Arkiv for: Infrastruktur

Vokter Norges skjulte skatter

Under beina våre hviler et vannledningsnett som tilsvarer lengden av ekvator. Den lille og spredte befolkningen i et langstrakt land har gitt oss et ledningsnett på hele 44 000 kilometer. I tillegg kommer stikkledningene som strekker seg ca. 90 000 kilometer.

Noen som aldri helt hviler, er de som planlegger vedlikehold og videreutvikling av det delvis foreldete nettverket av vann- og avløpsrør i Norge. Tomas Bøhler Torsen og Sverre Olav Gjerløw leder Norges største rådgivermiljø… Les videre


Kan vi avstå fra mineralutvinning?

Dagens mineralstrategi slår fast viktigheten av mineralutvinning og -produksjon. Fremtidens produksjon skal gjøres stadig mer miljøvennlig. Gode geologiske kart og data er viktige for bedre ressursforvaltning og mer målrettet leteaktivitet. Det er behov for bedre forutsigbarhet og å korte tiden fra funn til drift.

Oppfølging av strategien varierer, ifølge Avdelingsdirektør Tom Heldal ved NGU. Han mener forutsigbarheten er bedre men at det har stoppet opp med andre ting som kartlegging.

– Jeg tror at vi godt… Les videre


SALT løste avløpsutfordringen i Oslo

SALT er mye. Ved åpningen var dette også verdens største sauna med en kapasitet opp til 100 personer i det største bygget. Hele prosjektet er midlertidig og skal vare frem til 31.oktober neste år. Likevel spares det på lite når planene til initiativtakerne skal realiseres. Blant annet har de fått på plass et storkjøkken som tidligere var brukt på Sukkerbiten ved Sørenga i Oslo. Med alt dette på plass, trenger man selvsagt sanitær og… Les videre


Ny fordyrbar energi i Norden

Kronikk av Andreas Myhre, direktør krafthandel i LOS Energy.

Det er helt korrekt at investeringskostnadene for ny fornybar produksjon er på vei ned. Det er stor etterspørsel etter denne typen kraftproduksjon over hele verden, teknologien er relativt etablert – og bransjen er på vei over i masseproduksjon. Noen få steder i verden er nye sol og vindparker billigere enn kullkraft som allerede er i produksjon. På våre breddegrader er vi fremdeles et godt stykke unna.

Lav produksjonskostnad… Les videre


Styrker sin posisjon innen flomsikring

Multiconsult ble nylig tildelt kontrakt for kartlegging av flomfare og flomsikringstiltak i Melshornsida for Volda kommune samt kontrakt for tilstandsanalyse av flomvoller og pumpestasjoner på Østlandet for NVE. Prosjektene føyer seg inn i rekken av viktige flomsikringsprosjekter i Norge som selskapet har vunnet i løpet av de siste årene.

– Vi har jobbet lenge og systematisk med å legge grunnlaget for å bli ledende på dette i Norge. Kontrakten viser at den solide innsatsen fra… Les videre


– Hjernen skal brukes til skapende tenkning, ikke pugging

Avtalen er å møte gründer og industrileder Erik Jølberg i TESS sitt hovedkvarter på Lierstranda like utenfor Drammen. Hos suksessbedriften som har gitt både Jølberg og selskapet en rekke priser, seinest i 2015 da han gikk til topps i kategorien handel under årets finale i den nasjonale konkurransen av ”Entrepreneur Of The Year”. Juryen mente at vekstskaperen gjennom ”sitt sterke personlige engasjement og strategiske beslutninger” hadde posisjonert virksomheten til en ledende aktør i sin… Les videre


Ny godsterminal kan bli gull

Bane NOR skal på sikt flytte godsterminalen på Nygårdstangen ved jernbanestasjonen i Bergen ut av byen. Ny lokalisering er tidligere utredet i friområdet Hordnesskogen i Rådal i sør, og Unneland i øst. Disse alternativene har møtt stor motstand og skapt mye støy.

Nå har Sweco Norge på oppdrag fra Osterøy kommune utredet muligheter for et alternativ med godsterminal i tunnel ved Sørfjorden øst for Arna, mellom Takvam og Romslo.

Betydelig billigere

Et forsiktig overslag viser at… Les videre


– Ingen har hatt noe igjen for å være innovative

Norsk kraftbransje er ikke tilstrekkelig på hugget når det gjelder investering i ny energi- og klimateknologi. Det mener programdirektør Øyvind Leistad i Enova. Utspillet baserer seg på Enovas markedsrapport, Markedsutviklingen 2016, hvor det kommer frem at investeringene i ny energi- og klimateknologi vokser globalt, men at Norge ikke følger samme utvikling.

Ifølge rapporten ser man en positiv trend for forskning og utvikling på området i norsk næringsliv, mens kraftbransjen er der det investeres mest og… Les videre


Utvikler intelligent strømnett

Strømnettet har begrenset kapasitet, spesielt på vinteren. En av hensiktene med pilotprosjektet er å jevne ut belastningstoppene.

– Vi vil verifisere gjennom lokale tiltak som solceller, batterier og styring av forbruk at det er mulig å redusere eller utsette dyre investeringer i infrastruktur, sier Kjetil Storset, direktør smarte nettløsninger i Powel AS.

Sikkert i skyen

En fersk undersøkelse fra Energi Norge viser at det er planlagt investeringer for 140 milliarder kroner i strømnettet frem til 2025. I… Les videre


Ny Markedssjef for Multiconsult

Som markedssjef for det nye forretningsområdet skal han lede og koordinere markeds- og salgsarbeidet på tvers av hele konsernet. I tillegg til stillingen som markedssjef får han en sentral rolle i Multiconsult sitt datterselskap Analyse og Strategi.

Mehammer startet i stillingen 1. april. Han vil jobbe tett med forretningsområdeleder for By & Samfunn, Bjørn Oscar Unander. Sammen skal de styrke Multiconsult-konsernets satsning på urbanisme og byutvikling.

– Med Bent Sverre får Multiconsult en markedssjef med dyptgående… Les videre


Digitalt verktøy for underjordiske tjenester

De norske VA-anleggene skal sørge for rent drikkevann og sikkert avløpssystem for den norske befolkningen. Men Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sine «State of the Nation»-rapporter fra 2010 og 2015 viser at situasjonen under bakken på langt nær er tilfredsstillende. Ifølge Tom Baade-Mathiesen, direktør for VA-divisjonen i Norconsult, representerer norske vann- og avløpsanlegg enorme verdier.

– Men tilstanden er veldig dårlig, spesielt innen avløp. Og det er nødvendig med store oppgraderinger innenfor begge felt. Med den… Les videre


Kåret til verdens ledende vannselskap

Acciona, som i Norge deltar i byggingen av Follo-banen, jobber også med vannprosjekter over hele verden. I begrunnelsen for prisen trekkes spesilet Accions prosjekt i Manila på Fillipinene frem. Her skal selskapet designe, bygge og drifte et anlegg som skal sørge for trygt drikkevann til over seks millioner mennesker.

Over 14.000 bransjefolk fra hele verden

Acciona har i tillegg i løpet av 2016 vunnet kontrakten for det første store avsaltingsanlegget i Qatar som benytter seg av… Les videre


Smart samspill må til for å få smarte byer

– Gode byer skaper trafikk, men trafikk skaper ikke gode byer, sa vegdirektøren da han åpnet Dataforeningens konferanse om «Smartere byer» i Oslo denne uka.

Pådriver

– Statens vegvesen skal være en pådriver for smartere byer. Det påligger oss et stort ansvar, og vi er opptatt av å få til et godt samspill med andre aktører: Dette blir en utfordring som krever samarbeid både mellom myndigheter, private vare- og tjenesteleverandører og innbyggere. Det er viktig å… Les videre


Kontraktsforlengelse ved prestisjeprosjekt

Multiconsult har fått forlenget sin kontrakt for oppfølging av damarbeider ved Moglicë-dammen i regi av byggherrens representant. Dammen er en del av vannkraftprosjektet Devoll i Albania.

Devoll Hydropower Sh.A (DHP), et datterselskap av Statkraft AS, har forlenget Multiconsults kontrakt for oppfølging på byggeplassen i forbindelse med vannkraftprosjektet Devoll i Sør-Albania.

Et av verdens ledende rådgivningsmiljøer innen vannkraft

Prosjektet består av vannkraftverkene Banjë og Moglicë. Ved Banjë begynte byggearbeidene i juni 2013 og anlegget ble satt i drift… Les videre


– Vi er veldig prisgitt, de store offentlige byggherrene

Ifølge Henning Fjeldheim, rådgiver på klima, energi og materialer i Skanska, er nettopp de gode erfaringene med BREEAM et insentiv til å kaste seg over det internasjonale, frivillige og markedsdrevne miljøsertifiseringssystemet CEEQUAL som tar for seg infrastruktur- og anleggsprosjekter.

CEEQUAL ble lansert i Storbritannia i 2004, og eies nå av Building Research Establishment (BRE) som også eier BREEAM. Sertifiseringsordningen blir foreløpig ikke administrert fra Norge, men det jobbes fra flere hold for at dette også… Les videre


Prosjekterer Nordens største vindpark

Storheia vindpark på Fosen-halvøya i Trøndelag er en del av det energiprosjektet til Fosen Vind, og skal bestå av 80 nye vindturbiner levert av danske Vestas. Rambølls tverrfaglige gruppe står for detaljprosjektering av Storheia-utbyggingen, med fag som elkraft, veg og geoteknikk, i tillegg til landskap og miljø.

Erfaring fra onshore vindprosjekter

– Vi har jobbet langsiktig for å sikre oss en posisjon i vindkraftutbyggingen på Fosen. Denne kontrakten viser at vi har lyktes, sier Arne Fredrik… Les videre


Bygger Østerbø kraftverk for 350 millioner kroner

Skanskas kunde er SFE Produksjon som gjennomfører prosjektet i samarbeid med BKK Produksjon.

Kontrakten omfatter driving og sikring av ca. 7,1 km tunnel; boring av fire sjakter; utsprengning av kraftstasjon i fjell, samt betongarbeider i kraftstasjon, portal og i flere inntak oppe i fjellet. Flere av arbeidstedene er veiløse og vil kun ha adkomst med helikopter.

Stor lagringskapasitet og veldig god reguleringsevne

Østerbø kraftverk skal bygges 600 meter inne i fjellet ved Østerbø. Lenger oppe i fjellet… Les videre


Rør kan bli kostnadssluk

Hellevik arbeider ved Swecos bergenskontor. Der har VVS-gruppen gjennomført en rekke prosjekter for borettslag som ønsker tilstandsrapporter, løsningsforslag, byggeledelse og annen profesjonell bistand til utbedring av røropplegg.

– På 1960 og 70-tallet var det byggeboom for blokkleiligheter, og de store borettslagene ble etablert da. Gjennom årenes løp har byggene fått nye fasader, heiser og altaner, men de tekniske anleggene – byggenes blodårer – er det ikke gjort noe med. For mange borettslag over hele landet… Les videre


Ny belønningsavtale med Grenland

Samferdselsdepartementet tilbyr Grenland ny avtale innenfor Belønningsordningen for perioden 2017-2020 på til sammen 250,2 millioner kroner.

Bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene

Formålet med Belønningsordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene, ved å dempe veksten i personbiltrafikken og øke antallet kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil.

Målet i den nye belønningsavtalen med Grenland er at veksten i persontransporten fortsatt skal tas av kollektivtransport, sykling og gange.

Belønningsmidler fra staten

Staten bidrar med… Les videre


Sitt andre papirløse vannkraftprosjekt

Nedre Otta kraftverk er et helt nytt kraftverk som bygges av Eidsiva Vannkraft AS, og skal gi strøm til over 15.000 husstander. Prosjektet tar utgangspunkt i den eksisterende Eidefossen dam. Det bygges flere nye tunneler og en ny kraftstasjon inne i fjellet.

For Norconsult er dette det første papirløse vannkraftprosjektet etter den profilerte Vamma-utbyggingen i Østfold, og erfaringene derfra kommer godt med. Fullskala BIM innebærer endringer for alle involverte aktører, etter som man må forholde… Les videre