Arkiv for: Infrastruktur

Utlyser tre doktorgrader i nedbør

SFI-et Klima 2050 er i full gang, og lyser nå ut de tre første PhD-stillingene innen klimatilpasning av bygninger og infrastruktur. PhD-kandidatene vil være sentrale i arbeidet med Klima 2050 sitt hovedmål om å redusere samfunnsmessig risiko forbundet med klimaendringer, økt nedbør og flomvann i det bygde miljø.

Gjennom tett samarbeid med forskningssenterets partnere vil PhD-kandidatene bidra til nye og bedre løsninger, produkter, prosesser og forretningsmodeller innen klimatilpasning av bygg og infrastruktur…. Les videre


Skal installere 2,5 millioner smarte strømmålere

I løpet av året vil alle nettselskapene ha inngått avtaler om kjøp og installasjon av smarte strømmålere hos sin kunder. Et fåtall nettselskap har startet arbeidet med å skifte ut gamle strømmålere, mens de aller fleste strømkundene vil få ny måler i perioden 2016-18. I alt skal om lag 2,5 millioner strømmålere skiftes ut.

Innføringen av smarte målere, eller AMS, har ifølge nettselskapenes innrapportering til NVE i 1.kvartal 2015 en anslått samlet investeringskostnad på ti… Les videre


Forslag til ny plan for sykkelveinettet i Oslo

Oslo kommune og Statens vegvesen vil bygge eller ruste opp 8 mil med sykkelveier de neste ti årene. Planen har en foreløpig pris på 4,3 milliarder kroner, melder NRK.

Hovedgrepet i planen er å sørge for at sykkelveinettet blir sammenhengende og tilgjengelig, slik at en større andel av befolkningen får glede og nytte av sykkelveinettet. Kart og befaringer, GIS-analyser og over 1800 innspill fra byens innbyggere er brukt for å finne de mest… Les videre


Fossilfrie norske byar 2025

Artikkelen er skrevet av Helene Frimannslund og publisert med tillatelse fra Energi og Klima.

I desember i år møtes verdens nasjonar i Paris med håp om å få på plass ei bindande klimaavtale. Uavhengig av ein avtale, ser ein at den grøne omstillinga allereie skyt fart «nedanfrå og opp», med utspring i ambisiøse verksemder, byar og regionar.

Storbyane vil være særleg viktige aktørar for å få til dei naudsynte reduksjonane av klimagass. Kan visjonar om… Les videre


Fremtidsforsker: – Tenk minst 30 år fremover

Les hele saken på NRK.

Norges største byer og kommuner jobber på spreng for å legge til rette for den kraftige befolkningsøkningen som er ventet over de neste 25 årene, skriver NRK.

Boliger, kollektivtransport, miljø og infrastruktur er stort sett hovedingrediensene, og Øverland etterlyser mer kreativitet når fremtidens storbyer skal planlegges.

– En utfordring er at man er for forsiktig med å tenke langsiktig nok. Jeg tror grunnen er at man er redd for at… Les videre


Londons nye kloakkanlegg blir billigere enn antatt

Uttalelsen kommer seks uker etter at Thames Water Utilities Ltd., englands største vann-selskap, valgte Bazalgette som foretrukket selskap for eierskap, finansiering, og bygging av prosjektet med en prislapp på over 50 milliarder, i følge Bloomberg.

Kloakkanlegget er på 25 kilometer og skal håndtere overvannsproblematikken i det eksisterende anlegget som ble bygget i 1858. Årlig slippes 39 millioner tonn med kloakk og annet forurenset vann ut i Thames. Anlegget skal bygges for å redusere disse utslippene… Les videre


Powel styrker VA-kompetansen ytterligere

Seniorforsker Jon Røstum fra SINTEF og rådgiver i Sweco Frøydis Sjøvold har begge takket ja til nye stillinger innen kommunalteknisk infrastruktur hos Powel. Røstum som sjefsstrateg og Sjøvold som solution manager.

Begge har stor fagkompetanse og lang erfaring, blant annet til sammen nesten 30 års erfaring innen vannforskning ved SINTEF. Ansettelsene vil ytterligere befeste vår posisjon i vannbransjen og komme våre kunder til gode i form av økt fagkompetanse knyttet til våre løsninger og tjenester.

Både… Les videre


Forslag om ny lov for intelligente transportsystemer

Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med et forslag fra regjeringen om “Lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport m.m., ITS-loven”.

Lovforslaget ble lagt fram i statsråd i dag.

Bestemmelsene i den nye loven skal gi hjemler for å fastsette forskrifter og krav som sikrer at ITS-applikasjoner, -tjenester og -systemer skal fungere samordnet og sammenhengende, både nasjonalt og på tvers av grenser i EØS-området, sier samferdselsministeren.

ITS i Norge

ITS er i bruk i alle deler av transportsektoren,… Les videre


Nasjonal forskningsstrategi for Smartgrids

Morten Hovd, professor i teknisk kybernetikk ved NTNU, har ledet arbeidet til Scientific Committee i Smartgridsenteret. Han sier at folks vilje til å dele informasjon og tenke sammen har vært avgjørende for å komme i havn med strategidokumentet.

På vegne av Scientific Committee ønsker Morten Hovd at dokumentet brukes av fagmiljøene selv, av energi- og IKT-bransjen og ikke minst av Virkemiddelapparatet. Eksempelvis peker dokumentet på at det er behov for strukturerende virkemidler på feltet… Les videre


SSB: Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

Dette er den sjette rapporten siden 2005 som presenterer statistikk og utvalgte norske og internasjonale indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø.

Laveste bilbruk i EU siden 2005

I 2013 var det samlede årlige transportarbeidet med personbil i Norge 61,1 milliarder personkilometer, som er 12 ganger mer enn i 1960. Transportarbeidet med personbil er fortsatt totalt dominerende i de 28 EU-landene med en andel på 72 prosent av totalt transportarbeid i… Les videre


NCC bygger for Statnett

Det skal bygges fire nye muffestasjoner, to på hver side av Oslofjorden. Disse skal forbinde to nye 420 KV sjøkabler med eksisterende strømnett. Ved tildeling av kontrakten har pris og NCC Constructions presenterte gjennomføringsplan vært viktigst for tildelingen.

– I dialog med Statnett SF har vi sammen med vårt datterselskap utarbeidet og foreslått solide løsninger byggherren har fått tillit til, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction Norway.

I tillegg til bygging av nye muffestasjoner omfatter… Les videre


Mo Industripark – et industrielt økosystem

– Vi er en grønn industriklynge med verdensklasseambisjoner: Mo Industripark skal bli verdensledende innen miljø og energieffektivitet, sier industriparkens administrerende direktør Arve Ulriksen.

Selv de som bare kjører forbi på E6, kan se hvilken bærebjelke industriklyngen er i Mo-samfunnet, men for å avdekke industriparkens virkelige særpreg må du ta turen innom: Inne på det gedigne industriområdet går i alt 12 kilometer med rør mellom bedriftene, som et første tegn på samarbeid utenom det vanlige. Med… Les videre


MEF: Optimisme i anleggsbransjen

Dette viser en forventningsundersøkelse som bransje- og arbeidsgiverforeningen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) nylig har gjennomført. Undersøkelse avdekker imidlertid forskjeller internt i bransjen, avhengig av arbeidsområde og geografi.

– Tilbakemeldingen fra medlemsbedriftene vitner om fremtidstro. Det er imidlertid entreprenører som jobber med utbygging av vei og annen transportinfrastruktur som oppgir å være mest optimistiske. Bedrifter som utfører oppdrag i regi av kommunene, som utbygging av vann- og avløpsnett, har mindre positive forventninger, sier MEFs administrerende direktør… Les videre


NGI-ekspertise bak norsk katastrofefilm

– Jeg ble positivt overrasket og imponert over at de ønsket å gjøre flodbølgescenene så realistiske som mulig, forteller Carl B. Harbitz, teknisk ekspert ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) i NGIs nyhetsbrev.

Harbitz er også professor II ved avdeling for bølgemekanikk ved Matematisk Institutt på Universitetet i Oslo. Han ble kontakt av filmskaperne våren 2014. De ønsket å lære om hvordan flodbølger skapes og oppfører seg i en trang fjord.

Handlingen i Bølgen er lagt til Geiranger,… Les videre


I fremtiden reiser vi heller kollektivt enn med bil

– Vi kan forvente 240 millioner nye bilreiser i 2060, og enda mer kø på hovedveiene inn til Oslo dersom det ikke gjøres nødvendige investeringer i kollektivtrafikken nå. For at byene fortsatt skal være attraktive å bo, jobbe og treffes i, må buss, trikk og bane utvikles i et nettverk sammen med sykkel og gange. Vi velger derfor å snakke om fremtidens mobilitetsløsninger for å understreke at sykkel og gange nå er med i… Les videre


ABB installerer verdens kraftigste omformerstasjon i Nordsjøen

ABB oppnådde en viktig milepæl da DolWin beta, verdens kraftigste offshore omformerstasjon, nylig ble installert i Nordsjøen. Omformerstasjonen på 320 kilovolt med en kapasitet på 916 megawatt er bygget på en offshoreplattform og kan levere ren elektrisk strøm til mer enn én million tyske hjem.

Omformerstasjonen er en del av DolWin2-prosjektet for nettoperatøren TenneT og vil koble offshore vindparker i DolWin-klyngen i Nordsjøen til det tyske sentralnettet. DolWin-feltet er i dag verdens største offshore vindpark…. Les videre


Ruukki Construction sertifisert for installasjon av stålrammer

Bærende stålstrukturer – for eksempel i bygninger og broer – som er produsert hos Ruukki vil alltid være CE – merket isamsvar med standarden EN 1090. Dette dekker også sveisearbeid i samsvar med standarden EN ISO 3834. Den sertifiserte produksjonen gjennomføres ved Ruukkis fabrikker i Oborniki i Polen og Gargždai i Litauen, i tillegg til vedanleggene i Peräseinäjoki og Ylivieska i Finland .

Ruukki har også mottatt frivillig sertifisering i samsvar med EN 1090… Les videre


ABB bidrar til sikker strømforsyning i Harstad

Kraftselskapet vil erstatte eksisterende Heggen transformatorstasjon med en ny, innendørs stasjon for å sikre en stabil strømforsyning til Harstad, som er Nord-Norges tredje største by. ABB skal levere elektrisk utstyr til stasjonen, med en kontraktsverdi på rundt 35 millioner kroner. Stasjonen forventes å stå ferdig våren 2018.

Ettersom Heggen transformatorstasjon ligger sentralt i byens sentrum, har Hålogaland Kraft valgt et 145 kV gassisolert bryteranlegg (GIS), som gir en mer kompakt og mindre arealkrevende løsning enn… Les videre


NVE: Norske demninger må rustes for nytt klima

– Vi ser en eldrebølge blant damkonstruksjonene, og vi står foran kjempestore investeringer i årene som kommer, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

En undersøkelse fra Energi Norge viser at kraftprodusentene regner med å investere nærmere 10 milliarder kroner i sikring av betong- og steinfyllingsdemninger de neste ti årene. Over 80 prosent av kostnadene er påvirket av nye krav i damsikringsforskriften, får NTB opplyst hos Energi Norge.

Mer nedbør

I arbeidet… Les videre


Anbefaler etablering av VA-senter på Ås

Det er anbefalingen i en rapport som nå er under utarbeidelse og som vil bli presentert under Norsk Vanns årskonferanse i Kristiansand 2.-og 3.september.

Styringsgruppa, under ledelse av avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV, vil trolig foreslå en modulbasert oppbygging, som legger til rette for at de ulike miljøene kan utfylle og styrke hverandre gjensidig og for å sikre en kostnadseffektiv drift.

Kompetansesenter for VA

Målet er at kompetansesenteret skal øke kvalitet i alle ledd i VA-utdannings-,… Les videre