Arkiv for: Vei

Første store veiprosjekt med LED-belysning på E-134

I følge Enova er det foreløpig bare 21 kommuner som har benyttet seg av Enovas støtteordning for LED-belysning. Erfaringene med utskifting til LED er gode og teknologien har gjort store fremskritt de siste årene, da både levetiden og lyskvaliteten stadig forbedres.

Multilux leverer komplett belysning for alt fra kommunale gang- og sykkelveier, til store nasjonale stamveiprosjekter. Deres siste store prosjekt er levering av LED-belysning for E-134 ved Kongsberg og Hokksund.

– Vi leverer utendørsbelysning, gatelys,… Les videre


Installerer DAB i alle tunneler

Det er stort fokus på omlegging til digital radio (DAB), og det riksdekkende FM-nettet kan komme til å bli slukket allerede i 2017. Statens vegvesen er derfor i gang med å oppgradere alle kringkastingsanlegg i tunneler til å sende DAB-signaler.

– Av sikkerhetshensyn skal det være kringkastingsanlegg i alle tunneler over en viss lengde. Når FM-nettet legges ned er det viktig at radioutstyret i disse tunnelene er oppgradert til DAB, sier prosjektkoordinator Ole Laurits… Les videre


Nye tanker om sanntidssystemer for kollektivtrafikken

Kollektivt har bransjen klart å levere det meste av funksjonalitet som kreves for en vellykket drift av kollektivtransporten. Dette inkluderer løsninger for planlegging, billettering, sanntidsinformasjon, kontroll og rapportering. Det er likevel et urealisert potensiale i å gjøre produktene mye enklere og bedre tilgjengelige for alle.

Thomas Bach Petersen, Product Manager hos FARA, forteller: «Vi gjorde en analyse av produktene på markedet, både våre egne og konkurrentenes, og innså at de alle var svært komplekse når det… Les videre


Svøpes i betongelementer

Det bygges for tiden nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, og tanken er fra Jernbaneverkets side at dette skal gjøre reisen mellom Drammen og Porsgrunn mer effektiv og miljøvennlig. Den dobbeltsporede jernbanetunnelen på 12,3 km, som i vinter fikk navnet Holmestrandporten, vil utgjøre en elementær del av denne forbindelsen. Den fire km lange Sjøskogentreprisen på midtre del av parsellen mellom Holm i Sande kommune og Holmestrand er dermed en ren tunnelentreprise, og arbeidet utføres her av entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner (LNS).

– Vi har arbeidet på strekningen… Les videre


Bekkelukking i plast

Da Fylkesvei 39 ved Skatval i Nord-Trøndelag skulle utbedres, utlyste byggherren, Statens vegvesen, anbud på oppdraget. Entreprenør Letnes vant anbudet og de valgte Brødrene Dahl som grossist, mens Wavin stod for rørleveransen.

Prosjektet bestod blant annet av utskifting av stikkrenner, og i tillegg skulle en bro over en bekk rives og erstattes med et rør i dimensjon 3000 mm.

– I denne omgang er det bekkelukkingen som gjør prosjektet spesielt. Det er for øvrig første gang vi leverer Wavin XL med diameter 3000 mm… Les videre


Veiplanlegging på to dager

– Dette var et eksperiment for å illustrere hvordan man kan jobbe i fremtiden. Vi startet opp i 9-tiden og jobbet i 7-8 timer med en motorveistrekning på 20 km. Parsellen startet litt nord for Haugesund og endte ved Førde i Sveio kommune, opplyser Jan Erik Hoel, konsulent hos Vianova Systems.

Trenger offentlig endring

Av de 330 deltakerne på brukerkonferansen i Haugesund fikk man samlet 16 eksperter til simuleringen. Vianova Systems BIM-løsning, NovapointDCM og den skybaserte samhandlingsløsningen QuadriDCM var verktøyene som ble benyttet. De deltakende samlet seg… Les videre


Sweco satser på tidlig faseoppdrag med suksess

– Det er i tidlig fase man setter agendaen. Tradisjonelt sett har vi arbeidet mye med detalj- og byggeplaner, da er mye av konseptet løst og rammene lagt. Det er spennende å se at prosjektene våre realiseres, men når vi kommer tidligere inn, får vi være med på å forme byen på en annen måte. Kommer vi inn på et senere punkt i arbeidet, er forutsetningene i mye større grad gitt. Oppdrag i tidlig fase er helt klart noen av de mest… Les videre


Behov for bedre kartlegging av uregulerte pukkverk

– Myndighetene prioriterer tilsyn og kontroll av ordinære pukkverk. Aktørene som derimot driver med arealarrondering, tomteopparbeidelse og tilgrensende geskjeft registreres ikke som masseuttak, og mangler tilsvarende oppfølging, informerer konsernsjef i Skolt Holding, Øyvind Karlsen.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) opplyser om at mineralloven i utgangspunktet omfatter alle uttak av mineralske forekomster.

– Loven gjelder imidlertid ikke for uttak av mineralske forekomster som hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen. For slike uttak stilles ingen krav om driftskonsesjon. Dette vil typisk være uttak som skjer i forbindelse… Les videre


Vekst til velsignelse og besvær

HVERT DØGN passerer mellom 26 – 27 000 biler (ÅDT) over Sotrabroen, som knytter øyriket sammen med Bergen kommune.

– Det er jo en enorm mengde biler på en tofelts vei, sier Fjell kommunes prosjektleder for Sotrasambandet, Willy Sørensen. Den voldsomme befolknings- og næringsveksten har vært en utfordring og har faktisk ikke stagnert, trafikkproblemer til tross. Før broen kom hadde Fjell 6 800 innbyggere, i dag er det over 24 000.

– Det er knapt noen kommune med så stor vekst i Norge, hevder Sørensen…. Les videre


Harde krav om infrastruktur: nabokommuner stopper utbygging

REGULERINGS FORSLAGET omfatter 10 000 boliger i en trinnvis utbygging. Første fase omfatter rundt 2 000 boliger med lav tetthet og bussbetjening. Videre utvikling forutsetter
forlengelse av T-bane, men baneforbindelse er lagt inn først etter 2030.

– Bakgrunnen er at Oppegård kommune mener det ikke er i tråd med areal- og transportpolitikken for regionen, sier planlegger Arild Øien i Oppegård kommune om innsigelsen. Oppegård syntes ikke grunnlaget for kollektivutbygging var ivaretatt med den lave utbyggingstakten som var planlagt.

– Hvis det ikke bygges bane og kollektivt… Les videre


Møreaksen i skjæringspunktet mellom forvaltning og forretning

Konsulentselskapet Deloitte har bidratt til å utrede første fase av et omfattende samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal på vegne av Møreaksen AS, et selskap eid av kommunene og næringslivet i regionen. Kryssing av Romsdalsfjorden var førsteprioritet da fylkeskommunen avleverte høringsuttalelse om E39, siden dette ses på som best egnet til å knytte sammen fylkets største byer. Ytterligere anses offentlig–privat samarbeid (OPS), en strategi for å fasilitere finansiering og bygging av offentlige infrastrukturprosjekter, som en god gjennomføringsform for Møreaksen. Det finnes likevel ingen enhetlig definisjon av OPS-konseptet.

-Det… Les videre


Ny samferdselsdirektør i COWI

Hauer har vært ansatt i Statens vegvesen siden tidlig 1990-tallet, og siden 2010 har han innehatt stillingen som direktør for veg- og transportavdelingen. Før dette var han blant annet distriktssjef for Østfold.

– Over tid har jeg grublet på om det finnes muligheter for meg utenfor etaten. Divisjonsdirektørstillingen i COWI virker som en sjelden og gylden mulighet, så etter 22 år i Statens vegvesen var det på tide å finne på noe nytt, mener Lars Erik Hauer.

Offentlig tungvekter

Med sine over 1100 ansatte innen… Les videre


Vekst i LED-belysning for infrastruktur

– Vi opplever stor økning i forespørsler etter LED-belysning. Jernbaneverket og Sporveien har laget en plan for å effektivisere energiforbruket og går konsekvent over til LED når de skal skifte belysningen, innleder Lars Chr. Oppegaard i Multilux.

Rammeavtale for LED-belysning

Både tuneller og plattformer skal leveres med LED-belysning gjennom åpne konkurranser.

– Vi har en rammeavtale med Jernbaneverket via Solar Norge, og gjør fortløpende effektberegninger på dagens situasjon sammenlignet med overgang til LED. For kunden er… Les videre