Arkiv for: Vei

3000 villrein nær riksveg 7

Stenging vil kunne tilrådes

Miljødirektoratet ga mandag Statens vegvesen beskjed om at tre villreinflokker på til sammen omtrent 3000 dyr oppholder seg noen kilometer sør for seg riksveg 7.

Etatene har derfor økt beredskapen og intensivert overvåkningen av villreinen i området. For å redusere sjansen for å skremme villrein er det innført stans forbudt mellom bommene på Haugastøl i øst og Maurset i vest. Målet er at villreinen ikke skal skremmes av trafikken på riksveg 7,… Les videre


Tilsammen 600 km firefelt på vegnettet

I statsbudsjettet for 2015 står det: Ved utgangen av 2015 vil mer enn 600 km av riksvegnettet være firefelts veg, noe som utgjør om lag 50 prosent av et totalt behov på om lag 1 200 km for å oppfylle krav fastsatt i vegnormalene.

Torsdag 3. desember åpnet ny rv. 22 på Fet i Akershus. Dermed har Statens vegvesen utført halvparten av den planlagte firefeltsutbyggingen.

Godt tempo

– Det er vel verdt å dvele ved dette, sier vegdirektør… Les videre


Vil lage tryggere og bedre veier

Konsulentfirmaet Exact, lanserer en ny tjeneste innen veivedlikehold, Exact Street. Resultatet er mer varige veger, høyere sikkerhet, bedre kjørekomfort, kortere anleggstid og materialbesparelser.

Veier er ofte i dårlig forfatning. Kvalitetsveibygging en vanskelig jobb. Det er også reparasjon av vei. Exact Street gjør veien tryggere med at veiprofilet optimaliseres med tanke på å gi vegkroppen tilbake sin opprinnelige form. Dette høyner trafikksikkerheten og gir en langt jevnere overflate som bedrer kjørekomforten for alle.

Lengdeprofil oppgraderes

Med Exact… Les videre


Stor kontrakt til Asfaltverket Mo

Asfaltverket Mo AS er eid 50 % av Veidekke Industri og 50 % av daglig leder Rune Langfjell. Parsellen som skal asfalteres i ni meters bredde går fra Finneidfjord sør for Mo i Rana til Bolna på Saltfjellet i Nordland.

– Vi er stolte over å ha inngått det som meg bekjent er Norges største asfaltkontrakt. Her skal det tenkes nytt og langsiktig med hensyn til kvalitet, driftssikkerhet, slitasje og ikke minst på miljøsiden. Vi… Les videre


Prøveordning uten bompengebetaling

– Vi har merket oss at det er noe lokal misnøye med det bompengeopplegget som nylig er satt i verk for Tresfjordbrua, og som ble lagt til grunn da Stortinget i 2012 behandlet prosjektet E136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Med en prøveordning imøtekommer vi kritikk fra lokalbefolkningen rundt Tresfjorden, samtidig som vi oppretttholder et bomfritt alternativ for befolkningen i Vågstranda ved kjøring rundt fjorden.

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i forbindelse med at Samferdselsdepartementet har… Les videre


Hydrogenkjøretøy – stort potensial i transportsektoren

Dette skriver Eiliv Flakne, Kommunikasjonssjef i Enova i sitt blogginnlegg.

Utslippsfri transport

Hydrogen kan bli viktig på veien mot en utslippsfri transport. Det er imidlertid et godt stykke fram til hydrogen er like modent i markedet som batterielektriske biler, og antallet fyllestasjoner er ikke eneste hinder på veien.

Liten tilgang på hydrogenkjøretøy

Markedet for hydrogen i transportsektoren er i dag lite, blant annet på grunn av liten tilgang på hydrogenkjøretøy globalt. Det finnes i dag kun… Les videre


E18 – Flere ulykker i anleggsperioden

Egen risikovurdering

En ny rapport fra TØI viser at anleggsarbeidet i forbindelse med utbyggingen av E18 mellom Gulli og Langåker i Vestfold medførte store utfordringer for trafikksikkerheten. I forbindelse med Statens vegvesen, Region Sør, sin egen risikovurdering som ble gjort i forkant av anleggsarbeidet ble det avdekket en rekke konkrete risikofaktorer. Det ble også definert mål for trafikksikkerheten. Effektive tiltak for å redusere risikoen ble vurdert som svært kostnadskrevende og en del av tiltakene… Les videre


Hålogalandsbrua – Svimlende store dimensjoner

Hålogalandsbrua blir med sine ca 1350 m norges lengste hengebru. Erik Sundet, COWIs prosjektleder, betegner Hålogalandsbrua som en skikkelig godbit for en bruingeniør, med en rekke utfordrende aspekter og interessante utfordringer.

– Slanke tårnkonstruksjoner med total høyde på over 200 meter fundamentert på 30 meters vanndyp, store kabelspenn med en smal brukasse utsatt for aerodynamiske effekter, samt forankring av store krefter i berg, for å nevne noen, forklarer Sundet.

Stor samfunnsøkonomisk gevinst

I tillegg til å… Les videre


Universell utforming av Nansetgata i Larvik

Asplan Viak har jobbet med forprosjekt, reguleringsplan, og byggeplan for å utbedre Nansetgata. Dette er ett av mange oppdrag selskapet har gjennom rammeavtaler med Statens vegvesen Region sør. Strekningen er på 1,5 kilometer og strekker seg fra biblioteket i sentrum og nordover forbi Nanset barneskole til rundkjøringen ved Hovlandbanen. Gata er svært trafikkert med ca. 10.000 kjøretøy i døgnet.

Ulykkesbelastet

Nansetgata har vært en av Vestfolds mest ulykkesbelastede strekninger med en ulykkesfrekvens som ligger 76 prosent… Les videre


AF Gruppen bygger fylkesvei 32 i Porsgrunn

Fylkesvei 32 Gimlevegen-Augestadvegen (Lilleelvkrysset) er det største vegprosjektet i bypakke Grenland. Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise og omfatter prosjektering og bygging av ny fylkesveg mellom jernbanen og boligbebyggelsen.

Grunnforholdene er vanskelige og Statens vegvesen ønsket entreprenørenes forslag til teknisk løsning. AF Gruppen og Norconsult har i nært samspill med Statens vegvesen gjennom prosedyre for konkurransepreget dialog utviklet den tekniske løsningen.

Avtalen har en verdi på ca. MNOK 230 eks. mva. Etter en planleggings- og prosjekteringsperiode… Les videre


E6 Trondheim – Mange tilbud på storkontrakt

– Det var veldig jevnt, og vi er godt fornøyd med å ha fått så mange tilbydere, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Tilbudene skal nå kontrollregnes og all dokumentasjon gjennomgås, før vi velger entreprenør.

Byggestart tidlig i 2016

Vi regner med at entreprenøren kommer i gang tidlig i 2016. Våren 2019 skal vegen være ferdig hvis alt går som planlagt.

Store mengder myr og leirmasser som skal flyttes. På Klett er det mektige kvikkleireforekomster som krever stabilisering. De utfordrende… Les videre


Bommene kommer høsten 2016

Q-free ASA leverte det beste tilbudet på 27 millioner kroner eks/mva. I tillegg til de teknologiske løsningen inneholder også prisen drift og vedlikehold. Bygging av bomstasjonene starter opp i løpet av mars/april 2016, mens selve innkrevingen starter opp i perioden september/november samme år.

I juni i år ble Bypakke Grenland fase 1 vedtatt i Stortinget og i de ulike kommunestyrene, samt fylkesting. Totalt skal det investeres 2,67 milliarder kroner gjennom Bypakke Grenland. Dette skal… Les videre


E6 – firefelts veg med stamvegstandard

– Det er bra at vi nå kommer i gang med andre byggetrinn for E6, sier prosjektleder Almar Aronsen i Statens vegvesen. Første byggetrinn, E6 Sentervegen – Tonstad, ble ferdig i oktober 2013.

Hele strekningen på 8 km er lyst ut som en stor kontrakt. I tillegg er det en egen kontrakt med bygging av jernbanebru over E6.

Største enkeltprosjekt i Miljøpakken

Kostnaden er beregnet til 2,5 milliarder kroner, og er det største enkeltprosjektet som Miljøpakken… Les videre


Formidabel vekst innen veibelysning med LED

Stort marked for LED-basert veibelysning

I forbindelse med “International Year of Light and Light-based Technologies” i regi av FN arrangerte den amerikanske ambassaden i Oslo i samarbeid med EnergyOptimal et møte for bransjen i Norge. EnergyOptimal har opplevd en formidabel vekst de siste årene og har installert mange tusen LED armaturer i Norge.

– Vi har hatt stor suksess med LED-basert veibelysning. Veibelysning er et av de første områdene hvor markedet har tatt til seg teknologien…. Les videre


Klart for kontrakt om Bøkfjordbrua

Arbeidsfellesskapet mellom altafirmaet og det tyske firmaet leverte det laveste tilbudet da tilbudsfristen gikk ut for vel tre uker siden. HAK Entreprenør AS lå lavest på pris også i den første anbudskonkurransen, som Statens vegvesen avlyste på grunn av mangler i konkurransegrunnlaget.

Klagefristen er nå ute, og avdelingsdirektør Bjørg-Anita Joki i Statens vegvesen i Finnmark regner med at den formelle kontraktsinngåelsen kan skje i løpet av kort tid. Kontraktssummen er på nær 117 millioner… Les videre


Brattlitunnelen er ferdig

17. januar 2013 tok et vogntog lastet med brunost fyr inne i tunnelen. Det brant kraftig i nesten fire døgn, og tunnelen fikk store skader. Blant annet gikk varmen hardt ut over fjellet i tunnelen, og før man kunne begynne å vurdere reparasjonsarbeid ble det satt i gang et omfattende sikringsarbeid med å renske løse steinmasser og sette inn bolter, for å sikre fjellet.

Tunnelen var helt stengt i drøye fire uker før den åpent… Les videre


Lars Aksnes åpnet Heimdalsvegen

Det er viktig bygge gode anlegg. – Heimdalsvegen er en stor satsing på sykkel og gåing, men slik må satsingen være hvis vi skal lykkes med å få flere til å sykle og gå. Sykkelanlegg har høg prioritet i neste nasjonale transportplan, sa Lars Aksnes.

Når vi bygger riksveg i tettbygd strøk skal det alltid lages tilbud til de som går og sykler. – Heimdalsvegen er det første eksemplet på at gang- og sykkelvegen er ferdig… Les videre


Begynt med oppgradering av Tromsøysundtunnelen

– Vi har tatt ned alt av kabelbruer i taket av tunnelen og startet med montering av ny kabelbru fra Tomasjordsida.  Vi har også demontert lys og vifter, og akkurat nå driver vi med demontering av nødlys, SOS-telefoner og brannslukningsutstyr, sier Eirin Blix, prosjektleder for Tromsøysundtunnelen.

Det går med andre ord i full fart framover med oppgradering av tunnelen. Men det er et omfattende arbeid når vegbanen må graves opp og utstyret demonteres.

– En fjerdedel… Les videre


Rehabiliteringsstart av nordgående krabbeløp i Fosskoll-tunnelen

På grunn av sprengningsarbeider vil det bli perioder med kortvarig stans av trafikken på E18 ved Fosskollen i Lier i de nærmeste ukene frem mot jul.

På dager med mye trafikk må trafikantene regne med forsinkelse på inntil 15 minutter som en følge av kødannelser. Dette er aktuelt på dagtid mellom kl. 10 og 14. På kveldstid mellom kl. 21 og 23 vil forsinkelsen være noe mer kortvarig.

De korte stengingene er av hensyn til… Les videre


Byggestart – Bodø-tunnelen og Bodø-vei

– Vi skal i gang med et omfattende arbeid som vil merkes av alle trafikanter, og vi forbereder oss godt på det som blir en krevende oppgave, sier prosjektleder Odd Inge Bardal i Bypakke Bodø.

Den første tida vil det meste av aktiviteten foregå ved siden av dagens veg, med graving og fjerning av jordmasser flere steder. Entreprenøren skal også lage riggområder.

– Vi skal først bygge i Olav V gate, som skal utvides til… Les videre