, stiller det også krav til nye spesifikasjoner og økt kvalitet på kablene.

– Det er 9 år siden sist revisjon, og vi vil i denne prosessen også innhentet metallurgisk kompetanse for å lage nye spesifikasjoner for høyere trådfasthet i kablene. Med en ferjefri E39 må vi… Les videre


Forsker på planter som tåler trafikk, flom og frost

Våren 2019, halvåret etter at ny fire felts Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen sentrum har åpnet, skal den drøye 700 meter lange strekningen beplantes med 278 trær og rundt 10.000 blomstrende stauder og prydgress.

Robuste planter i røft miljø

De skal tåle eksos og skitt fra biler, frost, snø, is og salt om vinteren og tidvis ekstremnedbør i sommerhalvåret.

Statens vegvesen legger nå grunnlaget for senere forskning for å finne planter og vekster som tåler røffe forhold… Les videre


135 omkom i 2016-trafikken

Åtte har mistet livet i desember-trafikken i år mot 10 i fjor, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Flest dødsuykker i 2016 har det vært i Rogaland (15), Buskerud (14) og Akershus (12), mens Aust-Agder (2), Oslo (4), Telemark (4), Sogn og Fjordane (4) og Troms (4) har hatt færrest.

– Dette er nedslående. Selv om tendensen over tid er at det er stadig tryggere på veiene, er dette langt mer enn tall og statistikk. Bak… Les videre


Ny feieteknologi i kampen mot svevestøvet

Piggdekkavgift, miljøfartsgrense og støvdemping med MgCl2 er bare noen av tiltakene som er i bruk for å redusere svevestøvproblemene. I fjor gjennomførte Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim kommune og entreprenører et større forsøk med vinterrengjøring av tunnel og vei, for å teste ulike renholdsmaskiner. I vår ba Samferdselsdepartementet Statens vegvesen om å forberede et forsøk med forsterket renhold av veinettet også i Oslo.

– Forsøket kan settes i verk fra og med neste vinter…. Les videre


Fremtidens veier er grønne og smarte

«Power roads» er et prosjekt startet av NTNU og Sintef. Målet er svært ambisiøst: Å skape grønt gull av blant annet fornybar energi, løpende lading av elektriske biler og godstransport, samt god, gammel gråstein. Og dette skal skje innen samferdsel; ellers kjent som en notorisk versting innen CO2-utslipp og energiforbruk. Om ikke lenge skal store, tunge samferdselsprosjekter ikke bare kunne realiseres energinøytralt, men de skal også over tid kunne generere mer energi enn de… Les videre


Økt vegkapasitet gir mer kø

Allerede på sekstitallet beskrev både Dietrich Braess og Anthony Downs paradokset om at økt veikapasitet fører til mer kø. Det begge observerte var at komplekse systemer gir opphav til problemstillinger som ikke lar seg løse av den mest intuitive tilnærmingen. For Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt, er dette en fascinerende problemstilling.

– Jeg jobber i dag med flere prosjekter innen fagfeltet. Et prosjekt kartlegger effektene av stengte kjørefelt i Smestadtunnelen og et annet ser… Les videre


Gigantkontrakt for Nye Veier til AF Gruppen

Entreprisen gjelder prosjektering og bygging av 23 km komplett ny motorvei mellom Tvedestrand og Arendal. Arbeidet inkluderer alle fag og inneholder 4 doble bergtunneler, 30 konstruksjoner og masseflytting av 10 millioner kubikkmeter. AF har med seg Kruse Smith Entreprenør som samarbeidspartner på brubygging, Otera Infra på elektroarbeider og Norconsult på prosjektering.

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 3.200 eks. mva. Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode starter arbeidene vinteren 2017. Arbeidene skal ferdigstilles… Les videre


Kjempekontrakt til Bravida på elektro

Kontraktsverdien for Bravida er på 267 millioner kroner, og er den største elektrokontrakten som Bravida noen gang har inngått på et norsk veitunellanlegg.

Eiganestunnelen blir 3,7 km lang, og skal lede E39 utenom Stavanger sentrum. Hundvågtunnelen er en 5,6 km lang undersjøisk tunnel som inngår i Ryfast (Ryfylkes fastlandsforbindelse). Begge tunnelene får to løp.

Oppdraget som Bravida får omfatter blant annet trekking av ca 364.000 meter kraft- belysning- signal- ledelys og jordkabler, installasjon av litt… Les videre