Arkiv for: Infrastruktur

Forbedret ladeinfrastruktur for elbiler

Elektriske biler selger fortsatt relativt dårlig i bedriftsmarkedet, enten det dreier seg om personbiler eller varebiler. Bransjen forventer at ESAs beslutning om å godkjenne MVA-fritak for leasing av elbiler vil kunne bidra til økt bruk av elbiler som firmabil og i offentlig sektor.

I takt med økt salg av elbiler øker behovet for ladepunkter både langs veier, i boliger og i næringsbygg. Totalt finnes det over 6000 ladepunkter for elbiler, men bare 100 av disse… Les videre


Analyserer offentlig transport i London med Big Data

Infrastrukturen blir brukt av millioner reisende hver dag og er en integrert del av hverdagen for majoriteten av byens innbyggere. Ved hjelp av billetteringsystem, sensorer, lyssignaler, og markedsundersøkelser optimaliserer TfL trafikken og informasjon ut til reisende.

– London vokser i et fenomenalt tempo. Befolkningen i dag er på 8.6 millioner og er forventet å vokse til 10 millioner i løpet av kort tid, sier Lauren Sager-Weinstein, leder for analyseavdelingen hos TfL, i et intervju med… Les videre


Sikrer kontroll over egne strømdata

– Elhub-en skal sikre effektiv distribusjon av måleverdier med høy kvalitet og datasikkerhet, og vil blant annet bidra til at det blir enklere å bytte kraftleverandør. Et sentralt prinsipp for det nye regelverket er at strømkundene eier sine egne strømdata, og at de kan se og bestemme hvem som får tilgang til sine data, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

I det nye regelverket stilles det krav om at fødselsnummer skal brukes i kraftleveringsavtaler og… Les videre


Borettslag vil trenge ladehjelp

Denne saken ble først publisert på Bellona.no 7.juni.

Norge ligger i front innen elektrisk transport. Vi har over 50 000 el-biler og verdens første batteridrevne ferge. Desto flere transportmidler som går på strøm, jo bedre må infrastrukturen for lading bli. Her er byggsektoren en viktig brikke.

Å skaffe ladeløsninger i borettslag og yrkesbygg en viktig oppgave både for kommuner, borettslag, utbyggere, myndigheter og energi- og nettselskaper. Derfor samlet Bellona representanter fra samtlige sektorer til en… Les videre


Investerer 280 mill. kr i Øvre Røssåga kraftverk

Investeringen er hovedsakelig en elektromekanisk oppgradering av det eksisterende anlegget. Arbeidet omfatter rehabilitering av turbinene inklusive nye løpehjul, nye transformatorer, rehabilitering av generatorer og installasjon av nytt kontroll- og apparatanlegg.

De nye løpehjulene har bedre virkningsgrad og noe større kapasitet enn de gamle, og prosjektet vil medføre en økt produksjon i Øvre Røssåga kraftverk på omtrent 50 GWh per år, noe som tilsvarer forbruket til 2500 norske husstander.

Øker produksjonen

– Sammen med utbyggingen av Nedre Røssåga… Les videre


Ikkje løyve til Hamnaelva kraftverk og Indre Erdal kraftverk

NVE meiner at ei utbygging av kraftverka vil føre til ulemper for ålmenne interesser som samla overstig fordelane.

Etter NVE si vurdering er dei største negative verknadane av Hamnaelva kraftverk knytt til landskapsinngrep og reindriftsinteresser.

For Indre Erdal kraftverk er dei største negative verknadane knytt til reindriftsinteresser, sjøaure og landskap.

NVE meiner at dei negative verknadane er større en enn dei positive effektane av auka kraftproduksjon på høvesvis 4,0 GWh og 5,9 GWh , og at ei… Les videre


Mener Oslo bør fikse avløpsrørene oftere

Oslo kommune har litt av hvert å holde styr på når det gjelder vanntilførsel og kloakk: 1550 kilometer vannledninger, 2250 kilometer kloakkrør og mer enn 100 pumpestasjoner.

Deler av denne infrastrukturen må selvsagt utbedres fra tid til annen for å unngå brudd og lekkasjer. Men hvordan kan man egentlig vite når et kloakkrør på Slemdal er modent for rehabilitering?

For Oslo kommune har avanserte statistiske modeller blitt en del av løsningen.

Rørdata i mengder

Før Vann- og avløpsetaten… Les videre


KraftCERT inngår 3 års avtale med Embriq

Embriq kjenner kraftbransjen godt

– Embriq fremstår som et godt alternativ, fordi de har grunnleggende forståelse av våre IT-behov. De har gjennomgående god kjennskap til kraftbransjen, IT systemene som anvendes og domenekunnskap rundt IT utfordringene kraftbransjen står ovenfor. Embriq har overbevist om at de har det som skal til for å levere den robuste IT infrastrukturen vi har behov for, sier Margrete Raaum, daglig leder i KraftCERT.

Proaktiv sikkerhetsenhet

KraftCERT er et kompetansesenter for håndtering… Les videre


Sweco og Grontmij danner Europas største rådgivende ingeniørselskap

Integrasjonen av Grontmij i Sweco Group vil skape markedets største kompetansebase, der Sweco og Grontmij allerede har betydelige styrker innenfor energi, bygninger, infrastruktur, industri og miljø. Selskapene vil utfylle hverandre innenfor områdene bane, arkitektur og vann.

– En kombinasjon av Sweco og Grontmij skaper betydelige verdier for alle parter. Sweco kan vise til solide operasjonelle forbedringer og en sterk veksthistorikk gjennom oppkjøp. Nå som vårt seneste store oppkjøp fra 2013 er integrert i selskapet, er… Les videre


Huddig lanserer unik fullhybridteknologi

– Tigon Technology er et resultat av flere års utvikling i nært samarbeid med komponentleverandører i verdensklassen. Det unike med Tigon Technology er ikke de enkelte komponentene med måten vi kombinerer og styrer de gjennom vårt styresystem, sier Daniel Åkerström, utviklingssjef for Tigon Technology på Huddig AB.


AF Gruppen med ny kontrakt på Follobanen

Oppdraget starter i juni 2015 og har en varighet på ett år.

Kontrakten omfatter bygging av logistikktunneler og monteringshaller som er en del av AGJV sine forberedende arbeider før tunnelboremaskinene (TBM) kan monteres og bore hoveddelen av tunnelene for Follobanen.

Avtalens verdi er anslått til MNOK 350.

-AF er tilfreds med å fortsette tunnelproduksjonen for Follobanen, og ser frem til samarbeidet med AGJV og Jernbaneverket, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.


Samferdselsministeren er klar for Bypakke Grenland

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om utbygging og finansering av Bypakke Grenland fase 1.

Forslaget, som ble lagt fram i statsråd i dag, gjelder første fase i en trinnvis utbygging og forbedring av transportsystemet i Grenland.

Bypakke Grenland omfatter kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan. Målet med pakken er å bidra til bedre bymiljø, økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og bedre forhold for kollektivtransport, gående og syklister. Utbyggingen fører til nyttige… Les videre


Sikker drift av kritisk infrastruktur

Bentley Systems har utviklet teknologi, verktøy og metoder for å sørge for risiko- og tilstandsbasert vedlikehold, samt inspeksjonsprogrammer som sikrer integriteten til industrielle anlegg og installasjoner gjennom hele levetiden.

– Jeg har jobbet for Bentley i over 8 år og har fulgt utviklingen fra bruk av BIM for design og bygging til i større grad å fokusere på forvaltning og drift. Utviklingen er blitt drevet frem av atomkraftverk- og jernbane-industrien. Innen atomkraftverk har man flere… Les videre


Regjeringen lanserer retningslinjer for ny nasjonal transportplan

Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor AS har mottatt Samferdselsdepartementets retningslinjer for det videre arbeidet med NTP. Plangrunnlaget skal inneholde forslag til prioriteringer, og det vil være et viktig grunnlag for Samferdselsdepartementets arbeid med en stortingsmelding om Nasjonal transportplan for 2018-2029.

– Det er viktig at Nasjonal transportplan ser helhet, har lange perspektiver og vektlegger effektiv ressursbruk. Vi må sikre at vi vedlikeholder og forbedrer landets… Les videre


Fra visjonen til virkelighet på Forus

Området er en middels stor by i seg selv, men har manglet en overordnet plan. Nå ønsker politikere i kommunene Stavanger, Sandnes og Sola å utvikle området til å bli et attraktivt område for både næringsvirksomhet og boligutbygging. Tanken om en visjon for Forus ble lansert på Forusmøtet i 2012. De første skissene ble presentert på Forusmøtet våren 2013, og på høsten samme år ble visjonen oversendt kommunene. Ordførere og politikere fra kommunene har nå startet et felles interkommunalt samarbeid for å lage en ny kommunedelplan for Forus.

Område… Les videre


Statkraft investerer 200 millioner i Lio kraftverk

Investeringsrammen for hele prosjektet er i underkant av 200 millioner kroner. Deler av prosjektet er planlagt i lengre tid, men igangsettes nå slik at flere jobber kan gjøres parallelt.

Øker effekten

Kraftverket har i dag ett aggregat med effekt på 40 MW, og årlig middelproduksjon er 225 GWh, noe som tilsvarer forbruket til omtrent 11 250 husstander. Oppgraderingen vil øke installert effekt i kraftverket med 3 MW, til totalt 43 MW. Årsproduksjonen kan øke med inntil… Les videre


Fehmarn-prosjektet går videre

For to dager siden ble Fehmarn Bält-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland godkjent i det danske Folketinget. Vi har snakket Claus Baunkjær i Femern A/S, selskapet som planlegger prosjektet, for å høre om gangen videre for prosjektet.

– Det er tre ting som skal skje nå. Den ene er å forhandle ferdig med entreprenørene for å få en bedre pris. Vi trenger også en beslutning i EU for å vite hvor mye støtte vi får derfra. Til slutt trenger vi… Les videre


Danske Folketinget godkjenner Fehmarn Bält

Forbindelsen mellom Lolland i Danmark og Fehmarn i Tyskland blir totalt 19 km lang, inkludert 17,6 kilometer. Den er planlagt med 4-felts motorvei og to tunneler for jernbane.
Godkjenningen innebærer at to statlige selskaper blir tildelt retten til å bygge og drive forbindelsen. Prosjektet er også godkjent etter mange innsigelser på miljøkonsekvenser.

Megaprosjektet er beregnet til å koste 50 milliarder og skal ferdigstilles i 2024. Finansieringen er ennå ikke avklart, men tyske myndigheter er positivt innstilt. Når prosjektet blir fullført vil en togreise fra København til Hamburg… Les videre


Knutepunktet som ideal for kompakt byutvikling

Sammenfallet mellom klimamål og utbyggeres ønske om høyere arealutnyttelse gir modellen stort gjennomslag også i praksis. Samtidig er det en spenning mellom økonomiske, miljømessige og sosiale interesser, skriber NIBR på sine nettsider.

Over hundre fremmøtte samlet seg i CIENS’ Toppsenter for å høre om kompakt byutvikling, Hovinbyen, sykkel i byplanleggingen, gjennomføringen av kommunale arealplaner, god boligutvikling og folkehelseutfordringer.

Kompakt byutvikling har blitt et nasjonalt mål

Forsker Gro Sandkjær Hanssen redegjorde for bruken av begrepet «kompakt byutvikling»… Les videre


Storsatsing på vedlikehold av vei

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er mer ansvarlig å ta vare på eksisterende infrastruktur enn å klippe nye snorer.

– Derfor har vi valgt en ekstraordinær høy vekst i vedlikehold av tunneler, broer og asfaltdekke, sier han i en pressemelding.

Satser på asfalt

Det er i år inngått kontrakter på legging av 1400 kilometer med ny asfalt på riksveier. Dette kommer med en prislapp på om lag 1,2 millioner. I tillegg til dette er det lagt opp til… Les videre