Arkiv for: Infrastruktur

Utvikler intelligent strømnett

Strømnettet har begrenset kapasitet, spesielt på vinteren. En av hensiktene med pilotprosjektet er å jevne ut belastningstoppene.

– Vi vil verifisere gjennom lokale tiltak som solceller, batterier og styring av forbruk at det er mulig å redusere eller utsette dyre investeringer i infrastruktur, sier Kjetil Storset, direktør smarte nettløsninger i Powel AS.

Sikkert i skyen

En fersk undersøkelse fra Energi Norge viser at det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. I… Les videre


Ny Markedssjef for Multiconsult

Som markedssjef for det nye forretningsområdet skal han lede og koordinere markeds- og salgsarbeidet på tvers av hele konsernet. I tillegg til stillingen som markedssjef får han en sentral rolle i Multiconsult sitt datterselskap Analyse og Strategi.

Mehammer startet i stillingen 1. april. Han vil jobbe tett med forretningsområdeleder for By & Samfunn, Bjørn Oscar Unander. Sammen skal de styrke Multiconsult-konsernets satsning på urbanisme og byutvikling.

– Med Bent Sverre får Multiconsult en markedssjef med dyptgående… Les videre


Digitalt verktøy for underjordiske tjenester

De norske VA-anleggene skal sørge for rent drikkevann og sikkert avløpssystem for den norske befolkningen. Men Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sine «State of the Nation»-rapporter fra 2010 og 2015 viser at situasjonen under bakken på langt nær er tilfredsstillende. Ifølge Tom Baade-Mathiesen, direktør for VA-divisjonen i Norconsult, representerer norske vann- og avløpsanlegg enorme verdier.

– Men tilstanden er veldig dårlig, spesielt innen avløp. Og det er nødvendig med store oppgraderinger innenfor begge felt. Med den… Les videre


Kåret til verdens ledende vannselskap

Acciona, som i Norge deltar i byggingen av Follo-banen, jobber også med vannprosjekter over hele verden. I begrunnelsen for prisen trekkes spesilet Accions prosjekt i Manila på Fillipinene frem. Her skal selskapet designe, bygge og drifte et anlegg som skal sørge for trygt drikkevann til over seks millioner mennesker.

Over 14.000 bransjefolk fra hele verden

Acciona har i tillegg i løpet av 2016 vunnet kontrakten for det første store avsaltingsanlegget i Qatar som benytter seg av… Les videre


Smart samspill må til for å få smarte byer

– Gode byer skaper trafikk, men trafikk skaper ikke gode byer, sa vegdirektøren da han åpnet Dataforeningens konferanse om «Smartere byer» i Oslo denne uka.

Pådriver

– Statens vegvesen skal være en pådriver for smartere byer. Det påligger oss et stort ansvar, og vi er opptatt av å få til et godt samspill med andre aktører: Dette blir en utfordring som krever samarbeid både mellom myndigheter, private vare- og tjenesteleverandører og innbyggere. Det er viktig å… Les videre


Kontraktsforlengelse ved prestisjeprosjekt

Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.

Devoll Hydropower Sh.A (DHP), et datterselskap av Statkraft AS, har forlenget Multiconsults kontrakt for oppfølging på byggeplassen i forbindelse med vannkraftprosjektet Devoll i Sør-Albania.

Et av verdens ledende rådgivningsmiljøer innen vannkraft

Prosjektet består av vannkraftverkene Banjë og Moglicë. Ved Banjë begynte byggearbeidene i juni 2013 og anlegget ble satt i drift… Les videre


– Vi er veldig prisgitt, de store offentlige byggherrene

Ifølge Henning Fjeldheim, rådgiver på klima, energi og materialer i Skanska, er nettopp de gode erfaringene med BREEAM et insentiv til å kaste seg over det internasjonale, frivillige og markedsdrevne miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL som tar for seg infrastruktur- og anleggsprosjekter.

CEEQUAL ble lansert i Storbritannia i 2004, og eies nå av Building Research Establishment (BRE) som også eier BREEAM. Sertifiseringsordningen blir foreløpig ikke administrert fra Norge, men det jobbes fra flere hold for at dette også… Les videre


Prosjekterer Nordens største vindpark

Storheia vindpark på Fosen-halvøya i Trøndelag er en del av det energiprosjektet til Fosen Vind, og skal bestå av 80 nye vindturbiner levert av danske Vestas. Rambølls tverrfaglige gruppe står for detaljprosjektering av Storheia-utbyggingen, med fag som elkraft, veg og geoteknikk, i tillegg til landskap og miljø.

Erfaring fra onshore vindprosjekter

– Vi har jobbet langsiktig for å sikre oss en posisjon i vindkraftutbyggingen på Fosen. Denne kontrakten viser at vi har lyktes, sier Arne Fredrik… Les videre


Bygger Østerbø kraftverk for 350 millioner kroner

Skanskas kunde er SFE Produksjon som gjennomfører prosjektet i samarbeid med BKK Produksjon.

Kontrakten omfatter driving og sikring av ca. 7,1 km tunnel; boring av fire sjakter; utsprengning av kraftstasjon i fjell, samt betongarbeider i kraftstasjon, portal og i flere inntak oppe i fjellet. Flere av arbeidstedene er veiløse og vil kun ha adkomst med helikopter.

Stor lagringskapasitet og veldig god reguleringsevne

Østerbø kraftverk skal bygges 600 meter inne i fjellet ved Østerbø. Lenger oppe i fjellet… Les videre


Rør kan bli kostnadssluk

Hellevik arbeider ved Swecos bergenskontor. Der har VVS-gruppen gjennomført en rekke prosjekter for borettslag som ønsker tilstandsrapporter, løsningsforslag, byggeledelse og annen profesjonell bistand til utbedring av røropplegg.

– På 1960 og 70-tallet var det byggeboom for blokkleiligheter, og de store borettslagene ble etablert da. Gjennom årenes løp har byggene fått nye fasader, heiser og altaner, men de tekniske anleggene – byggenes blodårer – er det ikke gjort noe med. For mange borettslag over hele landet… Les videre


Ny belønningsavtale med Grenland

Samferdselsdepartementet tilbyr Grenland ny avtale innenfor Belønningsordningen for perioden 2017-2020 på til sammen 250,2 millioner kroner.

Bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltrafikken og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målet i den nye belønningsavtalen med Grenland er at veksten i persontransporten fortsatt skal tas av kollektivtransport, sykling og gange.

Belønningsmidler fra staten

Staten bidrar med… Les videre


Sitt andre papirløse vannkraftprosjekt

Nedre Otta kraftverk er et helt nytt kraftverk som bygges av Eidsiva Vannkraft AS, og skal gi strøm til over 15.000 husstander. Prosjektet tar utgangspunkt i den eksisterende Eidefossen dam. Det bygges flere nye tunneler og en ny kraftstasjon inne i fjellet.

For Norconsult er dette det første papirløse vannkraftprosjektet etter den profilerte Vamma-utbyggingen i Østfold, og erfaringene derfra kommer godt med. Fullskala BIM innebærer endringer for alle involverte aktører, etter som man må forholde… Les videre


17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012

Totalt er det kommet 17,8 TWh ny kraftproduksjon siden 2012.

– Elsertifikatordningen kostet den gjennomsnittlige norske strømkunden 3,1 øre/kWh i 2016. Det betyr at en husholdning med et årlig strømforbruk på 20 000 kWh støttet økt utbygging av fornybar kraft med vel 630 kroner, inkludert mva. Til sammen utgjorde den norske støtten til økt fornybarutbygging 2,5 milliarder kroner i fjor, sier Anne Vera Skrivarhaug, avdelingsdirektør i NVE.

4 TWh ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige

Strømkundene… Les videre


Smart og bedre med Smart City-teknologi

Kronikk av Stig Helmer Østebø, Salgssjef, Siemens Financial Services (SFS) Norge.

Smarte kontrollsystemer og bedre energieffektivitet med ‘Smart City’ teknologi

Samtidig står vi i økende grad ovenfor utfordringer knyttet til urbanisering, miljø og samfunn. Blant disse finner vi blant annet utfordringer knyttet til demografiske endringer, matsikkerhet, grønne transportløsninger og energieffektivitet.

Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitalisering fremheves ofte som en løsning for å hanskes med dagens samfunnsutfordringer. Dette har gitt opphav til konseptet om såkalte… Les videre


VR kan gi sikrere, billigere og bedre veier

Både entreprenør, byggherre og rådgivende ingeniører delte sine erfaringer med bruk av VR på Nova Session – en møtearena for unge topptalenter og tankeledende selskaper. Det er det fjerde Nova-arrangementet som COWI, Statens Vegvesen og NCC arrangerer sammen innen infrastruktursegmentet.

Kan øke trafikksikkerheten

De unge talentene fikk ta del i erfaringer og fordeler ved bruken av VR i NCCs Dome of Visions i Århus i Danmark, Statens vegvesens nye forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet i Vestfold… Les videre


Reparerer bruer og høyspentmaster

Vedlikeholdet kan være en utfordring da det må utføres på til tider uveisomme lokasjoner.

– Nedslitt galvanisering kan bygges opp igjen på stedet til ønsket tykkelse og med fornyet levetid, sier Thor Smette, daglig leder Zinga Norway AS.

Utsatte konstruksjoner

For å sette opp strukturer som bruer, ledningsmaster og telekommunikasjonstårn er vi avhengig av å bruke jern og stål. Det er et anvendelig materiale, men alle metaller brytes ned over tid.

Med det vi kaller zinganisering kan du… Les videre


100 år med Brødrene Dahl

I dag leverer Brødrene Dahl utstyr til blant annet VVS, Vann- og miljøteknikk (VMT), brannsikring, samferdsel, vannkraft, havbruk, olje og gass og skipsindustri.

– Helt siden starten har vår viktigste jobb vært å gjøre hverdagen enklere for dem som monterer vann og avløp rundt i private hjem og næringsbygg over hele landet. Rørleggeren skal slippe å bekymre seg for tilgang til små og store deler, og konsentrere seg om å gjøre jobben effektivt der ute,… Les videre


Overgang fra fossil til fornybar energi

Biodrivstoff vil øke på grunn av økt innblandingskrav fra januar 2017. Nå skal 7 prosent av alt solgt drivstoff til veitransport være biodrivstoff. I tillegg kan det bli økt bruk av biodrivstoff i kysttransport, fiskebåter og i fly. Totalt anslår NVE at bruken av biodrivstoff vil doble seg fra 1,7 TWh i 2015 til rundt 3,5 TWh i 2020.

Nedgang i bruk av fyringsolje, bensin og diesel

Strømforbruket er antatt å øke i alle næringer og… Les videre


Oljefondet får ikke ta del i grønn vekst

– Regjeringens begrunnelse om at omdømmerisikoen gjør investeringen i infrastruktur vanskelig for et statlig fond, faller på sin egen urimelighet, når man vet at statlig eide selskaper som Statkraft, Statoil og Norfund allerede sitter med langt større eierandeler i denne typen prosjekter enn det er tenkelig at SPU vil ta, sier Holm.

Anbefalt en åpning for unotert infrastruktur

Ekspertene i Norges Bank har i 11 år anbefalt en åpning for unotert infrastruktur med begrunnelse i at… Les videre


Stor tro på norsk vind

Spesialrådgiver Andreas Thon Aasheim i interesse- og bransjeorganisasjonen NORWEA, mener at det er én viktig grunn til at Norge bør satse på vindparker:

– Det er rett og slett fordi vi har verdens beste vindressurser.

Teoretiske beregninger viser at det norske tekniske potensialet for vindkraft på land er tre ganger større enn vannkraft, mens potensialet til havs er over fire ganger den årlige produksjonen av olje og gass til sammen. Aasheim mener at årsakene til at… Les videre