Arkiv for: Havn

Effektive skipskraner genererer strøm når lasten senkes

– Denne anvendelsen av batterier kan bli den første i sitt slag innenfor handelsflåten. Ved siden av å slippe ut mindre CO2, vil vi kunne bidra til å bedre lokal luftkvalitet i havnene ved å redusere våre utslipp av SOX, NOX og sotpartikler. En bonus er at kranene blir mer effektive, slik at liggetiden ved kai går ned, sier administrerende direktør Camilla Grieg i Grieg Star.

Enova mener at prosjektet kan bli et fyrtårn… Les videre


Samferdselsministeren: – På vei til mer miljøvennlig ferjetransport

– Norge har sterke maritime klynger med gode tradisjoner for å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Statens kjøp av ferjetjenester kan være med på å fremme utvikling av enda mer miljøvennlige skipskonsepter.

– Vi mener alvor når vi snakker om å utvikle den norske maritime klyngen og satse på miljøvennlig transport. Men vi innser også at dette er tidkrevende prosesser. Derfor gjør vi nå noen tilpasninger i arbeidet med utlysing av nye ferjekontrakter,… Les videre


Stort behov for investeringer i terminalvirksomhet

Bakgrunnen for den nye strategien er miljøhensyn, trafikksikkerhet og ønsket om reduserte vedlikeholdskostnader på veinettet. Terminalvirksomhet er sjøtransportens viktigste punkt for en effektiv avvikling av lasting og lossing fra vei til sjø. En økt satsing på sjøtransport vil derfor kreve mer effektive løsninger for intermodal logistikk.

Havner, terminaler og forsyningsbaser er avhengig av samhandling mellom ulike logistikksystemer. Slike systemer integrerer ressursplaner, skiftplaner, vedlikeholdsplaner, og åpningstider for ulike kaianlegg og terminaler. I tillegg må slike… Les videre


Framtidens transportsystem skal bli mer miljøvennlig

Transportsystemet må i økende grad innrettes slik at folk reiser sikkert og miljøvennlig, heter det i analyse- og strategirapporten fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor (transportetatene).  Rapporten viser utviklingstrekk som påvirker transportbehovet, og er et oppdatert kunnskapsgrunnlag for arbeidet med neste Nasjonal transportplan (2018 – 2027).

Mer gåing, sykling og kollektivløsninger

Reisevaneundersøkelsen fra 2014 viser at biltrafikken i byene har økt fra 2009. Flere kjører alene i bil, færre har med passasjerer…. Les videre


Fjordkryssing med forankring i offshoreteknologi

Etter ønske fra myndighetene arbeider man nå med broløsninger for de syv fergeavhengige fjordkryssingene mellom Stavanger og Trondheim. Et flertall på Stortinget har nemlig gått inn for å i løpet av 20 år bygge en fergefri E39, og prislappen er så langt estimert til å bli 150 milliarder kroner.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet utreder Statens vegvesen derfor hvilket potensial en oppgradering vil ha for næringsliv og tilhørende bo- og arbeidsregioner.

– Grunnen til at denne svært så fergerike landsdelen er spesielt interessant er blant annet… Les videre


Møreaksen i skjæringspunktet mellom forvaltning og forretning

Konsulentselskapet Deloitte har bidratt til å utrede første fase av et omfattende samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal på vegne av Møreaksen AS, et selskap eid av kommunene og næringslivet i regionen. Kryssing av Romsdalsfjorden var førsteprioritet da fylkeskommunen avleverte høringsuttalelse om E39, siden dette ses på som best egnet til å knytte sammen fylkets største byer. Ytterligere anses offentlig–privat samarbeid (OPS), en strategi for å fasilitere finansiering og bygging av offentlige infrastrukturprosjekter, som en god gjennomføringsform for Møreaksen. Det finnes likevel ingen enhetlig definisjon av OPS-konseptet.

-Det… Les videre


Smarte byer: et system av systemer

Oslo er en av de raskest voksende byene i Europa. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) vil byen øke innbyggertallet med 200 000 frem til 2030. Fremtiden vil derfor preges av urbanisering og fortetting, noe som kan by på utfordringer for de som administrerer byområdene. Byrådsleder i Oslo kommune, Stian Berger Røsland, har en plan som innebærer å blant annet bevisst styre byen fra et lavkarbonnivå til nullutslipp på sikt.

– Trenden tilsier at flere vil bo i… Les videre


Må se på helheten av infrastrukturen

Norge har blitt rangert langt bak sine naboland på faktorer som veikvalitet i Verdens økonomiske forums «Global Competitiveness Report». Organisasjonen peker blant annet på at Norge kan forbedre attraktiviteten overfor næringslivet ved å utbedre infrastrukturen. Likevel mener forsker ved Chr. Michelsens Institutt (CMI), Elling N. Tjønneland, at det rangeringen kan gi et feilaktig bilde av situasjonen. Han har forsket på flere afrikanske land, og mener det er en myte at veistandarden skal være bedre… Les videre