Arkiv for: Infrastruktur

Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

Mikrogridanlegget er bygget på Sandbakken miljøstasjon, som med sine 1200 m2 solcellepaneler og 4 vindmøller blir til en grønn energicelle med mulighet til å produsere, konsumere og distribuere sin egen strøm. I fremtiden er det tenkt at flere grønne celler kan legges ved siden av hverandre og sammen utgjøre et smartgrid.

Administrerende direktør i Schneider Electric Dagfinn Ringås, brukte anledningen til å understreke viktigheten av the Internet of Things (IoT).

– For å løse miljøutfordringene og… Les videre


Globale ambisjoner på Nord-Vestlandet

Norge har unike muligheter for å tilfredsstille kravene fra et voksende internasjonal marked for storskala datasentre, it-vertstjenester og internasjonale sky-tjenester. Adgangen til strømforsyning og annen nødvendig infrastruktur er rangert blant de beste i verden.

– Vår ambisjon er å tilby Europas største, sikreste, grønneste og mest kostnadseffektive datasenterløsning, sier markedsdirektør Mats Andersson i Lefdal Mine Datacenter.

Utnytter bergrommet

Gruven består i dag av seks nivåer delt inn i 75 kammer. Fra inngangen gir den 1300 meter… Les videre


Verdens første CO2-frie magnesiumproduksjon

– Prosjektets ambisjon er skape verdens mest miljøvennlige og effektive magnesiumproduksjon på Herøya, sier Sverre Gotaas, direktør i Herøya Industripark AS.

– Med infrastrukturen i den gamle magnesiumfabrikken som grunnmur, og banebrytende ny klimateknologi som metode, er målet å bygge verdens eneste CO2-frie produksjonsanlegg for magnesium, understreker han.

Viktig for det grønne skiftet

Produksjonen baserer seg på kjente norske naturressurser; olivin og elektrisk kraft. Begge produktene er viktige for gjennomføringen av det grønne skiftet.

Samtidig som magnesium blir… Les videre


Energilagring med naturlige «batterier»

Samtidig som det gjøres stadig nye fremskritt på batterifronten, jobber forskere fra flere europeiske land med å se på andre muligheter for å lagre fornybar energi. Det skjer blant annet i et EU- prosjekt ved navn RICAS 2020 hvor SINTEF er en av deltakerne.

– Hvis vi skal klare å stanse bruken av fossil energi, må vi ha mulighet til å lagre fornybar energi, påpeker Giovanni Perillo, som er materialforsker i SINTEF og prosjektleder for… Les videre


Kostbare naturkatastrofer – forebygging lønner seg

Kronikk av Cecilie Daae, direktør i DSB.

Alvorlige skogbranner, hetebølger, flommer og skred har tatt liv og forårsaket enorme skader. Også i Norge ser vi en økning i ekstremvær, og mer vil komme på grunn av klimaendringene. Forebygging er et nøkkelord når vi som samfunn skal møte disse utfordringene – det vil lønne seg.

Flommen i Sogn og Fjordane i juli berørte en hel bygd. Nedbørrekorder og flom på Vestlandet ga vann i kjellere og… Les videre


Skal bidra til bedre vannkvalitet i Asker og Bærum

Avtalen ble signert 1. september, og forprosjektet gjelder nytt prosesstrinn for fjerning av farge i råvannet på det eksisterende Holsfjordanlegget. Anlegget skal hovedsakelig være et fjellanlegg, og ved ferdigstilling vil anlegget gi bedre vannkvalitet til innbyggerne i Asker og Bærum. Forprosjektet bygger videre på det allerede gjennomførte skisseprosjektet «Holsfjordanlegget, utvidet vannbehandling – Forberedende arbeider for fargefjerning», også dette gjennomført av Norconsult.

– Etter en anskaffelsesprosess hvor vi mottok gode tilbud fra flere av Norges største rådgiverfirmaer,… Les videre


Norges første byvekstavtale signert

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen signerte avtalen på vegne av staten sammen med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. For Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune signerte fungerende fylkesordfører Pål Kårbø og byråd Anna Elisa Tryti.

– Byene våre vokser og vi har ambisiøse mål for å redusere klimagassutslipp i årene fremover. Da må staten og kommunen samarbeide om å planlegge hvor vi bor, hvor vi jobber og hvordan vi skal reise, så dette både blir enkelt og… Les videre


Ti minutter fra Oslo ligger fremtidens superby

Hvordan skal fremtidens by se ut, hva skal den inneholde, og hvem skal bo der? Dette var utgangspunktet for konseptstudien for Kjeller, som 12 masterstudenter har jobbet med gjennom sommeren. Målet har vært å vise hvordan området kan se ut etter at Forsvaret avvikler sin drift på flyplassen i 2023. Fredag presenterte de sin sluttrapport for oppdragsgiver Aspelin Ramm Eiendom og politisk ledelse i Skedsmo kommune.

– I dette prosjektet har vi hatt en unik… Les videre


Elbilbatterier kan redusere behovet for nytt nett

– Nettselskapene må investere store beløp for å fornye og forsterke strømnettet i årene som kommer. Batterier kan brukes til å utjevne de såkalte effekttoppene i strømnettet. Det kan bidra til å begrense behovet for nye nettinvesteringer, slik at nettleia ikke stiger like mye som den ellers ville ha gjort, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Den nye NVE-rapporten «Batterier i bygg kan få betydning for det norske kraftsystemet», som ble lansert under Arendalsuka, viser… Les videre


NCC skal bygge nytt renseanlegg i Os

Kommunens nye hovedrenseanlegg (OHARA) skal bygges i fjell, og prosjektet omfatter bygningsmessige arbeider og vannsikring for renseanlegget i fjellhall og tunneller, VA-ledning i tunneller, ferdigstilling av kjørebaner i tunneller og ferdistilling av veier og plasser inkl VA-anlegg i dagen. Kontrakten omfatter også tekniske fag med VVS og ventilasjon.

Starter i september

– Dette er et betydelig prosjekt for å oss, og som vi er svært fornøyd med å kunne gå i gang med. Vi avslutter… Les videre


Vil gjøre det enklere å bygge ekomnett

Her er det i dag et uutnyttet potensial i vei- og baneinfrastrukturen vår. Vi ønsker derfor at ledig kapasitet til fibernett og føringsveier skal bli lettere tilgjengelig for tilbydere av ekomnett ved bygging og oppgradering av veier og jernbanelinjer, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet om utarbeide et forslag til forvaltningsregime for vei- og jernbanesektorens infrastruktur som kan benyttes til fremføring av ekomnett. Departementet… Les videre


Fortsatt behov for norsk gass i Europa

– Tyskland er inne i et grønt skifte. Det er besluttet å avvikle kjernekraft innen 2022, og det går mot stenging av kullkraftverkene. Når man fjerner noen energikilder, må man importere mer av andre, sier Friedbert Pflüger.

– Det er politisk konsensus om at gass er en passende partner for fornybar energi, før denne blir stor nok. Man trenger stabil energiforsyning, og Norge regnes som en av mest pålitelige leverandørene, sier Franz Thönnes.

Trenger stabilt… Les videre


Elektroarbeider av Bekkelaget renseanlegg

– Kontrakten har en verdi på ca 70 millioner kroner og er en viktig kontrakt for Bravida, kommenterer regionsdirektør i Oslo Tore S. Hansen.

Bekkelaget avløpsrenseanlegg skal utvides og kapasiteten skal økes for å kunne håndtere avløpsvann fra ca. 500 000 personer, som er forventet mengde avløpsvann for år 2040.

Samler egen kompetanse i østlandsområdet

Bravida har i dette prosjektet valgt å samle egen kompetanse i østlandsområdet for denne typen prosjekt ved å gjøre dette anlegget som… Les videre


Nye anleggskontrakter i Nord-Norge

I juni satte NCC i gang arbeidene med de to prosjektene som har en samlet verdi på vel 140 millioner kroner, og som begge etter planen skal være ferdigstilt i oktober 2018.

– Dette er prosjekter av middels størrelse, som likevel er viktige for å befeste vår posisjon og sikre sysselsetting gjennom høst- og vintersesongen, forteller Svein-Arne Sivertsen som er NCCs distriktssjef i Nord-Norge.

I Tosbotn i Brønnøy kommune i Nordland skal NCC fullføre byggingen av… Les videre


Urd førte til at nesten 200 000 mistet strømmen

Det ble noe skade i regionalnettet, men mest i distribusjonsnettet, inkludert en del i lavspenningsnettet. Trefall på kraftledninger var den største årsaken til at mange mistet strømmen.

– Det er NVEs generelle inntrykk at de 67 enhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) som ble berørt, hadde god reparasjonsberedskap og informasjonsberedskap under uværet Urd, sier seksjonssjef Eldri Naadland Holo.

I den nye NVE-rapporten Erfaringer fra ekstremværet Urd , kommer det fram at de totale kostnadene på grunn av… Les videre


Visjonær mobilitet i Berlin

Mobilitetssystemer i fremtiden vil sannsynligvis være svært forskjellige fra hva som finnes i de fleste deler av verden i dag. Sentrale trender som elektrifisering, mobilitetsdeling og autonomi vil sannsynligvis komme sammen og skape drastiske endringer i mobiliteten de neste 10 til 15 årene.

Offentlig Elektromobilitet

Økende urbanisering og veksten av “megacities” med over ti millioner mennesker gir nye rammer for endring. Storbyene trenger nye trafikkonsept, samtidig som bærekraftige klimastrategier krever et skifte til ikke-fossile drivstofftyper.

Selv om… Les videre


Rekordoptimisme blant maskinentreprenørene

MEF gjennomfører medlemsundersøkelsen to ganger i året. Den siste undersøkelsen ble foretatt i juni og 843 bedrifter deltok.

– Medlemsundersøkelsen viser at det er sterk optimisme i norsk anleggsbransje om dagen. Eksempelvis gir 18 prosent av svarbedriftene tilbakemelding om at oppdragsmengden er såpass god at de vurderer å ansette flere, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i MEF.

Myndigheter og offentlige byggherrer har fortsatt et forbedringspotensial når det gjelder å lette de administrative kravene som entreprenørene står… Les videre


Leverer rørinstallasjon til 60 millioner i Oslo

I det gamle bygget til Vinmonopolet på Hasle, hvor fremstilling av akevitt og andre ferdigvarer tidligere var hovedbeskjeftigelse, skal det nå bygges 223 nye leiligheter. Første etasje skal bestå av ca 8.000 m2 handel, mens de øvrige 4 etasjene vil bestå av boliger. Alle leilighetene vil ha vannbåren gulvvarme. Prosjektet består av nybygg og rehabilitering, da det gamle bygget til Vinmonopolet er vernet.

60 millioner kroner

Kontrakten omfatter prosjektering og installasjon av alle rørtekniske installasjoner og… Les videre


Kontrakter for 50 millioner på én uke

– Sånn som det ser ut nå, vil vi være i produksjon på alle tre prosjektene i løpet av høsten eller vinteren. Det betyr mye for å sikre stabile og trygge arbeidsplasser i tiden fremover, sier Kvalvåg.

Campus Ås

De tre oppdragene er alle lokalisert i Østfold og Follo. På Statsbyggs prestisjeprosjekt Campus Ås (NMBU) fikk avdelingen jobben med å installere rørteknisk anlegg i det nye veterinærbygget som skal være innflyttingsklart i 2020.

Ove Skår AS

I Varnaveien i… Les videre


Smarte nett blir enda smartere

ABB i Norge og Skagerak Nett skal sammen bidra til ytterligere digitalisering av distribusjonsnettet. Sammen med Norges nest største nettselskap vil ABB bidra til et styrket kraftnett og en mer pålitelig og stabil kraftforsyning.

Målet til pilotprosjektet er å demonstrere at det autonome, eller selvkjørende, kraftnettet kan redusere konsekvensene av strømbrudd med såkalt FLISR-teknologi, det vil si rask feillokalisering og skadeavgrensning, samt funksjonalitet som gjenoppretter strømforsyningen så fort som mulig. Ved å raskere lokalisere og… Les videre