Arkiv for: Vei

Ny driftsentreprenør på Romerike øst

Kontrakten gjelder for drift og vedlikehold av fylkesveier, samt gang- og sykkelveier langs enkelte fylkesveger, med tilhørende sidearealer i hele Aurskog/Høland og deler av Fet, Sørum og Nes. Området grenser til Østfold i sør, Sverige i øst, Glomma i vest og Hedmark i nord. Oppdraget omfatter et vegnett som består av rundt 470.605 km veg – av dette er 439.389 km fylkesveg og 31.216 km gang- og sykkelveg.

Blir målt på kvalitet på veiene hver… Les videre


Signerer brøytekontrakter for 150 MNK

Tilbudsåpningen skjedde onsdag 25. januar. De nye kontraktene strekker seg over fem år, fra 1. september 2017. I alt er det snakk om fem brøytekontrakter, gjeldende for områdene Alta, Langfjord, Masi, Kautokeino og Loppa/Hasvik.

Totalt er det 616 kilometer veg som skal holdes i stand, fordelt på fem kontrakter. 338 kilometer er riksveg, 245 kilometer fylkesveg og 31 kilometer gang- og sykkelveg.

Svært viktige kontrakter

– Drift og vedlikehold er en av kjerneoppgavene til Statens vegvesen,… Les videre


Store besparelser å hente ved “NoDig”

Samlebegrepet «NoDig» dekker ledningsfornyelse der det skjer minimal eller ingen graving, og er benyttet i Norge i over en mannsalder. Teknikken har hatt en formidabel utvikling både utstyrsmessig og kompetansemessig, takket være engasjerte ledningseiere, entreprenører, produktleverandører, rådgivere og den skandinaviske «NoDig»-foreningen Scandinavian Society for Trenchless Technology.

Mange fordeler med “NoDig”

– Det er store kostnader å spare, dessuten er det mer skånsomt for trafikk, innbyggere og virksomheter. Dessuten er det ofte miljømessige besparelser med kortere anleggstid og med kortere maskinbruk og mindre omfang av stengning av veier, framhever Hansen.

For… Les videre


Norsk firma verdensledende på tunnelventilasjon

Arbeid i tunneler og gruver krever effektive ventilasjonsløsninger som sørger for frisk luft og transport av gasser og støv ut av produksjonsområdene. Vi har snakket med Kjell Thoen i Protan for å høre hvordan de møter utfordringer forbundet med dette.

Lang historie

Protan er en av verdens ledende produsenter av systemer for ventilasjonsrør og leverer til gruver og tunneler over hele verden. Produksjonen av Ventiflex Air startet i 1949 og var det første fleksible ventilasjonsrøret… Les videre


Smart veibelysning gir store energibesparelser

Veibelysningen på norske veier kan være opptil 50 år gammel og utgjør en betydelig utgift for kommuner, og indirekte for trafikanter i form av veiavgifter. Olje- og energidepartementet har tidligere bestemt at strømforbruket til veilys skal måles, ikke bare beregnes slik praksisen har vært tidligere. Samtidig ønsker man å effektivisere strømforbruket med LED-pærer og aktiv styring av veibelysning.

For å møte disse utfordringene har selskapet Comlight utviklet en løsning for optimal bruk av utendørs belysning,… Les videre


Betong er velferdens fundament

– Når penger skal tjenes og når noe varig skal formes, er betongens industrielle kvaliteter utvilsomt ettertraktet. Den er et ekko av vår uendelige effektivitet, og nettopp derfor kan den for noen oppfattes som syndens materiale. Betongen var alt fra starten dømt til å bli utskjelt og fornektet, noe blant annet diskursen rundt arkitekt Erling Viksjøs brutalistiske verk: Høyblokken i regjeringskvartalet og Norsk Hydros bygg på Frogner testamenterer, mener førsteamanuensis ved Markedshøyskolen, Erling Dokk Holm.

Viksjø utviklet naturbetongen av sand, småstein og sement, og det satt… Les videre


Veier som produserer energi

Plusshus er bygninger som genererer mer energi enn det som brukes til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending. Dette er allerede en realitet. Hva om vi tenker at plussveier også er mulig i framtida?

Miljødirektoratet har beregnet at transportsektoren står for 30% av Norges samlede CO2-utslipp. Hvordan vi bygger og drifter konstruksjonene som skal bære denne transporten er også viktig, men forskning på bærekraftig infrastruktur henger langt etter i forhold til den utviklingen vi… Les videre


Selvkjørende biler: Hvem skal dø når det først smeller?

Å kjøre bil har aldri vært kun en privatsak, og mindre privat skal det bli. Med selvkjørende biler kommer større offentlig kontroll, mer overvåking og nye terrortrusler.

Intelligente transportsystemer (ITS) er allerede en realitet på europeiske veier, men er foreløpig kun i startfasen. Selvkjørende biler er en del av ITS-systemene.

ITS kan registrere og formidle trafikk, samt samle inn informasjon om den aktuelle trafikkavviklingen. Dette genererer informasjon som blant annet gir trafikanter mulighet til å velge… Les videre


Store forventninger til LED-lys på norske veier

I fremtiden vil veilysene være LED, som demper seg når det ikke er trafikk på veien og økes når det kommer trafikk eller fotgjengere, samt at lysene følger fotgjengeren som en følgespot, og som også varsler når en lampe er mørk.

LED har vært under utprøving, men har fått kritikk. I følge en masteroppgave skrevet av Erik Pedersen ved NTNU, er noe av dette uberettiget. Snarere kan vei- og gatebelysning i Norge gi store økonomiske… Les videre


Statens vegvesen lyser ut to konkurranser

Tiltakene skal være ferdig bygd innen utgangen av 2017.

Målet er å gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter

Formålet med tiltakene er å få ned hastigheten gjennom tettstedene, og gjøre områdene mer attraktive for myke trafikanter. Tiltakene skal også legge til rette for at lokalt næringsliv og kommuner skal kunne utvikle tettstedene slik de ønsker det.

Vil engasjere entreprenører til å gjøre denne jobben

Statens vegvesen vil denne uken lyse to konkurranser for tiltakene som skal… Les videre


Knuser stein til ny veg

Knuseverket ble etablert rett før jul. For en ukes tid siden kom knuseverk nr. 2 på plass. Det betyr at det ene verket produserer grove masser og det andre finere masser. De er plassert blant omliggende bedrifter i næringsparken. Men når knusingen pågår vil det bli støy også inn mot boligene i nærheten. Statens vegvesen har forståelse for at naboer reagerer på støyen, som et uvant innslag i nærmiljøet.

Men knusing av masser er en… Les videre


Første kvinnelige sivilingeniør har brøytet vei

Det er 8. mars. En grei dag å fortelle om Sidsel Sandelien og hvordan hun har satt faglige, og fargerike, spor etter seg i Statens vegvesen. Men det var under tvil at mannfolka i Vegdirektoratet ville ansette henne i det herrens år 1970:

Hun var nemlig noe så sjelden som landets første kvinnelige byggingeniør fra NTH etter krigen. Men hun hadde tross alt gode karakterer og en diplomoppgave der hun hadde tegnet inn og analysert… Les videre


Nye Veier skal bygge en god og varig E6 i Mjøsregionen

Nye Veier skal gjenbruke mest mulig av denne veien, samtidig som det skal bygge to nye felter ved siden av. Planen er å bygge veien med ca. 1,8 meter overbygning, slik også Statens vegvesen tidligere har forutsatt i dette prosjektet. Det vil gi en sikker og holdbar firefelts motorvei.

Søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere ny E6

Norske motorveger er dobbelt så dyre å bygge som svenske motorveger. Tar vi bort økonomiske, klimatiske… Les videre


Høster frukter etter ti års internasjonalt samarbeid om EasyGo

Europa banker på døren og vil delta i et vellykket bompengesamarbeid der Norge har vært en viktig drivkraft.

EasyGo, bompengesamarbeidet mellom Danmark, Sverige og Norge, startet opp i 2007. Målet var å få til et system som gjorde det mulig for bilistene å kjøre gjennom alle bomstasjoner i de tre landene uten å stoppe. Etter at Østerrike ble med, melder nå flere andre europeiske land sin interesse.

Smart avgjørelse til rett tid

Ideen til samarbeidet kom da… Les videre


Ny utlysning: Bygging av Krekke rasteplass ved E6

Statens vegvesen skal etablere rasteplass for lette kjøretøy og turbusser på tidligere Krekke camping ved E6 i Fåvang i Ringebu kommune.

Betongarbeider, fyllingsarbeider, elektro- og VA-arbeider og gartnerarbeid

Bygginga av Krekke kan være en jobb for små og mellomstore entreprenører med allsidig kompetanse, eventuelt i samarbeid med andre. Tilbudsfristen er 29. mars.

Bygginga av rasteplassen innebærer betongarbeider, fyllingsarbeider, elektro- og VA-arbeider og gartnerarbeid.

Tegnet av arkitektteamet Lala/Pushak

Toalettbygget skal støpes og bygges inn i støyvollen mot E6. Mellom… Les videre


Asplan Viak Internet leverer kartløsning til Nye Veier

Nye Veier har behov for et kartinnsynsverktøy som gir god geografisk informasjon for de områdene de har aktivitet. Dette innebærer blant annet å kunne sammenstille egne plandata med data fra NVDB (Nasjonal vegdatabank) og forskjellig kartgrunnlag fra «Norge digitalt».

Web-basert kartløsningen Adaptive

Etter en åpen konkurranse og grundige vurderinger av konkurrende tilbud, har Nye Veier valgt den web-baserte kartløsningen Adaptive fra Asplan Viak Internet.

– Vi ser frem til et interessant samarbeid og ønsker Nye Veier velkommen… Les videre


Staten vant prinsippsak om erstatning for tomtegrunn

Dagens tomteverdi skal legges til grunn for erstatning, sier Høyesterett. Det kan bety lavere erstatninger når Vegvesenet eksproprierer grunn til vegbygging.

– Høyesterettsdommen fra 8. februar vil ha betydning ut over den omtvistede saken, sier sjefingeniør Olaf Ballangrud i Vegdirektoratet. Han har grunnerverv som spesialfelt.

Verdien en vanlig kjøper ville betalt i dag

Striden har enkelt sagt stått om Vegvesenet skal erstatte tomtene med utgangspunkt i verdien en vanlig kjøper ville betalt i dag, eller betale… Les videre


BIM bygger bro

Det er ikke lenger bare Statens vegvesen som bygger veier i Norge. Etableringen av det statlige veiselskapet Nye Veier har skapt endringer i markedet for veiprosjekter. Tidligere tok rådgivende ingeniører som Sweco oppdrag direkte fra byggherren, planla, prosjekterte og laget tegninger som entreprenørene produserte etter. Nå er prosjektene blitt så store at entreprenørene selv tar totalentreprisen, og inngår partnerskap med de underleverandørene som kreves for å prosjektere og legge grunnlag for byggeprosessen.

– Kontraktene blir… Les videre


Stopper arbeidet på fv.822 Fiskfjordelvbru

Det var sommeren 2014 at det ble oppdaget en utglidning i brufundamentet på fv. 822 Fiskfjordelv bru, og brua har siden da vært stengt for all trafikk. I påvente av at det skulle planlegges og finnes penger til en ny bru, har vegen vært lagt over en midlertidig bruløsning.

Vannkilde i bakken

Arbeidet med ny bru startet høsten 2016, og etter å ha revet den gamle brua satte entreprenøren i gang med å grave plass for… Les videre


Våtere klima og rust utfordrer E6 på Romerike

– Vi har allerede gjennomført en «total» oppussing av dreningssystemet på strekningen på E6 mellom Jessheim og Kløfta. I dag holder vi på med rehabilitering og ny drening mellom Kløfta og Grankrysset. Dette arbeidet blir ferdig neste år. Og i disse dager er vi i full gang med å engasjere ny entreprenør for strekningen Grankrysset og Skedsmokrysset, forteller en engasjert seksjonsleder Bjørn Kåre Steinset i Statens vegvesen.

De aller fleste trafikantene på strekningen strekningen mellom… Les videre