Arkiv for: Infrastruktur

Nexans er med i Europas største vindkraftprosjekt

Roan vindpark er en av seks vindparker som inngår i Fosen Vind DAs utbygging av Europas største landbaserte vindkraftprosjekt i Midt-Norge. Når hele prosjektet er ferdig, vil disse vindparkene med 278 vindturbiner produsere fornybar strøm tilsvarende behovet til 170 000 norske husstander.

Roan vindpark med sine 71 vindturbiner skal etter planen stå ferdig i 2018 som den første i rekken av de seks vindparkene.

Leveransen starter i april

Linka AS er ansvarlig for å utføre de… Les videre


Nye kabeltunnel på plass i Oslofjorden

Fire nye muffestasjoner skal forbinde nye og sterkere sjøkabler over indre Oslofjord, og siden høsten 2015 bygger NCC både stasjoner og tilhørende infrastruktur i strandsonen på begge sider av fjorden i Hurum og Vestby.

I februar kom siste kulvertelement for kabelkanalene på plass på sjøbunnen på Brenntangen i Hurum, og dermed er en viktig milepæl nådd i prosjektet som NCC utfører på oppdrag for Statnett SF.

– For NCC er det en milepæl når alle ni… Les videre


Slik kan Lysaker bli

De to kommunene og Statens vegvesen gikk i 2016 sammen om å utarbeide en mulighetsstudie for hvordan Lysaker både kan bli et attraktivt byområde og et godt kollektivknutepunkt. Studien viser at dette er mulig, og at Lysaker kan bli det nye store kollektivknutepunktet i vest med urbane kvaliteter og åpne linjer ut mot Lysakerelva og fjorden.

Enklere for kollektivreisende

Det «nye» Lysaker skal gjøre det enkelt å reise kollektivt, med langt bedre forbindelser mellom tog, bane… Les videre


Leca kan bidra til å redusere flom og oversvømmelser

Oddvar Hyrve, Senior Project Manager i Leca Norge AS sier at grønne tak med Leca kan bidra til å redusere de stadig mer omfattende flomproblemene som forårsakes av klimaendringer.

– Dette gir god fordrøyningseffekt, reduserer avrenningsintensiteten og forsinker og holder tilbake vann. I tillegg byr de på trivelige, økologiske og anvendelige grønne lunger i tette byområder, sier han.

De store byene vokser og blir tettere bebygget, det blir færre og mindre åpne og grønne plasser, noe… Les videre


Første skuddsalve ved færøyiske milliardprosjekt

Hele 2,6 MDKK har Færøyene lagt på bordet for to undersjøiske tunneler på 11,2 og 10,5 kilometer og er Færøyenes største infrastrukturinvestering noensinne. For enkelte vil reisetiden frem og tilbake til hovedstaden Torshavn bli kortet ned med opp til 1,5 time.

– Dette tunnelprosjektet er stort for lokalsamfunnet og stort for Færøyene som helhet og kommer til å endre hverdagen til vi som bor her på en positiv måte. Vi har sett frem til… Les videre


Veidekke bygger Nordens største vindkraft

– Vi er stolte over å ha blitt valgt og glad for å få være med på byggingen av nok et vindkraftprosjekt, dette blir det fjerde i rekken for oss i løpet av de siste årene. Byggingen av vindparker er viktige og fremtidsrettede oppdrag, og vi gleder oss stort over å ta del i det grønne skiftet i Midt-Norge sammen med Statkraft og Fosen Vind, sier avdelingsleder Erik Eiane i Veidekke.

Nordens største vindpark… Les videre


Vil bygge havvind-øy i Nordsjøen

Det nederlandske kraftselskapet TenneT har en visjon om en storskala produksjon og distribusjon av vindkraft i Nordsjøen. Planene inkluderer byggingen av en øy, som skal koble sammen flere vindparker. TenneT ser for seg en øy med modulær struktur, med hver modul som dekker ca 6 km². Det skal gi plass for tilkobling av omtrent tretti gigawatt offshore vindkraft. Øya kan utvides med en eller to moduler av 6 km² hver. Kraften skal fordeles og… Les videre


Økende skredfare i vinterferien

Varsom.no melder at faregraden trolig vil øke til 2- moderat, og 3-betydelig i flere deler av Sør-Norge på lørdag. Vinterferien står for tur og mange legger ferien til fjellet. Etter en hittil snøfattig vinter minner Snøskredvarslingen om at det er viktig å sjekke skredvarselet før du drar ut på tur.

– Det har lenge vært rolige skredforhold i Sør-Norge, men nå er det meldt snø i helgen. Derfor er det viktig å øke… Les videre


Gammelbrua på Hell lever videre

Firmaet AF Decom as er tildelt entreprisen for riving av den gamle brua. Kontrakten er på 9 millioner kroner. Arbeidene er i gang, og det er forventet at bru-spennene er bragt til land innen uke 8. Brufundamentene i elva skal også demonteres og fjernes i løpet av vinteren.

Den gamle brua ble bygget mellom 1898 og 1902 og skal nå altså demonteres i sin helhet. Det betyr at det skal fjernes både bru, sviller, skinner,… Les videre


Bruk av Gemini Terreng i flom- og skredsikring

NVE har ansvaret for å forvalte Norges vann- og energiressurser. De skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare. Sikringstiltak mot flom og skred er en betydelig del av NVEs kompetanse- og ansvarsområde.

I dette prosjekteringsarbeidet ble Gemini Terreng et viktig verktøy. Løsningen har vært NVEs hovedverktøy for prosjektering siden 2007 og i dag er alle som jobber med prosjektering i NVE aktive brukere av løsningen. I… Les videre


Inngått avtale om mottakskontroll av RAN dokumentasjon

Det nordisk konsernet som tilbyr tekniske konsulenttjenester til kunder innen områdene bygg og eiendom, energi, industri og infrastruktur, har nå inngått avtale med Telenor Norge om mottakskontroll av nettdokumentasjon. Rejlers omsatte i 2016 for 2,3 milliarder kroner og aksjen er notert på Nasdaq Stockholm.

En verdi på 15 millioner kroner

Kontrakten gjelder for et år, med intensjon for ytterligere ett pluss år, og kan ha en verdi på 15 millioner kroner.

– Oppdraget er ett av flere Rejlers… Les videre


Det gjelder å få vann på mølla

– Det finnes flere markeder å gå etter. Men alle kraftprodusenter som ønsker seg tilgang til en tidevannsressurs vil være en potensiell kunde. Det er et veldig spesielt marked for tidevannskraft i Storbritannia, og det blir nok vårt viktigste marked på kort sikt. De har gode støtteordninger til aktive kraftanlegg der borte. Interessen er der. Vi har allerede snakket med noen aktører, forteller teknisk leder i Norwegian Ocean Power, Kent Thoresen.

Norwegian Ocean Power utvikler… Les videre


Må forberede seg på mer nedbør og regnflommer

– I Østfold vil klimaendringene særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann, sier Dagrun Vikhamar Schuler, klimaforsker ved NVE og Meteorologisk Institutt.

Det forventes flere og større regnflommer, og i mindre bekker og elver må man forvente en økning i flomvannføring. Slike hendelser kan oftere føre til problemer med flom- og jordskred.

Fortsetter klimagassutslippene å øke som nå, vil vi ved slutten av århundret få kraftig nedbør, oftere og… Les videre


Renseanleggene blir energinøytrale

De kommunale vann- og avløpsvirksomhetene kjøper om lag 850 GWh energi årlig, noe som tilsvarer 11 % av energibruken i kommunal sektor. Det er estimert at vann- og avløpsanleggene har et energipotensiale på over 1 TWh, hvorav 20 % kan hentes ved energieffektivisering i anleggene.

– De øvrige 80 % kan man få gjennom produksjon av biogass fra slam, energi fra avløpsvannet, gjennom varmepumper og mikrokraft fra vanndistribusjonssystemet, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Fornuftig… Les videre


Vil nå flere brukere gjennom ny geoportal

Det skjer gjennom utviklingen av en ny geoportal.

Fra før av er over 600 statlige etater, kommuner og fylkeskommuner samt noen andre aktører involvert i samarbeidet Norge digitalt, med utveksling av geografisk informasjon på geonorge.no som en viktig oppgave.

Nå er Norge digitalt sitt arbeid med en ny, utvidet og forbedret geoportal godt i gang, under ledelse av Kartverket. Parallelt med dette jobber Samordningsgruppen for geografisk informasjon, som er det utøvende organet og beslutningsmyndighet for partene… Les videre


Grønt lys for Åseralprosjektene

– I tillegg til økt effekttilgang og produksjon i regionen består prosjektet av flere risikodempende tiltak, sier konserndirektør Jan Tønnessen i Agder Energi Vannkraft.

Åseralprosjektene består av følgende fem delprosjekter: Nytt aggregat i Skjerka kraftverk, ny dam Langevatn, ny overføringstunell fra Langevatn til Nåvatn og to nye kraftstasjoner.

Nytt aggregat i Skjerka kraftstasjon

Da Skjerka ble bygd på 90-tallet ble det lagt til rette for et nytt aggregat, og i løpet av 2017 vil arbeidet med det… Les videre


Byggeprosjekter kan gå i grus

– Organisasjonen er veldig hardt presset. Hvis vi ikke greier å få bukt med denne køen, risikerer vi at store infrastrukturprosjekter kan bli forsinket. Det kan få store konsekvenser, forteller direktør i Direktoratet for mineralforvaltning, Randi Skirstad Grini.

– Byggeråstoff er noe samfunnet har stort behov for, og som vi tar ut i et veldig stort volum. Det har lenge vært litt underprioritert. Pukk og grus utgjør en stor del av bergverknæringen, og det er… Les videre


Lyset er den fjerde dimensjonen i arkitekturen

– Lys er den tredje dimensjonen i arkitekturen, forteller lysdesigner Kristin Bredal i Zenisk.

Zenisk ble nominert til Lysprisen 2016 for utarbeidelsen av belysning for Bankplassen i Oslo, Norsk Reiselivsmuseum i Balestrand, lysplan for Smelteverkstomta i Odda og innendørsprosjektet Løren T-banestasjon.

Nylig ferdigstilte rådgiverne lysplan for Kanalen og Nidelva i Trondheim, og har i tillegg detaljprosjektert to områder langs Nidelva. I november startet test av belysning for områdene i Trondheim.

– Hva er god lysbruk?

–… Les videre


Flyttet knuseverk 240 mil fra Finland til Norge

Nå er gjenbruksprosjektet fullført og NCCs nye knuseverk på Gjølme pukkverk er satt i drift. Med en kapasitet på 200 000 tonn/år, skal det nye knuseverket dekke inn den økte markedsetterspørselen etter steinmaterialer som NCC opplever i distriktet.

– Det er et stort behov i markedet her i Orkanger og den økte kapasiteten det nye knuseverket tilfører er kjærkommen. NCCs egne selskaper og underleverandører, samt lokale entreprenører og aktører i betongmarkedet i distriktet vil dra… Les videre


Skal snu opp-ned på det europeiske energimarkedet

I sommer ble det klart at Smart Innovation Østfold sammen med NTNU, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og syv andre europeiske aktører har landet det som er det største, norskledede Horisont 2020 EU-prosjektet innen energi noen sinne. Den totale tildelingen til INVADE er på 125 millioner kroner, hvorav 68 millioner går til de norske partene.

– Det er veldig moro. Jeg tror dette prosjektet vil ha veldig mye å si for det europeiske kraftsystemet, sier… Les videre