Arkiv for: Vei

Mer enn “bare en bro”

Broen, som er ca 2,7 km lang og 210 meter høy, er Storbritannias høyeste og verdens lengste skråstagbru med tre tårn. Broen blir umiddelbart en av Skottlands viktigste transportforbindelser.

Queensferry Crossing kommer til å avlaste den eksisterende broen Forth Road Bridge som opprinnelig ble konstruert for 11 millioner biler per år, men som nå har en over dobbelt så stor belastning årlig (24 millioner).

Innovativ design

Det visuelt dominerende elementet ved Queensferry Crossing erbroens innovative kabeldesign…. Les videre


Digitaliseringen gjennomsyrer byggenæringen

– Våre åpne standarder forandrer næringen på alle plan. På årets konferanse så vi nærmere på hvordan man med både enkle og avanserte midler kan forenkle og effektivisere en rekke prosesser, systemer og arbeidsflyt, forteller Anstein Skinnarland, daglig leder i buildingSMART Norge. Skinnarland synes det var gode foredrag og bra engasjement blant de 150 oppmøte på årets konferanse.

– Det er spennende å se at det skjer så mye ute i næringen. Nå er det… Les videre


Folk er lei av dårlige veier

– Disse to områdene er de klare vinnerne blant folk, og det de vil at politikerne skal satse mest på, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Etterspørselen etter et godt kollektivtilbud har økt siden NAFs forrige befolkningsundersøkelse for to år siden. I 2015 svarte 62 prosent at de ville prioritere kollektivtransport, mens i 2017 er tallet 65. Prioriteringen av veivedlikehold har derimot gått noe tilbake fra 56 til 51 prosent. Satsing på jernbane har… Les videre


Viktig milepæl i reformarbeidet nådd

– Vi ser lys i tunnelen i arbeidet med bompengereformen. Forberedelsene er allerede godt i gang, men for at vi skal få full effekt av arbeidet er vi avhengig av at alle fem selskaper har signert avtalene sine med staten. Det regner vi med vil skje i løpet av høsten, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Det var de to bompengeselskapene Fjellinjen og Vegamot, som er lokalisert henholdsvis… Les videre


Veiforfall helt i det blå

Kronikk av Trond Johannesen, Administrerende direktør i MEF.

Politikere har en tendens til å prioritere nyinvesteringer fremfor vedlikehold av eksisterende infrastruktur. Tendensen er ikke særnorsk. Eksempelvis står både Tyskland og USA overfor tilsvarende utfordringer. Solberg-regjeringen fortjener skryt for å ha løftet vedlikehold på prioriteringslisten, og for første gang på lang tid er forfallet på riksveinettet redusert. Når det gjelder fylkesveiene synes imidlertid framtidsutsiktene å være helt i det blå.

I etatsforslaget til Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 anslår… Les videre


Mulighet for store kostnadskutt i norsk veibygging

Dette er gode tall. Det er viktig å bygge ut nye motorveistrekninger for å bedre framkommeligheten og styrke trafikksikkerheten. Samtidig er vi i er opptatt av å få mest mulig vei for pengene. Derfor skal vi fortsette arbeidet med veireform, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I august sendte Samferdselsdepartementet en bestilling til Statens Vegvesen og Nye Veier AS for å se på mulighetene for å redusere kostnadene tilknyttet utbyggingen av… Les videre


Forbereder ny Skarvbergtunnel til 2021

Det er montert ny høyspentlinje fra Storvikhøyda til Fløytvika. Like ved E69 i Fløytvika er byggearbeidet for ny transformatorstasjon påbegynt. Denne stasjonen skal etter hvert gi strøm både til Skarvbergtunnelen og til eksisterende rassikringstunnel i Ytre Sorvik, nord for Fløytvika. Montering av jordkabel langs E69 pågår nå, både i nordlig og sørlig retning. I tillegg skal det monteres ny fiberlinje for datakommunikasjon fra Smørfjord til Skarvbergtunnellens sørside. Dette arbeidet pågår også nå.

Det er Repvåg… Les videre


Bred og dyp utredning om Hadselfjorden

Det er Samferdselsdepartementet som har gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede framtidig kryssing av Hadselfjorden.

I tillegg til møter med kommuner, næringsliv og andre interessenter, er konsulentfirmaet Menon Economics engasjert til å se nærmere på hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil ha for tilbudene innen helse, utdanning og lufthavner i Lofoten og Vesterålen.

Torsdag 31. august holder Statens vegvesen et møte med den politiske ledelsen i berørte kommuner og Nordland fylkeskommune, for å informere om utredningsarbeidet så… Les videre


Signerte storkontrakt med Skanska Norge

Det er Skanska Norge AS som skal bygge den største kontrakten på prosjektet Fv. 17 og fv. 720 Dyrstad-Sprova-Malm: 5,4 km ny fv. 17 mellom Strømnes og Sprova.

Kontraktsummen er på 360 millioner kroner.

– I denne kontrakten inngår bygging av 5,4 km ny veg, to tunneler og to bruer. Vi ser frem til å samarbeide med Skanska Norge AS, sier prosjektleder Jo Bernt Brønstad.

Et stort og viktig vegprosjekt

Regionvegsjef i Statens vegvesen Region midt, Berit Brendskag… Les videre


NCC overtar asfaltfabrikkene til Franzefoss Pukk

Avtalen innebærer at NCC fra 1. september overtar de to asfaltfabrikkene, de ansatte ved fabrikkene og inngår en langsiktig leverings- og leieavtale i de to Franzefoss-anleggene. I avtalen ligger også retten til å etablere asfaltfabrikk på Steinskogen i Bærum når fabrikken i Sandvika skal avvikles i 2019.

– Vi er svært godt fornøyd med å kunne ta over disse to asfaltfabrikkene. Nå skal vi videreutvikle de to fabrikkene i NCC og ta vel imot våre… Les videre


Fremtidens tunnelbelysning blir tryggere og mer kostnadseffektiv

Det er en energibesparende investering som gir lettere vedlikeholdt og mange nye muligheter. Styringssystemene til LED opereres med en luminenssensor ved portalen som justerer lysstyrken inne i tunnelen så overgangen utenifra blir så god som muliG. I tillegg vil systemet kunne endre farge på belysningen for å hindre søvnighet, telle antall passerte biler og varsle fartsoverskridelse med røde lys. Det er til og med mulig å benytte det til lokale wi-fi nettverk som igjen… Les videre


Godt ut i skandinavisk sammenligning

Dette er blant konklusjonene i en sammenligning av kostnader og produktivitet knyttet til bygging av åtte motorvegstrekninger i Norge, Danmark og Sverige. Sammenligningene er gjennomført som et samarbeid mellom vegdirektoratene i de tre landene.

Prosjektspesifikke forhold viktigere enn land

En av konklusjonene i sammenligningen er at det er større kostnadsforskjeller mellom prosjektene enn det er forskjeller mellom landene. De prosjektspesifikke kostnadsforskjellene stammer fra naturgitte forhold som topografi, terreng- og grunnforhold og klima, samt prosjektenes formål og… Les videre


Tester nytt tunnelløp – med tunnelløp

Mandag 4. september er dagen Tromsøs trafikanter har ventet lenge på. Da er to års arbeid nesten ferdig, og du kan kjøre begge løpene i Tromsøysundtunnelen på E8.

Begge er nå lysere og har friskere luft, men framfor alt er tunnelen betydelig sikrere enn da arbeidet startet for to år siden. Med bollefest og tunnelvandring vil Statens vegvesen takke tålmodige trafikanter, og vise fram de mange små og store hemmelighetene i tunnelen.

– Unikt løp i… Les videre


Har norsk vegbygging vært dyr og lite effektiv?

Der forutsetningene er like, er kostnadene om lag de samme.

Vegdirektoratet i Norge, Vejdirektoratet i Danmark og Trafikverket i Sverige har analysert kostnader og produktivitet i vegbyggingen. Resultatene er presentert i denne rapporten.

I en sammenligningen av åtte motorveiprosjekter har Skaberud – Kolomoen på ny E6 i Hedmark de nest laveste kostnadene regnet pr. meter motorveg. Det dyreste er et dansk motorvegprosjekt.

– Mange kan ha dannet seg en oppfatning av at norsk vegbygging… Les videre


Unik samarbeidsavtale: Ny E6 styrker Værnes

Ikke minst vil den doble tunnelen gjennom Forbordsfjellet gi et betydelig masseoverskudd som Nye Veier ønsker å anvende best mulig. At Avinor har behov for slike masser for å videreutvikle flyplassen i tråd med sine overordnede planer, er derfor en vinn-vinn-situasjon for de to største samferdselsprosjektene i Midt-Norge.

 Kan bidra til å framskynde E6

Meningen er å benytte steinmassene i fylling på Langøra sør, men først må tiltaket godkjennes av Stjørdal kommune gjennom kommunedelplanen for dette… Les videre


Kassene som gir grønn bygate

–De er fire meter lange og to til to og en halv meter brede. Mer enn 200 trær plantes ut våren 2019. 14 ulike treslag totalt, men her i siderabattene blir det kun satt ut to slag, alm og lønn, forteller landskapsarkitekt Kirstine Laukli i Statens vegvesen.

Ganske nytt i Norge

Begge tresortene som skal dekorere vegens siderabatter er amerikanske tresorter som ikke er prøvd ut i særlig grad i Norge før. De skal være spesielt… Les videre


Skal gjennomgå prosjekter for kostnadskutt

– Dette er en uvant bestilling. Vi takker for muligheten, sier Bjørne Grimsrud – som er direktør for Styrings- og strategistaben i Vegdirektoratet.

– Vi skal levere godt på Samferdselsdepartementets bestilling. Disse prosjektene er planlagt etter de rammene og forutsetningene som var gitt da. Nå ber Samferdselsdepartementet oss om å gå gjennom prosjektene med andre og endrede forutsetninger.

Gjennomgang

Samferdselsdepartementet har gitt både Statens vegvesen og Nye Veier i oppdrag å gjennomgå på nytt utbyggingsprosjektene E6 Ringebu-Otta… Les videre


Ti land tester vegoppmerking i Norge

Hvert år bruker Vegvesenet om lag 300 millioner kroner på vegoppmerking på riks og fylkesveger.

De neste to ukene blir det mange striper å se langs rv 2 ved Haslemoen nær Våler i Hedmark. På en to kilometer lang strekning skal produsenter fra ti land teste 70 typer vegoppmerking.

Overraskende stor interesse

-Det er overraskende at 14 produsenter kommer, noe som skyldes at dette oppfattes som en seriøs undersøkelse. Produsentene vet også at hvis vegoppmerkinga holder mål… Les videre


Vanskelig å få godkjent nye bolter

– Jo, jeg har forståelse for det, men vi kan ikke godkjenne alt bare fordi det er nytt, sier Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen i Vegdirektoratet. – Det vi bygger skal stå i 100 år. Derfor må vi sjekke kvaliteten nøye.

Minova har søkt Vegdirektoratet om godkjennelse av flere typer GFRP-bolter (Glass Fibre Reinforced Polymer) til bruk som permanent sikring i tunneler og bergrom. De fikk avslag fordi boltene ikke tilfredsstiller Vegdirektoratets krav i forhold… Les videre


Norske vegprosjekter tåler nordisk sammenligning

Vegdirektoratet i Norge, Vejdirektoratet i Danmark og Trafikverket i Sverige har analysert kostnader og produktivitet i vegbyggingen. Resultatene er presentert i denne rapporten.

I en sammenligningen av åtte motorveiprosjekter har Skaberud – Kolomoen på ny E6 i Hedmark de nest laveste kostnadene regnet pr. meter motorveg. Det dyreste er et dansk motorvegprosjekt.

– Mange kan ha dannet seg en oppfatning av at norsk vegbygging har vært dyr og lite effektiv…. Les videre