Arkiv for: Vei

Behov for bedre kartlegging av uregulerte pukkverk

– Myndighetene prioriterer tilsyn og kontroll av ordinære pukkverk. Aktørene som derimot driver med arealarrondering, tomteopparbeidelse og tilgrensende geskjeft registreres ikke som masseuttak, og mangler tilsvarende oppfølging, informerer konsernsjef i Skolt Holding, Øyvind Karlsen.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) opplyser om at mineralloven i utgangspunktet omfatter alle uttak av mineralske forekomster.

– Loven gjelder imidlertid ikke for uttak av mineralske forekomster som hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen. For slike uttak stilles ingen krav om driftskonsesjon. Dette vil typisk være uttak som skjer i forbindelse… Les videre


Vekst til velsignelse og besvær

HVERT DØGN passerer mellom 26 – 27 000 biler (ÅDT) over Sotrabroen, som knytter øyriket sammen med Bergen kommune.

– Det er jo en enorm mengde biler på en tofelts vei, sier Fjell kommunes prosjektleder for Sotrasambandet, Willy Sørensen. Den voldsomme befolknings- og næringsveksten har vært en utfordring og har faktisk ikke stagnert, trafikkproblemer til tross. Før broen kom hadde Fjell 6 800 innbyggere, i dag er det over 24 000.

– Det er knapt noen kommune med så stor vekst i Norge, hevder Sørensen…. Les videre


Harde krav om infrastruktur: nabokommuner stopper utbygging

REGULERINGS FORSLAGET omfatter 10 000 boliger i en trinnvis utbygging. Første fase omfatter rundt 2 000 boliger med lav tetthet og bussbetjening. Videre utvikling forutsetter
forlengelse av T-bane, men baneforbindelse er lagt inn først etter 2030.

– Bakgrunnen er at Oppegård kommune mener det ikke er i tråd med areal- og transportpolitikken for regionen, sier planlegger Arild Øien i Oppegård kommune om innsigelsen. Oppegård syntes ikke grunnlaget for kollektivutbygging var ivaretatt med den lave utbyggingstakten som var planlagt.

– Hvis det ikke bygges bane og kollektivt… Les videre


Møreaksen i skjæringspunktet mellom forvaltning og forretning

Konsulentselskapet Deloitte har bidratt til å utrede første fase av et omfattende samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal på vegne av Møreaksen AS, et selskap eid av kommunene og næringslivet i regionen. Kryssing av Romsdalsfjorden var førsteprioritet da fylkeskommunen avleverte høringsuttalelse om E39, siden dette ses på som best egnet til å knytte sammen fylkets største byer. Ytterligere anses offentlig–privat samarbeid (OPS), en strategi for å fasilitere finansiering og bygging av offentlige infrastrukturprosjekter, som en god gjennomføringsform for Møreaksen. Det finnes likevel ingen enhetlig definisjon av OPS-konseptet.

-Det… Les videre


Ny samferdselsdirektør i COWI

Hauer har vært ansatt i Statens vegvesen siden tidlig 1990-tallet, og siden 2010 har han innehatt stillingen som direktør for veg- og transportavdelingen. Før dette var han blant annet distriktssjef for Østfold.

– Over tid har jeg grublet på om det finnes muligheter for meg utenfor etaten. Divisjonsdirektørstillingen i COWI virker som en sjelden og gylden mulighet, så etter 22 år i Statens vegvesen var det på tide å finne på noe nytt, mener Lars Erik Hauer.

Offentlig tungvekter

Med sine over 1100 ansatte innen… Les videre


Vekst i LED-belysning for infrastruktur

– Vi opplever stor økning i forespørsler etter LED-belysning. Jernbaneverket og Sporveien har laget en plan for å effektivisere energiforbruket og går konsekvent over til LED når de skal skifte belysningen, innleder Lars Chr. Oppegaard i Multilux.

Rammeavtale for LED-belysning

Både tuneller og plattformer skal leveres med LED-belysning gjennom åpne konkurranser.

– Vi har en rammeavtale med Jernbaneverket via Solar Norge, og gjør fortløpende effektberegninger på dagens situasjon sammenlignet med overgang til LED. For kunden er… Les videre