Arkiv for: Vei

Skal skilte rundt hundre mil med nasjonale sykkelruter

Statens vegvesen har nå skiltet 45 mil med Nasjonale sykkelruter. Målet er et nasjonalt sykkelnett på rundt hundre mil på langs og tvers av Norge.

Utenom trafikken

Nasjonale sykkelruter skal binde sammen landsdeler og de største byene slik at en kan oppleve Norge uten å måtte ut på de mest trafikkerte vegene. Rutene går på alt fra sykkelveger til skogsbilveger og merkes med grønne nummer som på bildet.

-Sykkelrutene er både for dem som sykler dager eller uker… Les videre


E6- tildeling til Veidekke og Sweco

Nå venter den neste fasen av prosjektet som skal bygge ut 24 km av E6 gjennom Hedmark. I konkretiseringsfasen skal Veidekke Entreprenør, der Sweco er med som rådgiver, presentere sin plan for kontraktarbeidet og måloppnåelsen. Kontrakten planlegges signert 3. oktober.

Brukt BVP-metoden

– Dette er en svært gledelig dag. Vi har jobbet både intensivt og målrettet siden oktober for å vinne denne jobben. Vi har hatt et godt samarbeid med Veidekke, og alle har vært veldig… Les videre


Mer trafikksikker riksvei 4 på Hadeland offisielt åpnet

Utbyggingen av riksveg 4 mellom Lunner grense og Jaren startet høsten 2013. Siden da er det bygget 9,3 kilometer firefelts veg med midtdeler, 1,4 kilometer gang- og sykkelveg, 10 kilometer lokalveg er ombygget samt gjennomført støytiltak på omkring 150 eiendommer. Det var mange glade mennesker se da hele strekningen inkludert den 1,7 kilometer lange Granstunnelen ble formelt åpnet lørdag 8. juli 2017.

Viktig for trafikksikkerheten og fremkommeligheten

Å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper er… Les videre


Fra stabbestein til datasimulert høyteknologi

Det er store krefter i sving når en bilfører mister kontrollen over kjøretøyet og bilen kjører av vegen. I tillegg til bruk av bilbelte og bruk av passiv og aktiv sikkerhet i bilen (Euro NCAP) er et sikkert sideterreng den beste måten å redusere konsekvensene av en utforkjøring når uhellet er ute. Når terrenget utenfor vegen ikke er sikkert, for eksempel ved stup, bratt terreng eller på bruer må vi bruke rekkverk. Men hvordan lager… Les videre


Første delstrekningene av E6 Helgeland nord åpnet

Det sa statssekretær Tom Cato Karlsen da han åpnet de nye veistrekningene torsdag.

Totalt er det 11,6 kilometer ny europavei, fordelt på parsellene Urlandå-Skamdal og Tjæraskaret-Eiterå, som nå er åpen for trafikk. Byggearbeidene startet i september 2015.

Ny kontraktsform har gitt raskere åpning

Strekningene som nå åpner har blitt bygget etter en såkalt veiutviklingskontrakt. Kontraktsformen gir entreprenøren ansvaret for både prosjektering og bygging av veien, i tillegg til å omfatte drifts- og vedlikeholdsansvar i hele kontraktsområdet både… Les videre


Bjørgatunnelen blir sikrere og lysere

Det er 33 år siden Bjørgatunnelen på fylkesveg 211 i Sørreisa kommune åpnet, og tunnelen trenger bedre sikkerhetsutstyr, lys og et stabilt dekke. Mandag 14. august starter Statens vegvesen jobben, på vegne av Troms fylkeskommune, og forventer å være ferdig med jobben i mars 2018.

– Bjørgatunnelen blir i praksis helt ny når vi er ferdig med den. Sikkerheten blir bedre når vi får på plass bedre overvåking, nødtelefoner og brannslukkingsapparat. I tillegg blir kjøreopplevelsen… Les videre


Totalleverandør av pukk for Mjøsregionen

Området rundt Mjøsa står foran landets største utbygginger innen samferdsel de neste årene. For å møte etterspørselen går den tradisjonsrike familiebedriften Feiring Bruk AS nå sammen med Stange Pukk AS, AS Maskinservice og Erling Rolstad AS om å etablere Mjøspukk AS, et joint venture som vil kunne forsyne hele Mjøsregionen med pukk og grus.

Fra lokale leverandører til regionalleverandør

Konsernleder i Feiring Bruk, Trygve Ollendorff, er svært fornøyd over å kunne innlede partnerskap med tre selskaper… Les videre


E6-prosjekt – opp mot 400 millioner kroner spares

– Nye Veier AS sitt mandat har vist flere ganger at det er mulig å bygge vei rimeligere. Ved å overføre denne strekningen til Nye Veier, kan nesten hele kostnaden ved veiutbyggingen spares, sier samferdselsministeren.

Strekningen E6 Skjerdingstad-Melhus S er en del av utbyggingen sør for Trondheim og er kostnadsestimert til 450 millioner kroner. Ved å se strekningen i sammenheng med Nye Veier AS sin utbygging av E6 Skjerdingstad-Ulsberg vil det kunne gi besparelser i størrelsesorden… Les videre


Nye konseptutvalg- utredninger

I første omgang skal det utarbeides notater om sentrale utfordringer ved dagens transportsystemer, forslag til samfunnsmål og skisse for videre fremdriftsplan.

To forskjellige utredninger for Tromsø-regionen

Statens vegvesen har tidligere bestemt at det skal utarbeides to forskjellige utredninger for Tromsø-regionen, en for veisystemet inn mot Tromsø fra E6 ved Olderdalen, og en annen for veisystemet fra Harstad via Finnsnes inn mot Tromsø.

– Jeg har stilt spørsmål om dette er hensiktsmessig, og Statens vegvesen skal derfor nå… Les videre


Skjærer betong med vann

Deler av betongen skjæres bokstavelig talt i stykker med vann under ekstremt høyt trykk.

Vannmeisling

På denne måten kan man fjerne betongen fra jernet uten å behøve å kappe eller pigge. Vannmeisling gjøres for å koble seg på eller skjøte på eksisterende betongkonstruksjon når den skal utvides.

Arbeidet med Flisebekken undergang vil pågå gjennom hele sommerferien. Selve vannmeislingen gjøres ferdig nå i løpet av de første par ukene.


Styrt boring av 800 meter ledninger

Arbeidene skjer i samband med utvidelsen av fv. 282 Bj. Bjørnsons gate fra to til fire felt på strekningen Tamburgata-Telthusgata.

Pågående boring gjelder vannledning. De to neste etappene gjelder overvannsledninger.

KRP revival

Teknologien med bore rør ned i bakken uten graving har vært kjent og brukt i noen tiår allerede, men måten det gjøres på utvikles og forbedres stadig.

Først kjent i Drammen ble dette i perioden med den store kloakkrammeplanen(KRP) fra 1985 til 1993. Da ble teknologien… Les videre


Tunnel-innovasjon får internasjonal anerkjennelse

Den 3,5 km lange motorveitunnelen mellom Sandvika og Bjørnegård skal stå ferdig høsten 2019. Høsten 2016 var det gjennomslag, og arbeidet med å innrede og sikre tunnelen pågår for fullt.

Dette arbeidet er både omfattende og tidkrevende, der flere tusen bolter presisjonsberegnes og merkes på tunnel veggene for montering av betongelementer, som utgjør kledningen av tunnelen.

Men med innovativ bruk av høyteknologisk stikningsutstyr og tilpasset programvare, utfører NCC dette arbeidet betydelig raskere enn ved tidligere tunnel-prosjekter.

[youtube… Les videre


Carl Berner hedret som vakker veg

I 2008 startet Statens vegvesen ombyggingen av knutepunktet, og i 2010 sto en litt annerledes versjon av en rundkjøring ferdig. Juryen omtaler ombyggingen av Carl Berners plass som et forbildeprosjekt for en bevisst, ambisiøs byromutforming, tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger.

– Den gjennomførte ombyggingen, med konsekvent prioritering av kollektivtrafikk og fotgjengere er en løsning som reetablerer byrommets storslagne kvaliteter. Det er gledelig at ambisjonene for kvalitet videreføres i drift… Les videre


Samferdselsministeren forbereder neste steg for ny NTP

Vi reiser derfor fra nord til sør for å ha direkte dialog med fagfolk, næringsliv og folk flest som er brukere av infrastrukturen. Slik direkte kontakt er til stor verdi for vårt arbeid i departementet og sikrer høyere kvalitet på det vi leverer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministerens arbeidsreise starter lørdag 24. juni og varer frem til fredag 30. juni. På reisen vil det være en rekke møter med… Les videre


Krevende vinter på vegene i Finnmark

– Vi er vant til at noen vintre er tøffere enn andre. Det spesielle denne vinteren er at det har vært unormalt store mengder snø og ekstra lange perioder med utfordrende værforhold over absolutt hele fylket, sier Kurt Mørk Eriksen, som er prosjektleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen i Finnmark. Årets siste brøyting foregikk på Båtsfjordfjellet 5. juni.

Flerdoblet stengninger

Tallene fra vegtrafikksentralen bekrefter at det har vært unormalt mange stengte veger i vinter…. Les videre


Bygger ny E6 ved hjelp av Gemini-løsninger

E6 Sør skal bygges om fra tofelts til firefelts vei. Miljøpakken Trondheim finansierer utbyggingen og Statens vegvesen er byggherre. Peab Anlegg ble tildelt hovedentreprisen etter konkurranse med flere andre entreprenører. Den rekordstore kontrakten er verdt 1,16 milliarder kroner og er den største anleggskontrakten Statens vegvesen Region midt noen gang har inngått.

Per Selnæs fra Peab Anlegg AS er stikningssjef for prosjektet og forteller om hva slags nytteverdi de har av Gemini-løsninger på dette krevende prosjektet…. Les videre


Hundesnuter gir tryggere vegarbeid

Fire hundeførere og tre søkshunder har vært på jobb for Statens vegvesen E16 Bagn- Bjørgo. Innsatsen er et resultat av et samarbeid mellom Vegvesenet og Forsvarets forskningsinstitutt.

Fra Klosbøle til Bjørgo vil ny E16 følge gammel E16 på deler av strekningen. Det ble sprengt bort en del berg da europavegen ble bygd på midten av 1970-tallet. Med nye krav til frostsikring må det fjernes mer berg for å komme djupt nok ned når den nye… Les videre


Ministeren fikk økologisk kompensasjon

Statsråden med politisk ledelse inviterte Statens vegvesen for å høre hvordan en kan kompensere for ødelagt natur.

-Det var veldig stas å legge fram rapporten der, og ministeren hadde mange gode spørsmål.

Det sier Karianne Thøger Haaverstad, som sammen med Astrid Skrindo og Gyda Grendstad med flere var invitert til Solvik Olsen.

Slik er loven

Naturmangfoldloven sier at hvis det gis dispensasjon til å gjøre inngrep i verneområder (de mest verdifulle naturområdene våre), så kan miljømyndighetene kreve at… Les videre


Fikk fem av seks rammeavtaler på Ferjefri E39

– Dette er viktige avtaler for å kunne levere tjenester til en av våre største kunder. Vi er derfor svært stolte av at vi har nådd fram i skarp konkurranse med mange konkurrenter, sier Tor Arne Melhus, markedssjef for Samferdsel i Multiconsult.

Prosjektet går ut på å gjøre strekningen fra Kristiansand til Trondheim ferjefri. Det tar i dag 21 timer å kjøre denne strekningen. Uten de syv fergesambandene på strekningen, og med bedre veier mellom… Les videre


Styrker store veiprosjekter

Vi må samtidig styrke arbeidet med kostnadskontroll for å sikre at vi får mest mulig infrastruktur igjen for pengene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet ber nå Statens vegvesen opprette en ekspertgruppe som skal kvalitetssikre kostnadsstyringen i store prosjekter. Ekspertgruppen skal blant annet kunne settes inn for å se nærmere på veiprosjekter som har hatt betydelige kostnadsøkninger i tidlige utrednings- og planleggingsfaser.

Formålet med ekspertgruppen

Noe av formålet med ekspertgruppen skal være å komme med… Les videre