Arkiv for: Vei

Ny rapport: Kostnadsanslag for bymiljøavtaler

Gjennomgangen viser at det fortsatt planlegges for mange og store vegutbygginger i byområdene. Det bør gjøres en gjennomgang i de enkelte byområdene der investeringene ses i direkte sammenheng med økt kapasitet for den aktuelle transportformen.

Planlagte kostnader i byområdene gjelder for ulike tidsperioder. Dersom vi fordeler kostnadene per år er det planlagt å investere 2,9 mrd. til kollektivt (uten jernbane) og 0,4 mrd. til sykkel og gange.

Hvis vi forutsetter at all vekst i kollektivreiser… Les videre


Statens vegvesen trenger 1000 milliarder frem mot 2050

– Det er et stort gap mellom dagens standard og det vegnettet vi bør utvikle på sikt, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

Forventet økning i trafikken

Mandag formiddag la Statens vegvesen frem riksvegutredningen. Den omfatter åtte korridorer som er inndelt i 18 ruter på riksvegnettet med et tidsperspektiv fram til 2050. Rapporten handler om hvordan vegnettet bør bygges ut for å tåle forventet økning i trafikken.

Hovedbudskapet fra Statens vegvesen er at Norge bør bygge ut og… Les videre


Sporveiene i kontrakt med Amparo Solutions AB

Første i Norden 

Systemet Amparo leverer kalles flexplanovergangsystemer og vil bli installert som de første i Norden. Systemet er vedlikeholdsfritt og bygget opp av standard industrikomponenter. Sammenlignet med tradisjonelle systemer har flexplanovergangsystemer lavere levetidskostand.

– Vi har i noe tid jobbet med forberedelser for å fornye bomanleggene for trikken, og med denne avtalen er arbeidet i gang, sier konserndirektør for infrastruktur og eiendom i Sporveiene Per Magne Mathisen i en pressemelding.

– De nye bomanleggene som… Les videre


Høyt konfliktnivå i anleggsbransjen

MEF har fått en rekke tilbakemeldinger fra entreprenører som beskriver konfliktnivået som høyt. Samlet omtvistet beløp mellom Statens vegvesen og leverandørleddet er anslått å være i milliardklassen. MEF mener både byggherrene og entreprenørene må ta grep for å redusere antallet tvister og konflikter.

– Det er et for høyt konfliktnivå mellom Statens vegvesen og entreprenørene. Hadde man klart å løse disse konfliktene på en bedre måte kunne man brukt de beste folkene i aktiv… Les videre


COWI skal prosjektere ny Rv 23

Rv 23 er en ny firefelts veg på strekningen mellom Dagslett i Røyken kommune og Linnes i Lier kommune. Veien skal erstatte dagens vei som har dårlig standard og er en miljøbelastning for de som bor langs denne.

Dagens strekning oppfyller heller ikke gjeldende krav til vegbredde, kurvatur, avkjørsler, kryssløsninger og fartsgrense. Dagens lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk skaper store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for beboere i området.

Den nye vegstrekningen er en del av kompletteringen av Rv…. Les videre


Brann i Bolidens Garpenberg gruve slukket

Redningstjenesten brukte termografiske kamera for å finne brannstedet og slukket brannen innen 12:00. Over 160 gruvearbeidere ble evakuert uten skader.

Ifølge selskapet var det en utfordring at brannstedet lå så langt under bakken. Ved hjelp av røykdykkere lokaliserte de brannen i en container på nivå 826.

– Ventilering ved gruvebrann er sammensatt av flere komponenter. Vi leverer ventilasjonsrørene som transporterer frisk luft til produksjonsområdene. Sammen med ventilasjonssjakter og mekaniske skillevegger kan operatøren fordele frisk luft ut… Les videre


Vekst i bruk av droner og multikoptere

Droner har lenge vært brukt til kartlegging av vei- og jernbaneprosjekter, men ubemannede fly kan også brukes til oppgaver innen landbruksplanlegging, feilsøking på kraftlinjer, landoppmåling, telling av trær og søk i skredområder. Reduserte kostnader, mer detaljert datagrunnlag, og redusert risiko for arbeidere er noen av mange fordeler ved bruk av droner.

Vekst i bruk av droner i flere bransjer

Selskapet Norgeodesi har levert avansert løsninger for slike oppgaver siden 2012 og opplever økt etterspørsel etter… Les videre


Vellykket sprenging av Skjeggestad bru

Sprengingen av Skjeggestad bru har vært teknisk utfordrende, hvor det viktigste har vært å ivareta sikkerheten for alle som så langt har arbeidet med prosjektet. Selskapet AF Decom gjennomførte sprengningen.

Før sprengingen ble det lagt ut om lag 2000 kubikkmeter med løse Leca-kuler under den delen av brua i sørgående løp som ble sprengt. Leca-kulene fungerte som puter for bruelementene når de falt ned ved sprengningen. Det har ikke vært mannskaper under brua i forberedelsene.

Alt arbeid under… Les videre


Første store veiprosjekt med LED-belysning på E-134

I følge Enova er det foreløpig bare 21 kommuner som har benyttet seg av Enovas støtteordning for LED-belysning. Erfaringene med utskifting til LED er gode og teknologien har gjort store fremskritt de siste årene, da både levetiden og lyskvaliteten stadig forbedres.

Multilux leverer komplett belysning for alt fra kommunale gang- og sykkelveier, til store nasjonale stamveiprosjekter. Deres siste store prosjekt er levering av LED-belysning for E-134 ved Kongsberg og Hokksund.

– Vi leverer utendørsbelysning, gatelys,… Les videre


Installerer DAB i alle tunneler

Det er stort fokus på omlegging til digital radio (DAB), og det riksdekkende FM-nettet kan komme til å bli slukket allerede i 2017. Statens vegvesen er derfor i gang med å oppgradere alle kringkastingsanlegg i tunneler til å sende DAB-signaler.

– Av sikkerhetshensyn skal det være kringkastingsanlegg i alle tunneler over en viss lengde. Når FM-nettet legges ned er det viktig at radioutstyret i disse tunnelene er oppgradert til DAB, sier prosjektkoordinator Ole Laurits… Les videre


Nye tanker om sanntidssystemer for kollektivtrafikken

Kollektivt har bransjen klart å levere det meste av funksjonalitet som kreves for en vellykket drift av kollektivtransporten. Dette inkluderer løsninger for planlegging, billettering, sanntidsinformasjon, kontroll og rapportering. Det er likevel et urealisert potensiale i å gjøre produktene mye enklere og bedre tilgjengelige for alle.

Thomas Bach Petersen, Product Manager hos FARA, forteller: «Vi gjorde en analyse av produktene på markedet, både våre egne og konkurrentenes, og innså at de alle var svært komplekse når det… Les videre


Svøpes i betongelementer

Det bygges for tiden nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, og tanken er fra Jernbaneverkets side at dette skal gjøre reisen mellom Drammen og Porsgrunn mer effektiv og miljøvennlig. Den dobbeltsporede jernbanetunnelen på 12,3 km, som i vinter fikk navnet Holmestrandporten, vil utgjøre en elementær del av denne forbindelsen. Den fire km lange Sjøskogentreprisen på midtre del av parsellen mellom Holm i Sande kommune og Holmestrand er dermed en ren tunnelentreprise, og arbeidet utføres her av entreprenøren Leonhard Nilsen & Sønner (LNS).

– Vi har arbeidet på strekningen… Les videre


Bekkelukking i plast

Da Fylkesvei 39 ved Skatval i Nord-Trøndelag skulle utbedres, utlyste byggherren, Statens vegvesen, anbud på oppdraget. Entreprenør Letnes vant anbudet og de valgte Brødrene Dahl som grossist, mens Wavin stod for rørleveransen.

Prosjektet bestod blant annet av utskifting av stikkrenner, og i tillegg skulle en bro over en bekk rives og erstattes med et rør i dimensjon 3000 mm.

– I denne omgang er det bekkelukkingen som gjør prosjektet spesielt. Det er for øvrig første gang vi leverer Wavin XL med diameter 3000 mm… Les videre


Veiplanlegging på to dager

– Dette var et eksperiment for å illustrere hvordan man kan jobbe i fremtiden. Vi startet opp i 9-tiden og jobbet i 7-8 timer med en motorveistrekning på 20 km. Parsellen startet litt nord for Haugesund og endte ved Førde i Sveio kommune, opplyser Jan Erik Hoel, konsulent hos Vianova Systems.

Trenger offentlig endring

Av de 330 deltakerne på brukerkonferansen i Haugesund fikk man samlet 16 eksperter til simuleringen. Vianova Systems BIM-løsning, NovapointDCM og den skybaserte samhandlingsløsningen QuadriDCM var verktøyene som ble benyttet. De deltakende samlet seg… Les videre


Sweco satser på tidlig faseoppdrag med suksess

– Det er i tidlig fase man setter agendaen. Tradisjonelt sett har vi arbeidet mye med detalj- og byggeplaner, da er mye av konseptet løst og rammene lagt. Det er spennende å se at prosjektene våre realiseres, men når vi kommer tidligere inn, får vi være med på å forme byen på en annen måte. Kommer vi inn på et senere punkt i arbeidet, er forutsetningene i mye større grad gitt. Oppdrag i tidlig fase er helt klart noen av de mest… Les videre


Behov for bedre kartlegging av uregulerte pukkverk

– Myndighetene prioriterer tilsyn og kontroll av ordinære pukkverk. Aktørene som derimot driver med arealarrondering, tomteopparbeidelse og tilgrensende geskjeft registreres ikke som masseuttak, og mangler tilsvarende oppfølging, informerer konsernsjef i Skolt Holding, Øyvind Karlsen.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) opplyser om at mineralloven i utgangspunktet omfatter alle uttak av mineralske forekomster.

– Loven gjelder imidlertid ikke for uttak av mineralske forekomster som hovedsakelig er en del av annen utnyttelse av grunnen. For slike uttak stilles ingen krav om driftskonsesjon. Dette vil typisk være uttak som skjer i forbindelse… Les videre


Vekst til velsignelse og besvær

HVERT DØGN passerer mellom 26 – 27 000 biler (ÅDT) over Sotrabroen, som knytter øyriket sammen med Bergen kommune.

– Det er jo en enorm mengde biler på en tofelts vei, sier Fjell kommunes prosjektleder for Sotrasambandet, Willy Sørensen. Den voldsomme befolknings- og næringsveksten har vært en utfordring og har faktisk ikke stagnert, trafikkproblemer til tross. Før broen kom hadde Fjell 6 800 innbyggere, i dag er det over 24 000.

– Det er knapt noen kommune med så stor vekst i Norge, hevder Sørensen…. Les videre


Harde krav om infrastruktur: nabokommuner stopper utbygging

REGULERINGS FORSLAGET omfatter 10 000 boliger i en trinnvis utbygging. Første fase omfatter rundt 2 000 boliger med lav tetthet og bussbetjening. Videre utvikling forutsetter
forlengelse av T-bane, men baneforbindelse er lagt inn først etter 2030.

– Bakgrunnen er at Oppegård kommune mener det ikke er i tråd med areal- og transportpolitikken for regionen, sier planlegger Arild Øien i Oppegård kommune om innsigelsen. Oppegård syntes ikke grunnlaget for kollektivutbygging var ivaretatt med den lave utbyggingstakten som var planlagt.

– Hvis det ikke bygges bane og kollektivt… Les videre


Møreaksen i skjæringspunktet mellom forvaltning og forretning

Konsulentselskapet Deloitte har bidratt til å utrede første fase av et omfattende samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal på vegne av Møreaksen AS, et selskap eid av kommunene og næringslivet i regionen. Kryssing av Romsdalsfjorden var førsteprioritet da fylkeskommunen avleverte høringsuttalelse om E39, siden dette ses på som best egnet til å knytte sammen fylkets største byer. Ytterligere anses offentlig–privat samarbeid (OPS), en strategi for å fasilitere finansiering og bygging av offentlige infrastrukturprosjekter, som en god gjennomføringsform for Møreaksen. Det finnes likevel ingen enhetlig definisjon av OPS-konseptet.

-Det… Les videre


Ny samferdselsdirektør i COWI

Hauer har vært ansatt i Statens vegvesen siden tidlig 1990-tallet, og siden 2010 har han innehatt stillingen som direktør for veg- og transportavdelingen. Før dette var han blant annet distriktssjef for Østfold.

– Over tid har jeg grublet på om det finnes muligheter for meg utenfor etaten. Divisjonsdirektørstillingen i COWI virker som en sjelden og gylden mulighet, så etter 22 år i Statens vegvesen var det på tide å finne på noe nytt, mener Lars Erik Hauer.

Offentlig tungvekter

Med sine over 1100 ansatte innen… Les videre