Arkiv for: Vei

Sweco sikrer støytiltak langs nye E6

Det store oppdraget omfatter utredning av behov for lokale støytiltak for rundt 1 200 eiendommer langs strekningen Kolomoen – Arnkvern, prosjektering av lokale støytiltak for anslagsvis 600 bygninger, anskaffelse av entreprenører, samt byggeledelse for utførelsen av disse tiltakene.

I tillegg skal tilstanden på over 650 bygninger på strekningen registreres før anleggsarbeidene starter. Dette vil gjøre det enkelt å dokumentere eventuelle skader som følge av arbeidene.

– Dette er et prosjekt som har betydning for mange mennesker,… Les videre


Etter planen i Stavanger

AF Anlegg bygger Ryfylketunnelen fra Stavanger-siden, mens sveitsiske Marti Contractors kommer fra den andre siden av fjorden.

– Vi ble ferdig med vår del av tunneldrivingen i februar i år. Nå holder vi på med veioppbygging samt vann- og frostsikring. Tidsmessig har det gått etter planen, sier prosjektleder Kjell-Marwin Lavik i AF Anlegg.

Verdens lengste

AFs entreprise gjelder bygging av åtte kilometer ny tofeltsvei hvorav 6,5 km er en del av den 14 km lange undersjøiske Ryfylketunnelen…. Les videre


Morgendagens tunneler

Det har skjedd mye i tunnel-Norge de siste par tiårene. Samtidig som nye og stadig mer spektakulære prosjekter ser dagens lys, har enkelthendelser ført til økt fokus på kvalitet og sikkerhet. Professor Bjørn Nilsen ved Institutt for geovitenskap og petroleum på NTNU mener at det er stor forskjell på å lage tunnel i dag sammenliknet med for 10-15 år siden:

– Det har skjedd ganske mye både på planleggings-, design- og byggesiden. Når det gjelder… Les videre


Bedre kollektivtransport i Grenland

Utviklingen de siste årene har vært god, og med den nye belønningsavtalen legger vi til rette for at enda flere skal velge kollektivtransport istedenfor bil i byområdet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsministeren signerte ny avtale med Telemark fylkeskommune og kommunene Skien, Porsgrunn og Siljan om tildeling fra Belønningsordningen for perioden 2017-2020. Staten vil bidra med til sammen 250,2 millioner kroner over fire år, gitt at målene oppnås i tråd med avtalen. Midlene til Grenlandsregionen er… Les videre


Betongheller som renser luften

Administrerende direktør Jørn-André Hammer i Asak Miljøstein AS som leverer de nye hellene ønsker seg et krav om bruk av produkter som er NOx-reduserende ved utforming av utomhusområder i norske byer og tettsteder. Asak Miljøstein og Bellona har undertegnet en samarbeidsavtale om å bidra til reduksjon av NOx i norske byer. Samarbeidet skal fokusere på miljø- og helseskadelige effekt av NOx og skissere muligheter for hvordan Asak Miljøstein kan bidra til å kunne løse… Les videre


Veidekke kjøper resterende aksjer i Asfaltverket Mo AS

Asfaltvirksomheten til Veidekke har gjennom oppkjøp og organisk vekst blitt landets største asfaltentreprenør. Årlig totalt produksjonsvolum for Veidekke Industri er i størrelsesorden 2,5 millioner tonn, som er i overkant av en tredjedel av det norske markedet. Veidekke har i dag 30 asfaltfabrikker fordelt over hele landet fra Kirkenes i nord til Sandnes i sør.

Nord-Norge utgjør en viktig del

Asfaltverket Mo AS ble etablert i 1999 og har 15 ansatte. Asfaltfabrikken ligger i… Les videre


Sommerjobb på gigantprosjekt

Mens de aller fleste sommergjestene på Sørlandet har nytt late feriedager i sommer, har åtte flittige ingeniørstudenter i stedet pakket ut kofferten ved AF Gruppens brakkerigg i Tvedestrand. Her har de fått prøve seg i arbeidslivet gjennom sommerjobb ved veiprosjektet E18 Tvedestrand-Arendal.

– Jeg sendte inn en søknad etter å ha fått øynene opp for AF under en bedriftspresentasjon, og var så heldig at jeg ble utplassert her, forteller Sunniva Dehli (22) som… Les videre


Tett nok

Ifølge Eivind Grøv, som er sjefforsker innen Geologi og bergteknikk i SINTEF Byggforsk og NTNU-professor, er ikke hovedutfordringen hvordan man skal få tunnelene helt tette, men hvordan få dem tett nok innenfor en fornuftig pris og tidsforbruk. Tid henger også tett sammen med kostnad i tunneldriving.

– Du kan alltid få det tett. Utfordringen er å bruke kunnskapen, midlene, utstyret, mannskapet og den geologiske forståelsen man har for å få dette tett nok innenfor et… Les videre


Flere konstruksjoner under bakken

I økende grad bygges det infrastruktur i, og tett inntil, byområder. På grunn av stor allmenn aktivitet kan det være bra å få denne bort fra overflaten.

– Bare fantasien setter grenser for hva som kan plasseres under overflaten, mener sjefforsker Eivind Grøv ved SINTEF.

Høyspent under bakken

– I byene begynner det å bli begrenset med plass. Ny infrastruktur må derfor i mange tilfeller legges under bakken, sier Thor Skjeggedal, faglig sekretær i NFF.

Norge har en… Les videre


Status etter et år med rushavgift i Bergen

Ny beregning viser effekten av rushavgiften.
Utenom rushtida ble bompengesatsen redusert til 19 kroner, mens passeringsprisen i rushtiden altså ble på 45 kroner. Hensikten med å innføre avgiften var å redusere utslipp fra biltrafikk for å få bedre luftkvalitet. I tillegg var tidsdifferensieringen et forsøk på å redusere køproblemer og reisetid.

Hensikter og resultater

Etter ett år med rushtidsavgift er effekten slik:

  • Halvering av køtid på innfartsårene
  • 14 % færre biler i rushtiden
  • 5 % færre biler… Les videre

Bedre sikkerhet med digitale skiltvogner og infotavler

Bedre sikkerhet både for bilister og ikke minst veiarbeidere har stort fokus hos City Service. Selskapet med hovedsete i Bergen er først ute i Norge med mobile LED infotavler og skiltvogner.

– På kontinentet er slike systemer mye brukt og det er en absolutt fordel med tanke på å kunne formidle informasjon til bilister i «real time», sier Dan Goya, daglig leder i selskapet.

Fordelene med de mobile LED tavlene er mange ifølge Goya.

– Rask responstid… Les videre


Norsk tunnel-løsning i Hong Kong

Resultatene fra første etappe (Stage 1) i Hong Kong Drainage Services Department (DSD) store kloakkrenseprosjekt—The Harbour Area Treatment Scheme (HATS)—var katastrofale. Innlekkasje av vann, store overskridelser og erstatningskrav gjorde at det ble brukt mye tid på å finne best mulig løsning for neste etappe. Det ble besluttet å bruke «norsk løsning» med konvensjonell drift og forinjeksjon.

I 2009 ble Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) AS tildelt en av kontraktene i HATS Stage 2 i Joint… Les videre


Tunnel- utbedringsoppdrag på Sunnmøre

Tunnelene rv. 658 Ellingsøytunnelen, rv. 658 Valderøytunnelen og fv. 658 Godøytunnelen skal oppgraderes i henhold til nye tunnelforskrifter. Arbeidene omfatter både bygg-, anleggs-, og elektrofag.

600 millioner kroner

Arbeidet er planlagt startet opp i september 2017 med forventet ferdigstillelse innen mai 2019. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til ca. MNOK 600 ekskl. mva.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har allerede et pågående tunnelutbedringoppdrag for Statens vegvesen Region midt i Rauma,… Les videre


Støyskjerm for fugler

Fuglene bruker også mange rasteplasser langs vegen. Et eksempel er kortnebbgås som gjør det motsatte av oss nordmenn om sommeren: Den kommer fra syden og tar ferien på Svalbard.

-Underveis stopper mange ved Åkersvika ved Hamar og spiser før de flyr videre. Det er et internasjonalt vernet naturreservat med mange våtmarksfugler som kommer til å plages av støy når ny E6 skal bygges.

Det opplyser biolog Astrid Skrindo i Statens vegvesen.

Vegvsenet har planlagt støyskjerm

-Her har… Les videre


Bompengeprosjekt nedbetales i snitt to år før tida

Både store og små bompengeprosjekt har vært under lupen, og både nedbetalingstid, trafikk og kostnader er analysert. De fleste har høyere trafikk enn antatt. 30 av prosjektene er nedbetalt – og det ble de i snitt to år før tida.

Overrasket

– Jeg har først og fremst sett på nedbetalingstid, noe som avgjøres av blant annet trafikkmengde, inntekter, rentekostnader og driftskostnader. Et etterlatt bilde i media er ofte at trafikantene må betale lengre enn planlagt. Jeg er… Les videre


Rekordjobb til Marthinsen & Duvholt

– Vi er meget godt fornøyd med å ha vunnet denne kontrakten. Det er det største prosjektet vi noensinne har tatt på oss, men vår relasjon til byggherren, kompleksiteten i prosjektet, samt våre tilgjengelige ressurser, gjør at prosjektet passer optimalt inn i vår prosjektportefølje, uttaler Anne Mürer, administrerende direktør i Marthinsen & Duvholt.

En 3850 meter lang toløps og en 892 meter lang ettløps

Nordbytunnelen er en 3850 meter lang toløps tunnel med to felt i hver… Les videre


Grønt lys for E10 Hålogalandsvegen

 – Vi er nå ferdig med planarbeidet, og opprustingen av denne viktige vegstrekningen kan starte, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Vegvesen-plan

Planen omfatter 150 km veg i de syv kommunene Harstad, Sortland, Evenes, Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord og Lødingen. Planen er utarbeidet av Statens vegvesen.

Planforslaget legger til rette for både redusert reisetid og høyere standard, og har stor tilslutning lokalt. I tillegg til oppgradering av eksisterende vei, omfatter planen 30 km tunell og 30 km… Les videre


Gangfelt i Finnfjordbotn er historie

For å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter og kollektivreisende, har Statens vegvesen fjernet to gangfelt og lagt om holdeplasser i Finnfjordbotn.

– Tiltaket med å fjerne gangfeltene er først og fremst for å lede myke trafikanter til å velge undergang når de skal krysse fylkesvegen, forteller Gunn Bodil Strømseng i Statens vegvesen.

Ble utsatt til etter skoleslutt

Saken har tidligere vært omtalt i media, men fjerning av gangfeltet ble utsatt til etter skoleslutt på den videregående skolen. I… Les videre


Innstilt til kontrakt for bygging av E6 Soknedal

Arbeidene gjelder parsellen fra Vindåsliene til Korporalsbrua og består i hovedsak av vegbygging inkludert tunnel- og betongarbeider.

Fysiske arbeider startes opp i september 2017 med forventet ferdigstillelse i 2021. Trafikk settes på ny E6 i 2020.  Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til MNOK 994 ekskl. mva.

– Prosjektet passer godt for AF Gruppen. Vi har stor kapasitet på veg- og tunnelarbeider, og vi ser frem til samarbeidet med Statens vegvesen, sier Morten Grongstad,… Les videre


Veidekke skal bygge kabeltunnel for Statnett

Kontrakten omfatter bygging av en ny 4,5 km lang kabeltunnel mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner i Oslo.

Har mye kompetanse innen tunnel

– Vi er veldig fornøyde med avtalen vi har inngått med Statnett. Veidekke har mye kompetanse innen tunnel, og dette er et prosjekt som passer oss godt. Vi gleder oss til å sette i gang, sier Øivind Larsen, direktør for anlegg i Veidekke Entreprenør.

Oppstart av byggearbeidet er planlagt til høsten… Les videre